Naar boven
Vrijwilligersovereenkomst Het model invullen

Vrijwilligersovereenkomst

Laatste revisie
Laatste revisie 3 weken geleden
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 3 tot 5 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: 3 weken geleden

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 3 tot 5 pagina's

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Vrijwilligersovereenkomst

Deze Vrijwilligersovereenkomst kan gebruikt worden door ondernemingen die gebruik maken van de werkzaamheden van een vrijwilliger, om de gemaakte afspraken tussen de onderneming en de vrijwilliger vast te leggen.

Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst is niet verplicht, maar kan handig zijn om misverstanden over wat de vrijwilliger en de onderneming van elkaar verwachten, te voorkomen.


Voorwaarden vrijwilligerswerk

Om na te gaan of sprake is van vrijwilligerswerk, worden de volgende voorwaarden nagegaan:

 • Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang;
 • Het werk is niet gericht op het behalen van winst;
 • Het werk komt niet in de plaats van een betaalde baan en kost de arbeidsmarkt geen banen;
 • De vrijwilliger is niet als werknemer in dienst bij de onderneming, en ontvangt geen loon (enkel een vergoeding die niet in verhouding staat tot het verrichte werk).

Een onderneming mag gebruik maken van vrijwilligers, indien sprake is van één van de volgende voorwaarden:

 • De onderneming is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting.
 • De onderneming is een (sport)vereniging of stichting.
 • De onderneming is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Vrijwilligersvergoeding

Doorgaans ontvangt een vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding. Deze kan bestaan uit een vast bedrag per uur, maand of andere periode, of kan afhangen van de gemaakte onkosten door de vrijwilliger ten behoeve van het vrijwilligerswerk.

Over de vrijwilligersvergoeding hoeft geen inkomstenbelasting betaald te worden, tenzij de vergoeding te hoog is. Voor de vergoeding gelden de volgende maxima:

 • Voor een vrijwilliger van 21 jaar of ouder: €5 per uur, met een maximum van €190 per maand en €1.900 per jaar
 • Voor een vrijwilliger van jonger dan 21 jaar: €2,75 per uur, met een maximum van €190 per maand en €1.900 per jaar
 • Indien de vergoeding hoger is dan de bovenstaande maxima, is dit enkel onbelast indien de vergoeding dient ter dekking van de werkelijk gemaakte onkosten.

Als niet aan het bovenstaande is voldaan, zal de vergoeding worden aangemerkt als inkomen en zal er inkomstenbelasting worden ingehouden.


Arbeidsomstandigheden

De onderneming heeft een zorgplicht tegenover de vrijwilliger. Dit houdt in dat de onderneming ervoor moet zorgen dat de werkomgeving van de vrijwilliger veilig en gezond is. De Arbowet (arbeidsomstandighedenwet) is in principe niet volledig van toepassing op vrijwilligers. Enkel bepaalde voorschriften die zijn opgesomd in het Arbobesluit zijn van toepassing.

Daarnaast zijn in het geval van ernstige risico's (werkzaamheden in de bouw, met gevaarlijke stoffen, in lawaai, met valgevaar of zwaar lichamelijk werk) of kwetsbare groepen (vrijwilligers onder de 18 jaar en zwangere vrouwen/vrouwen die borstvoeding geven) wel bepaalde maatregelen nodig.

Meer informatie over de te treffen maatregelen is te vinden op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.


Hoe dit document te gebruiken

De overeenkomst dient te worden ingevuld met de gegevens van de vrijwilliger en de onderneming waar de vrijwilliger vrijwilligerswerk gaat verrichten. In de overeenkomst wordt beschreven welke werkzaamheden de vrijwilliger zal verrichten en tevens kunnen de volgende zaken opgenomen worden:

 • een proefperiode;
 • de begeleider van de vrijwilliger;
 • de benodigde training/cursus voor de vrijwilliger;
 • vrijwilligersvergoeding;
 • de arbeidsomstandigheden;
 • inspraak en medezeggenschap van de vrijwilliger;
 • geheimhouding van vertrouwelijke informatie.

Vervolgens ondertekenen de vrijwilliger en de onderneming de overeenkomst en krijgen beiden een exemplaar.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen