Verzoek van de werknemer tot occasioneel telewerk Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Verzoek van de werknemer tot occasioneel telewerk

Laatste revisie Laatste revisie 15-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Dit document kan worden gebruikt door de werknemer in de privésector om een verzoek tot occasioneel telewerk te richten aan de werkgever.

Occasioneel telewerk wordt in de wet omschreven als "een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk in het kader van een arbeidsovereenkomst waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, incidenteel en niet op regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd."

Het occasionele karakter van dit type telewerk uit zich in het feit dat het enkel mogelijk is in gevallen van overmacht (bv. stakingen van het treinpersoneel, extreme weersomstandigheden) of omwille van persoonlijke redenen (een dringend doktersbezoek, een afspraak voor de komst van een technicus, etc.). Het gaat dus om situaties waarin de werknemer kan motiveren dat hij of zij zich niet in de mogelijkheid bevindt om zich naar de bedrijfslocatie te verplaatsen.

Het door de werkgever goedgekeurde telewerk vindt niet noodzakelijk plaats in de woning van de werknemer, maar kan ook op een andere door de werknemer gekozen locatie.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

i. Wanneer en hoe dient de werknemer de aanvraag te doen?

De werknemer dient dit verzoek te richten aan de werkgever binnen een redelijke termijn. De aanvraag moet de redenen van het telewerk vermelden. Verder legt de wet geen formaliteiten op.

Evenwel kunnen het arbeidsreglement, een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau of een telewerk policy een bepaalde procedure en andere bijzondere bepalingen voorschrijven. Is dat het geval, dan is het belangrijk dat deze bepalingen nageleefd worden.

ii. Akkoord van de werkgever

De aanvraag op zich is weliswaar niet voldoende. De werkgever dient zich uitdrukkelijk akkoord te verklaren met het occasionele telewerk.

iii. De modaliteiten van het occasioneel telewerk

Eens de werkgever akkoord gaat met het telewerk moeten de werkgever en de werknemer het eens zijn over de volgende modaliteiten van het occasioneel telewerk:

  • het feit of de werkgever al dan niet bepaalde apparatuur of technische ondersteuning ter beschikking moet stellen aan de werknemer die nodig is voor het verrichten van het occasioneel telewerk;
  • de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het verrichten van het telewerk; en
  • de eventuele vergoeding door de werkgever ter compensatie van de kosten die verbonden zijn aan het occasioneel telewerk.

Een of meerdere van deze elementen kunnen mogelijks in het arbeidsreglement of in een ondernemings-cao geregeld zijn. De partijen kunnen ook een bijlage aan de arbeidsovereenkomst sluiten die het occasionele telewerk en de modaliteiten ervan schriftelijk vastleggen.

iv. Coronavirus

In het kader van het coronavirus / covid-19 kan beroep worden gedaan op een specifiek verzoek tot telewerk omwille van de reden van overmacht die het coronavirus en de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding ervan met zich meebrengen.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, en meer bepaald de artikelen 22 t.e.m. 28 daarvan, legt de regels in verband met occasioneel telewerk vast.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen