Vrijwilligersovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Vrijwilligersovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 14-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte3 tot 5 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 3 tot 5 pagina's

Het model invullen

Wat is een vrijwilligersovereenkomst?

Een vrijwilligersovereenkomst kan gebruikt worden door ondernemingen die gebruik maken van de werkzaamheden van een vrijwilliger, om de gemaakte afspraken tussen de onderneming en de vrijwilliger vast te leggen. Hierbij worden afspraken gemaakt tussen de vrijwilliger en de onderneming waar hij vrijwilligerswerk doet. Vrijwilligerswerk is werk waarvoor niet betaald wordt en dat een maatschappelijk of algemeen belang dient. Bijvoorbeeld een vrijwilliger die bij het dierenasiel, de voetbalvereniging of de bibliotheek werkzaamheden verricht. De nadruk ligt dan ook niet op het behalen van winst, maar op het toevoegen van maatschappelijke waarde. Een vrijwilligersovereenkomst kan belangrijk zijn om de afspraken die gemaakt zijn vast te leggen, om onenigheid te voorkomen.


Is het verplicht om een vrijwilligersovereenkomst te hebben?

Een vrijwilligersovereenkomst is niet verplicht, maar het kan wel wenselijk zijn. De vrijwilligersovereenkomst kan helpen om misverstanden te voorkomen door duidelijk te maken wat de vrijwilliger en de organisatie van elkaar verwachten. Dit zorgt voor meer duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden en de eventuele vergoedingen van de vrijwilliger.


Wanneer is iets "vrijwilligerswerk?

Om na te gaan of er sprake is van vrijwilligerswerk, worden de volgende voorwaarden nagegaan:

 • Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang;
 • Het werk is niet gericht op het behalen van winst;
 • Het werk komt niet in de plaats van een betaalde baan en kost de arbeidsmarkt geen banen;
 • De vrijwilliger is niet als werknemer in dienst bij de onderneming, en ontvangt geen loon (enkel een vergoeding die niet in verhouding staat tot het verrichte werk).

Een onderneming mag gebruik maken van vrijwilligers, indien sprake is van één van de volgende voorwaarden:

 • De onderneming is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting.
 • De onderneming is een (sport)vereniging of stichting.
 • De onderneming is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Wat is de maximale vrijwilligersvergoeding in een vrijwilligersovereenkomst?

Doorgaans ontvangt een vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding. Deze kan bestaan uit een vast bedrag per uur, maand of andere periode, of kan afhangen van de gemaakte onkosten door de vrijwilliger ten behoeve van het vrijwilligerswerk.

Over de vrijwilligersvergoeding hoeft geen inkomstenbelasting betaald te worden, tenzij de vergoeding te hoog is. Voor de vergoeding gelden de volgende maxima:

 • Voor een vrijwilliger van 21 jaar of ouder: €5 per uur, met een maximum van €190 per maand en €1.900 per jaar.
 • Voor een vrijwilliger van jonger dan 21 jaar: €2,75 per uur, met een maximum van €190 per maand en €1.900 per jaar.
 • Indien de vergoeding hoger is dan de bovenstaande maxima, is dit enkel onbelast indien de vergoeding dient ter dekking van de werkelijk gemaakte onkosten.

Als niet aan het bovenstaande is voldaan, zal de vergoeding worden aangemerkt als inkomen en zal er inkomstenbelasting worden ingehouden.


Is de arbeidsomstandighedenwet van toepassing op een vrijwilligersovereenkomst?

De onderneming heeft een zorgplicht tegenover de vrijwilliger. Dit houdt in dat de onderneming ervoor moet zorgen dat de werkomgeving van de vrijwilliger veilig en gezond is. De Arbowet (arbeidsomstandighedenwet) is in principe niet volledig van toepassing op vrijwilligers. Enkel bepaalde voorschriften die zijn opgesomd in het Arbobesluit zijn van toepassing.

Daarnaast zijn in het geval van ernstige risico's (werkzaamheden in de bouw, met gevaarlijke stoffen, in lawaai, met valgevaar of zwaar lichamelijk werk) of kwetsbare groepen (vrijwilligers onder de 18 jaar en zwangere vrouwen/vrouwen die borstvoeding geven) wel bepaalde maatregelen nodig.


Wat is niet toegestaan in een vrijwilligersovereenkomst?

Het is in een vrijwilligersovereenkomst de bedoeling dat de werkzaamheden echt 'vrijwilligerswerk' zijn. Hiervoor dient het werk in het algemeen of maatschappelijk belang te zijn, niet gericht te zijn op winst, geen betaalde banen vervangen en mag de vrijwilliger geen loon ontvangen voor de verrichte werkzaamheden (een vergoeding kan wel). Als er niet aan deze vereisten voldaan worden, zou de relatie tussen de onderneming en de vrijwilliger als een arbeidsovereenkomst (voor bepaalde of onbepaalde tijd) kunnen worden aangemerkt en heeft de vrijwilliger recht op minimumloon.

Daarnaast mag niet iedere onderneming zomaar vrijwilligers gebruiken. Vrijwilligers mogen alleen gebruikt worden door een onderneming die geen vennootschapsbelasting betaald, vereniging, stichting of Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Wat kan de duur van een vrijwilligersovereenkomst zijn?

De duur van een vrijwilligersovereenkomst hangt sterk af van het soort vrijwilligerswerk dat wordt gedaan. Vrijwilligerswerk kan bijvoorbeeld voor de duur van een evenement zijn, maar kan ook meerdere jaren gedaan worden. Er zijn geen wettelijke regels die een maximum of minimum vereiste aan vrijwilligerswerk stellen. Het is belangrijk dat de duur van het vrijwilligerswerk duidelijk wordt vastgelegd in de overeenkomst.

Als de vrijwilligersovereenkomst voor bepaalde tijd wordt afgesloten, eindigt de overeenkomst na de einddatum. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan, met inachtneming van een eventuele opzegtermijn, eerder worden opgezegd als dit afgesproken is in het contract. Als de vrijwilligersovereenkomst onbepaalde tijd wordt afgesproken, eindigt de overeenkomst als deze door de onderneming of de vrijwilliger, met inachtneming van de opzegtermijn, wordt opgezegd.


Wat moet er gedaan worden nadat een vrijwilligersovereenkomst is opgesteld?

Na het opstellen van de vrijwilligersovereenkomst dienen de onderneming en de vrijwilliger deze te ondertekenen om de afspraken formeel te maken. Zowel de onderneming als de vrijwilliger dienen een ondertekend exemplaar van de overeenkomst te bewaren voor hun administratie. De vrijwilligersovereenkomst dient als bewijs van de afspraken en kan worden gebruikt om geschillen op te lossen mochten die ontstaan. Daarnaast is het belangrijk om de afspraken na te komen zoals vastgelegd in de overeenkomst.


Wat moet een vrijwilligersovereenkomst bevatten?

Een vrijwilligersovereenkomst moet de volgende informatie bevatten:

 • Proefperiode, begeleider van de vrijwilliger en eventuele vrijwilligersvergoeding;
 • De benodigde training/cursus voor de vrijwilliger en de arbeidsomstandigheden;
 • Inspraak en medezeggenschap van de vrijwilliger;
 • Geheimhouding van vertrouwelijke informatie.


Welke wetten zijn van toepassing op vrijwilligersovereenkomst?

Op de vrijwilligersovereenkomst zijn Boek 6 Burgerlijk Wetboek, Arbobesluit, Artikel 9.5a en de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 2 lid 6 van toepassing.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen