กลับไปด้านบน
สัญญาว่าจ้างผลิตสื่อ/ผลงาน กรอกแบบฟอร์ม

สัญญาว่าจ้างผลิตสื่อ/ผลงาน

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 06/11/2566
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 22 ถึง 34 หน้า
คะแนน 4.8 - 3 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 06/11/2566

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 22 ถึง 34 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.8 - 3 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

สัญญาว่าจ้างผลิตสื่อ/ผลงาน

สัญญาว่าจ้างผลิตสื่อ/ผลงาน คือสัญญาซึ่งมีคู่สัญญา 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ว่าจ้างผลิต ฝ่ายหนึ่ง และผู้รับจ้างผลิต อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ ผู้ว่าจ้างผลิต ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างผลิต ผลิตสื่อหรือผลงานต่างๆ (เช่น ภาพยนตร์ โสตทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งเขียน ภาพประดิษฐ์ ภาพนิ่ง ภาพวาด ภาพถ่าย สิ่งบันทึกเสียง ดนตรี เพลง) ตามคุณลักษณะที่ผู้ว่าจ้างผลิตกำหนด โดยที่ผู้ว่าจ้างผลิตตกลงจะชำระค่าจ้างเพื่อตอบแทนการผลิตนั้น ซึ่งมีข้อสัญญาและข้อตกลงที่ร่างขึ้นโดยเฉพาะเจาะจงมากกว่าสัญญาบริการทั่วไป

ผู้ว่าจ้างผลิตอาจเลือกใช้การจ้างผลิตสื่อ/ผลงานแทนการดำเนินการผลิตสื่อ/ผลงานด้วยตนเอง เนื่องจาก ผู้ว่าจ้างผลิตอาจยังขาดความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และชื่อเสียงในการผลิตสื่อ/ผลงานนั้นเอง ทำให้ต้องจ้างผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อ/ผลงานนั้น รวมถึงมีเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร และสถานที่ใช้ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตสื่อ/ผลงานนั้นโดยเฉพาะ เช่น ผู้ผลิต ผู้สร้าง ผู้ประพันธ์ ผู้กำกับ อุปกรณ์บันทึกและตัดต่อ โรงถ่าย หรือห้องอัด (Studio)

 

การนำไปใช้

ในการจัดทำสัญญาว่าจ้างผลิตสื่อ/ผลงาน ผู้จัดทำควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในสัญญาว่าจ้างผลิตสื่อ/ผลงาน โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

  • รายละเอียดของคู่สัญญา เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง
  • รายละเอียดของสื่อที่จ้างผลิต เช่น วัตถุประสงค์การนำสื่อไปใช้ แนวคิด คุณลักษณะ เนื้อหา ความต้องการของสื่อ และขอบเขตการดำเนินงานผลิตสื่อ/ผลงานที่ว่าจ้างผลิตนั้น
  • รายละเอียดค่าตอบแทน เช่น อัตราค่าจ้าง ค่าสิทธิ (ถ้ามี) และกำหนดชำระ
  • รายละเอียดกระบวนการผลิต (ถ้ามี) เช่น กรอบเวลาการผลิต การตรวจสอบ ตรวจทาน และแก้ไขผลงาน รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะในกระบวนการผลิต
  • รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่ว่าจ้างผลิต
  • รายละเอียดข้อตกลงอื่น (ถ้ามี) เช่น การจ้างงานช่วง หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อผู้จัดทำระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในสัญญาครบถ้วนแล้ว ผู้จัดทำควร จัดทำสัญญาว่าจ้างผลิตสื่อ/ผลงานเป็นลายลักษณ์อักษรและให้คู่สัญญาหรือตัวแทนผู้มีอำนาจของคู่สัญญาลงนามในสัญญาดังกล่าวให้เรียบร้อย โดยอาจจัดทำคู่ฉบับของสัญญาอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเก็บไว้ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้ฝ่ายละอย่างน้อย 1 ฉบับ และ

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายควรขอเอกสารแสดงตัวตนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาเก็บไว้ประกอบสัญญาฉบับที่ตนเองถือไว้ด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)

คู่สัญญานำสัญญาที่ลงนามเรียบร้อยแล้วไปชำระอากรแสตมป์ ตามอัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากสัญญาว่าจ้างผลิตสื่อ/ผลงานและคู่ฉบับ ถือเป็นสัญญาจ้างทำของที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระอากรแสตมป์

ข้อพิจารณา

ในการนำออกเผยแพร่หรือจำหน่ายสื่อบางประเภท (เช่น ภาพยนตร์) อาจต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แล้วแต่กรณี คู่สัญญาอาจมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อที่จะผลิตและเผยแพร่นั้น และคู่สัญญาควรตกลงกันให้ชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายใดในการดำเนินการดังกล่าว

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม