Statuten vereniging Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Statuten vereniging

Laatste revisie Laatste revisie 21-12-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte4 tot 6 pagina's
4 - 3 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 21-12-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 6 pagina's

Beoordeling: 4 - 3 stemmen

Het model invullen

Statuten vereniging kan gebruikt worden door een vereniging om bij de oprichting van de vereniging de regels en afspraken binnen de vereniging vast te leggen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de regel dat de statuten van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in een notariële akte opgenomen moeten worden. Dit document is dan ook enkel van toepassing op een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Een vereniging is een type onderneming die bestaat uit minstens twee leden die een gezamenlijk doel hebben. Dit doel kan bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan sport, politiek of de natuur.

Er mag geen winst verdeeld worden onder de leden. Winst die gemaakt wordt door de vereniging, dient enkel ten behoeve van het doel van de vereniging gebruikt te worden.


Volledige of beperkte rechtsbevoegdheid

Een vereniging kan met volledige of beperkte rechtsbevoegdheid worden opgericht:

 • De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is een vereniging waarvan de statuten zijn opgenomen in een notariële akte. Na het oprichten bij de notaris, dient de vereniging ingeschreven te worden bij de Kamer van Koophandel. De vereniging heeft dezelfde rechten en plichten als een burger, en kan daarom bijvoorbeeld gebouwen kopen, geldleningen verkrijgen, en erfgenaam zijn. De bestuurder van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is in principe niet hoofdelijk aansprakelijk, wat inhoudt dat hij niet persoonlijk kan worden aangesproken om aan verplichtingen van de vereniging te voldoen.
 • De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Het kan ook dat de vereniging geen statuten heeft, en dat enkel de wettelijke bepalingen worden gevolgd. De vereniging hoeft ook niet ingeschreven te worden bij de Kamer van Koophandel, maar de statuten kunnen wel bij de Kamer van Koophandel neergelegd worden, om de aansprakelijkheid van het bestuur te beperken. De vereniging heeft minder rechten, en kan bijvoorbeeld geen gebouwen kopen of erfgenaam zijn. De bestuurder van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is in principe hoofdelijk aansprakelijk, waardoor hij schulden van de vereniging kan moeten betalen.


Leden

Een vereniging heeft leden, die lidmaatschap hebben. Een lid is een persoon of onderneming die is aangesloten bij de vereniging en het doel van de vereniging steunt. Aan een lidmaatschap kunnen bepaalde vereisten gesteld worden, welke in de statuten vastgelegd kunnen worden.

Leden betalen een jaarlijkse bijdrage voor hun lidmaatschap, om het behalen van het doel van de vereniging te steunen. Welke verplichtingen de leden hebben, en op welke manier een lidmaatschap kan eindigen, wordt vastgelegd in de statuten.


Algemene vergadering

Een vereniging heeft een algemene vergadering. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging en heeft alle bevoegdheden die niet volgens de wet of de statuten aan het bestuur toekomen. In principe heeft de algemene vergadering de volgende bevoegdheden:

 • wijzigen van de statuten;
 • benoemen en ontslaan van de bestuurders;
 • dechargeren van bestuurders (het opheffen van de aansprakelijkheid van de bestuurder met betrekking tot zijn bestuurswerkzaamheden);
 • goedkeuring van de begroting en de jaarrekening;
 • het uitsluiten van een lid van de vereniging.

Bij het maken van besluiten wordt door de algemene vergadering gestemd, waarbij ieder lid in principe 1 stem heeft. In de statuten kan worden opgenomen dat bepaalde leden meer stemmen hebben.


Bestuur

Het bestuur is een door de algemene vergadering gekozen groep leden, die zich bezighoudt met het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester:

 • De voorzitter is het gezicht van de vereniging en houdt zich bezig met het leiden van de algemene vergadering, de vergadering van het bestuur en het leiden van het bestuur.
 • De secretaris ondersteunt de voorzitter bij vergaderingen, houdt vaak notulen en administratie bij, en dient als aanspreekpunt binnen de vereniging en naar buiten toe.
 • De penningmeester organiseert de boekhouding van de vereniging, en is hiervoor verantwoordelijk.

Het bestuur wordt meestal benoemd door de algemene vergadering en kan ook door hen ontslagen worden.

Indien een bestuurder niet langer als bestuurder werkt, kan hem decharge verleend worden. Dit houdt in dat de algemene vergadering erkent dat hij zijn bestuurstaken juist heeft verricht en afgerond, en niet langer aansprakelijk gesteld kan worden hiervoor binnen de vereniging.


Hoe dit document te gebruiken

De volgende zaken dienen opgenomen te worden in de statuten van een vereniging:

 • de naam van de vereniging en de gemeente waarin de vereniging gevestigd is;
 • het doel van de vereniging (de reden voor het oprichten van de vereniging en de doelstellingen die de vereniging wil nastreven);
 • de verplichtingen van de leden, en de wijze waarop aan de leden verplichtingen opgelegd kunnen worden;
 • de wijze waarop de algemene vergadering bijeengeroepen wordt;
 • de wijze waarop de bestuurders benoemd en ontslagen worden;
 • wat er gebeurt met de bezittingen en het geld van de vereniging in het geval dat de vereniging niet langer bestaat.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen