กลับไปด้านบน
หนังสือยินยอมให้เช่าช่วง กรอกแบบฟอร์ม

หนังสือยินยอมให้เช่าช่วง

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 09/03/2566
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 2 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 09/03/2566

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 2 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

หนังสือยินยอมให้เช่าช่วง

หนังสือยินยอมให้เช่าช่วง หรือหนังสืออนุญาตให้เช่าช่วง คือ หนังสือที่ผู้ให้เช่าจัดทำขึ้นโดยฝ่ายเดียวเพื่อแสดงเจตนาที่จะยินยอม หรืออนุญาตให้ผู้เช่าสามารถนำสิ่งปลูกสร้างที่เช่าออกให้เช่าช่วงแก่บุคคลอื่นอีกทอดหนึ่งได้ ไม่ว่าสิ่งปลูกสร้างที่เช่านั้นจะเป็นสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย (เช่น บ้าน ห้องชุด ห้องอยู่อาศัย อพาร์ตเม้นท์ แฟลต) หรือตามสัญญาเช่าอาคาร/พื้นที่พาณิชย์ (เช่น ที่ดิน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน คลังสินค้า พื้นที่ร้านค้า) โดยจะเรียกบุคคลที่เช่าสิ่งปลูกสร้างช่วงต่อจากผู้เช่าว่าผู้เช่าช่วง

เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการเช่าทรัพย์กำหนดห้ามไม่ให้ผู้เช่านำสิ่งปลูกสร้างที่เช่า ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ออกให้เช่าช่วงแก่บุคคลอื่น หากผู้เช่าฝ่าฝืนถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาในสาระสำคัญ เว้นแต่ คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้ในสัญญาเช่าให้สามารถทำได้หรือ ผู้ให้เช่าได้ตกลง อนุญาต หรือให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง

ดังนั้น หนังสือยินยอมให้เช่าช่วง จึงอาจนำมาใช้ในกรณีที่ผู้ให้เช่าต้องการจะให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ผู้เช่าสามารถนำสิ่งปลูกสร้างที่เช่าออกให้เช่าช่วงแก่บุคคลอื่นได้ ดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้เช่าและผู้เช่าไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เช่าช่วงไว้ในสัญญาเช่าเลย โดยผู้ให้เช่าให้ความยินยอม/อนุญาตเป็นหนังสือในภายหลังจากที่ทำสัญญาเช่า
  • ผู้ให้เช่าและผู้เช่ากำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เช่าช่วงไว้ในสัญญาเช่า โดยกำหนดให้ผู้เช่าต้องได้รับความยินยอม/อนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นหนังสือก่อนที่จะนำสิ่งปลูกสร้างออกให้เช่าช่วงแก่บุคคลอื่น

การนำไปใช้

ในการจัดทำหนังสือยินยอมให้เช่าช่วง ผู้จัดทำ (เช่น ผู้ให้เช่าหรือตัวแทน) ควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในหนังสือฉบับดังกล่าว โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

  • คู่สัญญา เช่น ชื่อ ที่อยู่ของผู้ให้เช่า และผู้เช่า
  • สิ่งปลูกสร้างที่ต้องการให้ความยินยอม/อนุญาต เช่น ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง สถานที่ตั้ง
  • ข้อมูลอ้างอิงสัญญาเช่า เช่น วันที่ทำสัญญา และเลขที่อ้างอิงสัญญาเช่า (ถ้ามี)
  • เงื่อนไขการให้ความยินยอม (ถ้ามี) เช่น คุณสมบัติ/ลักษณะของผู้เช่าช่วง กำหนดระยะเวลาการเช่าช่วง ขอบเขตของสิ่งปลูกสร้างที่ให้ความยินยอม/อนุญาตให้เช่าช่วง

ผู้จัดทำควรจัดทำหนังสือดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่า โดยอาจจัดทำสำเนาไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

ผู้จัดทำควรจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าตามวิธีและที่อยู่ที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า เพื่อผู้เช่าสามารถนำไปใช้อ้างอิง (เช่น นำไปแสดงต่อผู้เช่าช่วง และแนบประกอบสัญญาเช่าช่วงที่ผู้เช่าจะจัดทำกับผู้เช่าช่วงต่อไป)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม