Anmälan om föräldraledighet Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Anmälan om föräldraledighet

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-15
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-15

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Föräldraledighet är den ledighet som beviljas av stat och företag i samband med ett barns födsel och under småbarnstiden.


Vad innebär föräldraledighet och vilka olika typer finns det?

Det finns sex olika typer av föräldraledighet. Den mest vanliga är den som tas vid ett barns födelse. Föräldrarna till ett nyfött barn har rätt att vara helt lediga från sitt arbete, hel ledighet med eller utan föräldrapenning, fram tills barnet är 1,5 år. Mamman till barnet har även rätt att vara ledig under en sammanhängande tid om minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossning och sju veckor efter barnets ankomst, detta utgör den så kallade mammaledigheten. Även om mamman avstår denna rätt är det obligatoriskt att vara ledig under två veckor antingen innan eller efter födseln.

Delledighet med föräldrapenning är en annan typ av ledighet som kan beviljas föräldrar till ett barn. En sådan ledighetsform innebär att en förälder som endast får en del av föräldrapenningen har rätt till förkortning av arbetstid. Delledighet utan föräldrapenning är en ytterligare ledighetsform som innebär att en förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av ett barn under åtta år eller äldre än så om barnet inte avslutat sitt första skolår.

Även ledighet med tillfällig föräldrapenning ger en förälder rätt att vara föräldraledig. Detsamma gäller i det fall en förälder skulle haft rätt till tillfällig föräldrapenning men av någon anledning inte fått det. Slutligen har en förälder även rätt till föräldraledighet om barnet i fråga får omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken.

Vid hel ledighet får arbetstagaren ta ut de begärda dagarna i ledighet medan den vid förkortad arbetstid antingen kan förläggas på arbetsveckans samtliga dagar eller förläggas till viss eller vissa av arbetsveckans dagar. Oberoende av vilken typ av föräldraledighet som är aktuell i det enskilda fallet får dock ledighetsperioden inte delas upp i mer än tre delar per kalenderår.


Hur fungerar det?

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet ska anmäla detta till sin arbetsgivare mist två månader innan ledighetens början, kan så inte ske ska det anmälas så snart som möjligt. I samband med anmälan ska det framgå under vilken period som föräldraledigheten är planerad att pågå. Ska föräldraledigheten löpa över en period då föräldern får eller skulle haft rätt till föräldrapenning räcker det att anmälan om föräldraledighet inkommer till arbetsgivaren minst en vecka innan start. Beror ledigheten på smitta eller sjukdom är det dock ingen anmälningstid.

Arbetstagaren och arbetsgivaren ska gemensamt samråda om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Kan en överenskommelse inte träffas om hur ledigheten ska tas ut vid förkortad arbetstid, ska arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, förutsatt att en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut.

När dokumentet är upprättat ska det skrivas ut, signeras och sedan skickas eller överlämnas personligen till personalansvarig efter attest från närmaste chef.


Tillämplig lag

Föräldraledighetslag (1995:584)

Socialförsäkringsbalk (2010:110)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen