Bruikleenovereenkomst voor roerende zaken Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Bruikleenovereenkomst voor roerende zaken

Laatste revisie Laatste revisie 06-05-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte3 tot 5 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 06-05-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 3 tot 5 pagina's

Het model invullen

Deze bruikleenovereenkomst voor roerende zaken is een contractuele regeling waarbij de ene partij (de uitlener) aan de andere partij (de lener) roerende zaken ter beschikking stelt voor gebruik, zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. Dit document formaliseert de afspraken tussen beide partijen en kan helpen misverstanden en conflicten te voorkomen.

Let op: deze overeenkomst is specifiek bedoeld voor bruikleen van roerende, 'tastbare', zaken. Een roerende zaak is een zaak die niet vastzit aan de grond of aan een onroerend goed. Bijvoorbeeld een TV of een boormachine. Voor het in bruikleen geven van een voertuig door een particulier moet een andere overeenkomst worden gebruikt. Voor het in gebruik geven van een auto van de zaak aan een werknemer kan de gebruikersovereenkomst bedrijfsauto worden gebruikt. Voor het uitlenen van een geldbedrag kan een leningsovereenkomst gebruikt worden. Indien er wel een vergoeding wordt gevraagd voor de 'bruikleen' is er sprake van huur, en dient een huurovereenkomst voor roerende zaken gebruikt te worden.


Wat is Bruikleen?

Bruikleen omvat de situatie waarbij roerende zaken tijdelijk ter beschikking worden gesteld aan een ander, met de verplichting voor de ontvanger om deze zaken na gebruik in dezelfde staat terug te geven aan de eigenaar. Kenmerkend voor een bruikleenovereenkomst is dat er geen financiële compensatie of huur wordt betaald voor het gebruik van de zaken. Dit type overeenkomst is bijzonder nuttig voor het uitlenen van items zoals gereedschap, elektronica, sportuitrusting, en andere tastbare objecten die voor tijdelijk gebruik nodig kunnen zijn. Bijvoorbeeld, een persoon die een boormachine uitleent aan een buur voor een verbouwing, heeft te maken met een bruikleenovereenkomst. De buur is verplicht de boormachine na afloop van het project in dezelfde staat terug te geven, zonder dat hiervoor een vergoeding wordt verwacht.

Deze overeenkomst is niet geschikt voor verbruikleen. In tegenstelling tot bruikleen, waarbij de uitgeleende roerende zaken na gebruik in dezelfde staat teruggegeven moeten worden, omvat verbruikleen de overdracht van goederen die tijdens het gebruik worden verbruikt of opgebruikt. Bij verbruikleen is de ontvanger niet verplicht hetzelfde item terug te geven, maar kan hij in plaats daarvan vergelijkbare zaken van dezelfde hoeveelheid en kwaliteit teruggeven. Dit onderscheid is relevant bij zaken als voedsel, brandstof, of andere verbruiksartikelen, waarbij de originele zaken niet intact blijven na gebruik.


De verplichtingen van de lener en uitlener

Wettelijke voorschriften met betrekking tot bruikleen vallen onder het 'regelend recht', wat betekent dat er in een overeenkomst van kan worden afgeweken. De lener en de uitlener hebben dus de vrijheid om de zaken naar eigen wens te regelen. Indien er geen afspraken zijn gemaakt over een specifiek onderwerp, dan geldt de wet. Dit zijn de verschillende aspecten die geregeld kunnen worden in een bruikleenovereenkomst:

Verplichtingen van de lener:

 • Zorgplicht als 'goed huisvader': De lener is verplicht om voor de zaak te zorgen als een 'goed huisvader', waarbij hij de zaak moet bewaren en behouden alsof het zijn eigen bezit is, met de nodige zorg en aandacht om schade of verlies te voorkomen.
 • Juist gebruik: De lener kan verplicht worden om de zaak alleen te gebruiken zoals overeengekomen of zoals vereist door de aard van de zaak.
 • Schadevergoeding bij nalatigheid: De overeenkomst kan bepalen dat de lener de schade moet vergoeden indien de zaak verloren gaat of beschadigd raakt door nalatigheid, of dat het risico voor schade en verlies van de zaak tijdens de bruikleen altijd voor rekening komt van de lener, ook zonder schuld.
 • Normale waardevermindering: De lener is niet verantwoordelijk voor de normale waardevermindering van de zaak bij gebruik volgens de bestemming.
 • Eigen kosten: Het contract kan bepalen of de kosten die de lener heeft moeten maken om de zaak te kunnen gebruiken, voor zijn eigen rekening zijn.

Verplichtingen van de uitlener:

 • Terugvorderen van de zaak: de overeenkomst kan regelen onder welke voorwaarden de uitlener de zaak kan terugvorderen, zoals na gebruik voor het beoogde doel, na afloop van de overeengekomen periode.
 • Uitzondering op terugvordering: De overeenkomst kan bepalen of er uitzonderingen zijn op de mogelijkheid voor de uitlener om de zaak terug te vorderen, bijvoorbeeld in geval van dringende en onverwachte behoefte aan de zaak door de uitlener zelf.
 • Melden van gebreken: De uitlener is verantwoordelijk voor het geven van instructies voor gebruik van de zaak aan de lener en het melden van eventuele gebreken voordat de lener de zaak begint te gebruiken.


Hoe dit document te gebruiken

De bruikleenovereenkomst is vormvrij en kan op maat worden gemaakt om aan de specifieke behoeften van de partijen te voldoen. Veelvoorkomende bepalingen zijn:

 • De gegevens van zowel de uitlener als de lener;
 • Een gedetailleerde beschrijving van de uitgeleende zaak;
 • Start- en einddatum van de bruikleenperiode;
 • Beschrijving van de manier waarop de zaak gebruikt mag worden;
 • Wie er verantwoordelijk is voor schade, onderhoud en reparaties;
 • Of de zaak verzekerd wordt, en zo ja door wie;
 • Voorwaarden waaronder de zaak teruggegeven moeten worden.

Na het opstellen van de bruikleenovereenkomst dienen beide partijen deze te ondertekenen om de afspraken formeel te maken. Het is belangrijk dat de lener akkoord gaat met de staat van de zaken bij overdracht. Elke partij bewaart een ondertekend exemplaar van de overeenkomst voor zijn administratie. Dit document dient als bewijs van de afspraken en kan worden gebruikt om geschillen op te lossen mochten die ontstaan. Indien van toepassing, dient een beschrijving van de staat van het geleende als bijlage te worden toegevoegd.

 

Toepasselijk recht

 

Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen