สัญญาว่าจ้างบริหารจัดการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

สัญญาว่าจ้างบริหารจัดการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด 08/02/2567
รูปแบบ รูปแบบWord และ PDF
ขนาด ขนาด19 ถึง 29 หน้า
4.9 - 5 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 08/02/2567

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 19 ถึง 29 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.9 - 5 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

สัญญาว่าจ้างบริหารจัดการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) หรือสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการตลาดดิจิทัล/ออนไลน์ (Digital/Online Marketing) คือสัญญาที่มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ว่าจ้าง (เช่น เจ้าของสินค้า บริการ หรือองค์กร) ฝ่ายหนึ่ง และผู้รับจ้าง (เช่น ธุรกิจรับจัดการโฆษณา/การตลาด หรือ Advertising/Marketing Agency) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างให้ผู้รับจ้างบริหารจัดการตลาดสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือองค์กร (เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจ หรือกิจการ) ของผู้ว่าจ้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของผู้ว่าจ้าง (เช่น บัญชีผู้ใช้/เพจ Facebook ช่อง YouTube บัญชีผู้ใช้ Instagram บัญชีผู้ใช้ TikTok บัญชีผู้ใช้ Twitter (X) หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ) โดยที่ การบริหารจัดการตลาด เช่น

 • การจัดทำสื่อและดำเนินการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ว่าจ้าง
 • การวางแผนกลยุทธ์และกำหนดช่วงเวลาการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
 • การบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ว่าจ้าง (เช่น ตอบข้อความ ให้ข้อมูล คำปรึกษา และความช่วยเหลือลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ว่าจ้าง)
 • การบริหารจัดการขายสินค้า/บริการให้กับผู้ว่าจ้าง (เช่น รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า สรุปคำสั่งซื้อ) ในบางกรณี หรือ
 • การจัดหาและจัดจ้างบุคคลสาธารณะ (เช่น ดารานักแสดง เน็ตไอดอล นักเขียนบทความวิจารณ์/รีวิว ยูทูบเบอร์ นักร้อง นักกีฬา นายแบบ หรือนางแบบ) มาร่วมดำเนินการ/สนับสนุนการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ด้วย (เช่น โพสต์ แชร์ รีวิวสินค้า/บริการ) ในบางกรณี

ในปัจจุบัน การดำเนินการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) หรือการตลาดดิจิทัล/ออนไลน์ (Digital/Online Marketing) ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ เนื่องจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือการตลาดออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าและมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าการโฆษณาหรือการตลาดแบบดั้งเดิม

สัญญาว่าจ้างบริหารจัดการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) ถือเป็นสัญญาบริการชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ดี สัญญาฉบับนี้ได้ถูกร่างขึ้นโดยมีข้อความและข้อสัญญาสำหรับการว่าจ้างผู้รับจ้าง (เช่น ธุรกิจรับจัดการโฆษณา/การตลาด หรือ Advertising/Marketing Agency) เพื่อบริหารจัดการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ

 • ในกรณีการว่าจ้างบุคคลสาธารณะโดยตรงโดยไม่ผ่านตัวแทนเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ (เช่น แต่งตั้งให้เป็นผู้นำเสนอสินค้า/แบรนด์ (Presenter/Brand Ambassador) โพสต์ แชร์ หรือรีวิวสินค้า/บริการ) ผู้ใช้งานอาจเลือกใช้ สัญญาว่าจ้างบุคคลสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ในกรณีที่การว่าจ้างทำงานหรือให้บริการอย่างอื่น ผู้ใช้งานอาจเลือกใช้สัญญาบริการซึ่งมีข้อความและข้อสัญญาสำหรับการให้บริการทั่วไป

การนำไปใช้

ในการจัดทำสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้จัดทำควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในสัญญาฉบับดังกล่าว โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

 • คู่สัญญา เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง
 • สินค้า บริการ หรือองค์กรที่ต้องการให้ผู้รับจ้างบริหารจัดการตลาด เช่น ชื่อ/ยี่ห้อสินค้า คุณลักษณะ/คุณสมบัติเด่นของสินค้า สถานที่ตั้งของกิจการ
 • ขอบเขตการบริหารจัดการตลาด เช่น เป้าหมาย รูปแบบสื่อ เนื้อหา และแผนการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
 • สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการ/ดูแล เช่น ชื่อเพจ ชื่อช่อง
 • การบริหารจัดการขาย (ถ้ามี) เช่น หน้าที่และขอบเขตในการบริหารจัดการขาย หน้าที่และอำนาจตัดสินใจทางการเงิน (เช่น การรับชำระเงิน มอบส่วนลด คืนเงินให้ลูกค้า)
 • การจัดหาบุคคลสาธารณะ (ถ้ามี) เช่น การกำหนดตัวบุคคลสาธารณะ บทบาทหน้าที่ในการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ การคุ้มครองและปกป้องบุคคลสาธารณะ
 • ระยะเวลาการบริหารจัดการ เช่น มีกำหนดระยะเวลา หรือไม่มีกำหนดระยะเวลา ในกรณีนี้คู่สัญญาอาจบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อเลิกสัญญา
 • ค่าตอบแทน เช่น รูปแบบและอัตราค่าจ้างบริหารจัดการตลาด รวมถึงกำหนดการชำระเงินค่าจ้างดังกล่าว
 • ข้อตกลงอื่น (ถ้ามี) เช่น การตรวจสอบเนื้อหาการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ (Proofing) การห้ามแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและทัศนคติที่ไม่เหมาะสม การห้ามคู่สัญญาค้าแข่ง การห้ามผู้ว่าจ้างว่าจ้างบุคคลอื่นบริหารจัดการสินค้า/บริการ รวมถึงค่าปรับในกรณีต่างๆ

เมื่อผู้จัดทำระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในสัญญาครบถ้วนแล้ว ผู้จัดทำควรจัดทำสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นลายลักษณ์อักษร และให้คู่สัญญาหรือตัวแทนผู้มีอำนาจของคู่สัญญา รวมถึงพยานด้วย (ถ้ามี) ลงนามในสัญญาฉบับดังกล่าวให้เรียบร้อย โดย คู่สัญญาอาจจัดทำคู่ฉบับของสัญญาอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเก็บไว้ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้ฝ่ายละอย่างน้อย 1 ฉบับ

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายควรขอเอกสารแสดงตัวตนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาเก็บไว้ประกอบสัญญาฉบับที่ตนเองถือไว้ด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)

คู่สัญญานำสัญญาที่ลงนามเรียบร้อยแล้วไปชำระอากรแสตมป์ตามอัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และคู่ฉบับ เป็นสัญญาจ้างทำของที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระอากรแสตมป์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม