สัญญาว่าจ้างบุคคลสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

สัญญาว่าจ้างบุคคลสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด 24/11/2566
รูปแบบ รูปแบบWord และ PDF
ขนาด ขนาด14 ถึง 22 หน้า
4.7 - 5 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 24/11/2566

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 14 ถึง 22 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.7 - 5 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

สัญญาว่าจ้างบุคคลสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์ คือ สัญญาซึ่งมีคู่สัญญา 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ว่าจ้าง (เช่น เจ้าของสินค้า บริการ หรือองค์กร) ฝ่ายหนึ่ง และผู้รับจ้าง/บุคคลสาธารณะ (เช่น ดารานักแสดง เน็ตไอดอล นักเขียนบทความวิจารณ์/รีวิว ยูทูบเบอร์ นักร้อง นักกีฬา นายแบบ หรือนางแบบ) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างให้ผู้รับจ้าง/บุคคลสาธารณะประชาสัมพันธ์ (เช่น โฆษณา โพสต์ แชร์ รีวิว) สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือองค์กร (เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจ หรือกิจการ) ของผู้ว่าจ้าง ผ่านช่องทางออนไลน์ของบุคคลสาธารณะ เช่น

 • บัญชีผู้ใช้/เพจ Facebook
 • ช่อง YouTube
 • บัญชีผู้ใช้ Instagram
 • บัญชีผู้ใช้ TikTok
 • บัญชีผู้ใช้ Twitter (X) หรือ
 • สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ (Social Media)

ในปัจจุบัน การว่าจ้างบุคคลสาธารณะประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือองค์กรผ่านช่องทางออนไลน์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ เนื่องจากการโฆษณาหรือการตลาดออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าและมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าการโฆษณาหรือการตลาดแบบดั้งเดิม

สัญญาว่าจ้างบุคคลสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นสัญญาบริการชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ดี สัญญาฉบับนี้ได้ถูกร่างขึ้นโดยมีข้อความและข้อสัญญาสำหรับการว่าจ้างบุคคลสาธารณะเพื่อการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ ในกรณีการว่าจ้างทำงานหรือให้บริการอย่างอื่น ผู้ใช้งานอาจเลือกใช้สัญญาบริการซึ่งมีข้อความและข้อสัญญาสำหรับการบริการทั่วไป

การนำไปใช้

ในการจัดทำสัญญาว่าจ้างบุคคลสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้จัดทำควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในสัญญาฉบับดังกล่าว โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

 • คู่สัญญา เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง โดยเฉพาะรายละเอียดบุคคลสาธารณะซึ่งเป็นสาระสำคัญของสัญญา
 • สินค้า บริการ หรือองค์กรที่ต้องการให้บุคคลสาธารณะโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เช่น ชื่อ/ยี่ห้อสินค้า คุณลักษณะ/คุณสมบัติเด่นของสินค้า สถานที่ตั้งของกิจการ
 • การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เช่น เป้าหมาย รูปแบบ ประเภท ลักษณะ ความถี่ ปริมาณ เนื้อหา ช่องทาง และระยะเวลาการประชาสัมพันธ์/โฆษณา
 • ค่าตอบแทน เช่น รูปแบบและอัตราค่าจ้าง รวมถึงกำหนดการชำระเงิน
 • ข้อตกลงอื่น (ถ้ามี) เช่น การห้ามบุคคลสาธารณะรับโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้า บริการ หรือองค์กรอื่น รวมถึงค่าปรับ

เมื่อผู้จัดทำระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในสัญญาครบถ้วนแล้ว ผู้จัดทำควรจัดทำสัญญาว่าจ้างบุคคลสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นลายลักษณ์อักษร และให้คู่สัญญาหรือตัวแทนผู้มีอำนาจของคู่สัญญา รวมถึงพยานด้วย (ถ้ามี) ลงนามในสัญญาฉบับดังกล่าวให้เรียบร้อย โดย คู่สัญญาอาจจัดทำคู่ฉบับของสัญญาอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเก็บไว้ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้ฝ่ายละอย่างน้อย 1 ฉบับ

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายควรขอเอกสารแสดงตัวตนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาเก็บไว้ประกอบสัญญาฉบับที่ตนเองถือไว้ด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)

คู่สัญญานำสัญญาที่ลงนามเรียบร้อยแล้วไปชำระอากรแสตมป์ตามอัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากสัญญาว่าจ้างบุคคลสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์และคู่ฉบับเป็นสัญญาจ้างทำของที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระอากรแสตมป์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม