Statuten vereniging Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Statuten vereniging

Laatste revisie Laatste revisie 15-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte5 tot 7 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 5 tot 7 pagina's

Het model invullen

Wat zijn de statuten van een vereniging?

De statuten van een vereniging zijn de regels en afspraken binnen de vereniging die bij de oprichting van de vereniging worden opgesteld. Deze statuten worden opgesteld zonder notaris en zijn daarom specifiek bedoeld voor de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (informele vereniging).

Een vereniging is een organisatie met minstens twee leden die niet als doel heeft om winst te maken. Verenigingen worden doorgaans opgericht om maatschappelijke activiteiten te organiseren. Bijvoorbeeld een sport- of buurtvereniging. Het maken van winst mag wel, maar de winst mag niet verdeeld worden onder de leden. De voorwaarden voor het maken van winst is dat deze winst wordt gebruikt voor de maatschappelijke activiteiten van de vereniging.


Wat is het verschil tussen een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid?

Een vereniging kan met volledige of beperkte rechtsbevoegdheid worden opgericht:

 • De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is een vereniging waarvan de statuten zijn opgenomen in een notariële akte. Na het oprichten bij de notaris, dient de vereniging ingeschreven te worden bij de Kamer van Koophandel. De vereniging heeft dezelfde rechten en plichten als een burger, en kan daarom bijvoorbeeld gebouwen kopen, geldleningen verkrijgen, en erfgenaam zijn. De bestuurder van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is in principe niet hoofdelijk aansprakelijk, wat inhoudt dat hij niet persoonlijk kan worden aangesproken om aan verplichtingen van de vereniging te voldoen.
 • De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Het kan ook dat de vereniging geen statuten heeft, en dat enkel de wettelijke bepalingen worden gevolgd. De vereniging hoeft ook niet ingeschreven te worden bij de Kamer van Koophandel, maar de statuten kunnen wel bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd worden, om de aansprakelijkheid van het bestuur te beperken. De vereniging heeft minder rechten, en kan bijvoorbeeld geen gebouwen kopen of erfgenaam zijn. De bestuurder van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is in principe hoofdelijk aansprakelijk, waardoor hij schulden van de vereniging kan moeten betalen.


Is het verplicht om statuten te hebben voor een vereniging?

Voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn statuten niet verplicht. Dit type vereniging ontstaat automatisch door een mondelinge of stilzwijgende overeenkomst tussen de leden. Het is echter aan te raden om onderlinge afspraken schriftelijk vast te leggen om duidelijkheid te scheppen over het doel van de vereniging en de rechten en plichten van de leden.

Daarentegen is het wel verplicht voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid dat er statuten worden opgesteld. Deze statuten moeten notarieel worden vastgelegd en bevatten informatie zoals het doel van de vereniging, de structuur van het bestuur en regels voor besluitvorming binnen de vereniging. Het notarieel vastleggen zorgt ervoor dat de vereniging juridisch erkend wordt en bepaalde rechten en plichten kan hebben, zoals het bezitten van onroerend goed en het aangaan van contracten in naam van de vereniging.


Wat zijn de leden in de statuten van een vereniging?

Een vereniging heeft leden, die lidmaatschap hebben. Een lid is een persoon of onderneming die is aangesloten bij de vereniging en het doel van de vereniging steunt. Aan een lidmaatschap kunnen bepaalde vereisten gesteld worden, welke in de statuten vastgelegd kunnen worden.

Leden betalen een jaarlijkse bijdrage voor hun lidmaatschap, om het behalen van het doel van de vereniging te steunen. Welke verplichtingen de leden hebben, en op welke manier een lidmaatschap kan eindigen, wordt vastgelegd in de statuten.


Wat is het bestuur in de statuten van een vereniging?

Het bestuur is een door de algemene vergadering gekozen groep leden, die zich bezighoudt met het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester:

 • De voorzitter is het gezicht van de vereniging en houdt zich bezig met het leiden van de algemene vergadering, de vergadering van het bestuur en het leiden van het bestuur.
 • De secretaris ondersteunt de voorzitter bij vergaderingen, houdt vaak notulen en administratie bij, en dient als aanspreekpunt binnen de vereniging en naar buiten toe.
 • De penningmeester organiseert de boekhouding van de vereniging, en is hiervoor verantwoordelijk.

Het bestuur wordt meestal benoemd door de algemene vergadering en kan ook door hen ontslagen worden.

Indien een bestuurder niet langer als bestuurder werkt, kan hem decharge verleend worden. Dit houdt in dat de algemene vergadering erkent dat hij zijn bestuurstaken juist heeft verricht en afgerond, en niet langer aansprakelijk gesteld kan worden hiervoor binnen de vereniging


Wat is de algemene ledenvergadering in de statuten van een vereniging?

Een vereniging heeft een algemene vergadering. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging en heeft alle bevoegdheden die volgens de wet of de statuten niet aan het bestuur toekomen. In principe heeft de algemene vergadering de volgende bevoegdheden:

 • wijzigen van de statuten;
 • benoemen en ontslaan van de bestuurders;
 • dechargeren van bestuurders (de opheffing van de aansprakelijkheid van de bestuurder met betrekking tot zijn bestuurswerkzaamheden);
 • goedkeuring van de begroting en de jaarrekening;
 • het uitsluiten van een lid van de vereniging.

Bij het maken van besluiten wordt door de algemene vergadering gestemd, waarbij ieder lid in principe 1 stem heeft. In de statuten kan worden opgenomen dat bepaalde leden meer stemmen hebben.


Wat moet er gedaan worden nadat de statuten van een vereniging zijn opgesteld?

De vereniging kan, nadat de statuten zijn opgesteld, ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. Dit is echter niet verplicht. Door de inschrijving wordt de aansprakelijkheid verlaagd. Bij de inschrijving kan namelijk worden bepaald welke bestuursleden de vereniging kunnen verbinden en tot welk bedrag. Omdat dit hiermee kenbaar is voor de buitenwereld wordt de aansprakelijkheid beperkt.

Het is verstandig dat de statuten van de vereniging centraal ergens bewaard worden waar alle leden er toegang tot hebben. Daarnaast is het belangrijk dat de regels in de statuten worden nageleefd.


Moeten het opstellen van statuten van een vereniging via de notaris?

Het opstellen van statuten via de notaris is verplicht voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Dit zorgt ervoor dat de vereniging juridisch erkend wordt en bepaalde rechten en plichten heeft, zoals het kunnen bezitten van onroerend goed en het aangaan van contracten.

Voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is het opstellen van statuten via de notaris niet nodig. De vereniging kan informeel worden opgericht door een mondelinge of stilzwijgende overeenkomst tussen de leden. Hoewel het niet verplicht is, kan het wel nuttig zijn om onderlinge afspraken schriftelijk vast te leggen in de statuten om misverstanden te voorkomen. Maar dit hoeft niet via de notaris te gebeuren.


Wat moeten de statuten van een vereniging bevatten?

De statuten van een vereniging moeten de volgende informatie bevatten:

 • de naam van de vereniging en de gemeente waarin de vereniging gevestigd is;
 • het doel van de vereniging (de reden voor het oprichten van de vereniging en de doelstellingen die de vereniging wil nastreven);
 • de verplichtingen van de leden, en de wijze waarop aan de leden verplichtingen opgelegd kunnen worden;
 • de wijze waarop de algemene vergadering bijeengeroepen wordt en de wijze waarop de bestuurders benoemd en ontslagen worden;
 • wat er gebeurt met de bezittingen en het geld van de vereniging in het geval dat de vereniging niet langer bestaat.


Welke wetten zijn van toepassing op de statuten van een vereniging?

Op de statuten van een vereniging is Titel 2, Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen