Hyresavtal - kontor Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Hyresavtal - kontor

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-03
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek4 till 5 sidor
4,6 - 4 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-03

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 4 till 5 sidor

Betyg: 4,6 - 4 röster

Fyll i mallen

Ett hyresavtal gällande kontor ska upprättas då ett företag, d.v.s. juridisk person, önskar hyra en yta att använda som arbetsplats och kontor för sina anställda. Kontor används för administrativt skrivbordsarbete och kan variera mycket i storlek. Ett kontor kan vara ett litet hemmakontor för t.ex. en enskild firma eller ett stort kontorslandskap för tusentals anställda att utföra sitt arbete.

Detta dokument kan användas oberoende vilken typ av verksamhet som bedrivs. En juristbyrå kan t.ex. använda ett kontor för att göra research, pappersarbete och ha möten med klienter. Ett varuhandelsföretag kan använda ett kontor för allt sitt administrativa arbete som t.ex. lönehantering, produktutveckling, marknadsföring och förvaring av lager.

Ska lokalen användas för annat affärssyfte, som t.ex. utrymme för affär, salong, galleri etc. är det i stället ett hyresavtal för affärsverksamhet som ska upprättas.

Detta dokument avser lokalhyra och inte en bostadshyra. Lokalhyresgästen tillåts endast använda lokalen för avsett ändamål, om inte hyresnämnden lämnar tillstånd till annat. Det är alltså viktigt att ändamålet tydligt presenteras i avtalet. Om hyresgästen ska vara ytterligare begränsad vid sin användning av lokalen ska även detta presenteras i avtalet. En begränsning kan t.ex. vara att hyresgästen är förbjuden att förvara brandfarligt material i lokalen.

Den som hyr ut lokalen kan antingen vara ett annat företag eller en privatperson, d.v.s. fysisk person.


Hur fungerar det?

Ett hyresavtal kan vara antingen muntligt eller skriftligt, för att undvika eventuell framtida tvist om vad som faktiskt överenskommits är dock skriftligt att föredra. Parterna i ett hyresavtal har vidare rätt att kräva att det ska upprättas skriftligen.

Ett hyresavtal upprättas gemensamt av hyresvärden och hyresgästen. I hyreslagen finns vissa tvingande regler till hyresgästens fördel men i stora delar står det parterna fritt att avtala om innehållet i avtalet. Det bör dock framgå uppgifter till parterna, vilken lokal som omfattas, den ersättning som ska utgå, avtalsperiod och uppsägning samt hur avtalsbrott ska hanteras. Ska parterna omfattas av sekretess bör en sekretessklausul inkluderas, detsamma gäller vid eventuellt konkurrensförbud.

Ett hyresavtal för lokal kan antingen upprättas på bestämd tid, d.v.s. mellan förbestämda datum, eller tillsvidare. Ett avtal som löper tillsvidare ska sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden ska minst uppgå till nio månader. Om parterna vill kan längre uppsägningstid avtalas om. Ett avtal som löper på bestämd tid löper normalt ut per automatik. Utgör hyresperioden nio månader eller mer ska dock uppsägning ske för att avtalet ska löpa ut. Uppsägningstiden uppgår då till nio månader om inte längre uppsägningstid avtalats. Underlåter parterna att säga upp avtalet eller om det sker försent förlängs avtalet på obestämd tid om inte annat avtalats.

Ett avtal som löper på bestämd tid är bindande och kan alltså normalt inte sägas upp i förtid. Är hyresrätten förverkad på grund av att hyresgästen t.ex. inte betalat hyra eller grovt misskött lägenheten kan dock avtalet frånträdas i förtid. Detsamma gäller även då parterna på annat sätt inte uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet och rättelse inte skett inom utsatt tid.

När avtalet är upprättat ska det signeras av parterna och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

12 kap Jordabalken (hyreslagen)

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen