Ontslagbrief van een werknemer met een overeenkomst voor onbepaalde duur Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Ontslagbrief van een werknemer met een overeenkomst voor onbepaalde duur

Laatste revisie Laatste revisie 14-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Dit document maakt het mogelijk om een ontslagbrief van een werknemer aan zijn werkgever te schrijven met het oog op de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur (ABO).


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Ontslagneming is mogelijk voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, zonder dat zij de reden daarvoor hoeven te motiveren. Voor andere arbeidsovereenkomsten (zoals arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd) moet de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer worden gebaseerd op de voorziene gronden of tegen betaling van een vergoeding.

De werknemer die ontslag wil nemen, moet een brief sturen naar de juiste contactpersoon (dit kan de personeelsmanager zijn, de bedrijfsleider, zijn of haar supervisor, enz.).

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke ontheffing door zijn werkgever is de werknemer onderworpen aan een opzeggingstermijn (termijn die in acht moet worden genomen tussen de datum van ontslag en de werkelijke datum van vertrek van de werknemer) die bij wet is vastgesteld. De werknemer kan evenwel besluiten deze opzeggingstermijn niet in acht te nemen en zijn werkgever een vergoeding toe te kennen die overeenkomt met de duur van de opzeggingstermijn die had moeten worden meegedeeld of met het gedeelte van deze termijn dat nog loopt. Deze opzeggingsvergoeding (ook wel compensatievergoeding in genoemd) is gelijk aan de huidige vergoeding en voordelen die uit het contract voortvloeien.

Na afloop van de opzeggingstermijn heeft de werknemer recht op de volgende sociale documenten:

  • de vereffening van de laatste betalingen;
  • de individuele rekening van het lopende jaar (binnen twee maanden na het einde van het kwartaal waarin de arbeidsovereenkomst eindigde);
  • het werkloosheidscertificaat (C4);
  • belastingformulier 281.10;
  • vakantiecertificaat (alleen voor werknemers).

Ten slotte kan de werknemer op zijn verzoek ook een werkattest verkrijgen, waarin alleen de begin- en einddatum van het contract en de aard van het verrichte werk worden vermeld.

Om elk geschil over het bewijs van ontslag te vermijden, stuurt de werknemer zijn ontslagbrief per aangetekende brief of per persoonlijk afgegeven brief tegen ondertekening van het duplicaat. Hij kan dit ook doen via een gerechtsdeurwaarder.


TOEPASSELIJK RECHT

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en meer bepaald de artikelen 37 tot 41.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen