Ansökan om tjänstledighet Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Ansökan om tjänstledighet

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-17
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
5 - 1 röst
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-17

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 5 - 1 röst

Fyll i mallen

Tjänstledighet innebär ett avbrott i en anställning. Det är upp till arbetsgivaren att besluta om eventuellt beviljande av detta efter ansökan lämnats av en anställd. En tjänstledighet är inte att likställa med ett avslutande av en anställning då arbetstagaren i fråga har rätt att efter tjänstledigheten återgå till likvärdiga arbetsuppgifter på likvärdiga anställningsvillkor.

Ansökan om tjänstledighet ska inte förväxlas med ansökan om semester. Varje arbetstagare har en laglig rätt till 25 betalda semesterdagar per år. Ska en arbetstagare vara frånvarande från arbete under en kortare period är det alltså en ansökan om semester som ska upprättas.


Vad är det för någonting?

En person som är tjänstledig är fortfarande anställd även om hen har ett avbrott i sitt arbete hos arbetsgivaren och normalt inte får någon lön. I och med att anställningen löper vidare har en tjänstledig person fortsatt rätt till förmåner samt att nyttja samma arbetsrättsliga rättigheter som tidigare, t.ex. rättigheter kring uppsägning och turordningslistor. Arbetsgivaren ges vidare ingen rätt att varken säga upp eller omplacera en person på grund av genomförd tjänstledighet.

En inskränkning som följer under perioden för tjänstledighet är att personen i fråga endast får ta anställning på annan plats om det godkänts av den ordinarie arbetsgivaren.


Vanliga anledningar till tjänstledighet

  • Studier
  • Föräldraledighet
  • Ledighet för vård av nära anhörig
  • Ledighet för att prova på egen näringsverksamhet


Hur fungerar det?

Det finns vissa situationer då en anställd har rätt att få en tjänstledighet beviljad. Så är fallet vid t.ex föräldraledighet, vård av närstående som är svårt sjuk och studieledighet. Arbetstagare och arbetsgivare kan även utöver dessa tillfällen komma överens om tjänstledighet.

Hur lång tjänstledighet som kan beviljas beror på situation, eventuellt kollektivavtal och vad som framgår av lag. Beror tjänstledigheten t.ex. på att arbetstagaren fått barn har denne enligt huvudregeln rätt till tjänstledighet i 18 månader. Är det å andra sidan omhändertagande av en sjuk närstående som är grunden till ansökan har arbetstagaren rätt till max 100 dagars tjänstledighet. Beror ansökan om tjänstledighet på antagning till studier på annan ort har arbetstagaren rätt till tjänstledighet för den tid utbildningen tar. I många kollektivavtal stadgas att tjänstledighet ges för max sex månader åt gången. En arbetsgivare kan dock bevilja en längre tjänstledighet än vad en arbetstagare har rätt till.

Av ansökan om tjänstledighet ska orsak till den önskade ledigheten framgå. När ansökan är ifylld ska den signeras av arbetstagaren innan den skickas/överlämnas till arbetsgivaren. Arbetsgivaren fattar i sin tur ett beslut och medger detta på ansökan tillsammans med en signatur.

För att undvika eventuell framtida tvist om tjänstledigheten bör arbetstagaren spara en kopia av beslutet.


Tillämpliga lagar vid tjänstledighet:

Föräldraledighetslag (1995:584)

Lag (1974:981) om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning

Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl

Tjänstledighetsförordningen (1984:111)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen