Schenkingsovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Schenkingsovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 10-11-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 tot 2 pagina's
4,6 - 18 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 10-11-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 tot 2 pagina's

Beoordeling: 4,6 - 18 stemmen

Het model invullen

Een Schenkingsovereenkomst kan gebruikt worden om een schenking van één of meer schenkers aan een ontvanger, en de eventuele bijbehorende voorwaarden, vast te leggen. Hierdoor kan onenigheid worden voorkomen over hetgeen dat is geschonken en de voorwaarden van de schenking.

Een schenking is een overeenkomst waarbij een bedrag of zaak wordt gegeven, zonder dat hier iets tegenover staat. Dit is tevens het verschil met een gift, aangezien er bij een gift wel iets tegenover het gegeven bedrag of de gegeven zaak kan staan.

Bij een schenking hoeft hetgeen dat wordt gegeven ook niet later teruggegeven te worden. Indien hetgeen dat wordt gegeven wel moet worden teruggegeven, is er sprake van een lening. Hiervoor kan een Leningsovereenkomst opgemaakt worden.

Een schenkingsovereenkomst wordt ook wel een onderhandse schenkingsakte genoemd, omdat hierbij geen notaris ingeschakeld hoeft te worden. Bepaalde schenkingen moeten wel verplicht worden opgesteld door een notaris, in een notariële schenkingsakte. Dit is het geval bij:

 • een schenking op papier: de schenker legt op papier vast dat hij op een moment in de toekomst een bepaalde schenking geeft aan de ontvanger. De schenking wordt niet nu gegeven, omdat de schenker het geld bijvoorbeeld zelf nog niet heeft;
 • het schenken van een woning.


Belastingvrije schenking

Over een schenking kan schenkbelasting betaald moeten worden door de ontvanger van de schenking. Dit kan zowel het geval zijn bij een schenking in geld, als wanneer een goed (bv. een auto) geschonken wordt. Indien de schenking een goed betreft, dient de waarde van het goed berekend te worden. Voor tips voor de berekening hiervan, kan de website van de Belastingdienst geraadpleegd worden.

Schenkbelasting is een wettelijk bepaald percentage over de schenking dat aan de Belastingdienst moet worden afgedragen. De hoogte van de schenkbelasting kan worden berekend middels de Rekenhulp schenkbelasting.

Niet over iedere schenking hoeft belasting betaald te worden. In bepaalde gevallen kan belastingvrij geschonken worden:

 • Jaarlijkse vrijstelling: jaarlijks kan ieder persoon een bepaald bedrag belastingvrij geschonken krijgen, waarbij de hoogte afhangt van de verhouding tussen de schenker en de ontvanger.
 • Eenmalige verhoogde vrijstelling: eenmalig kan ieder persoon een bepaald bedrag belastingvrij geschonken krijgen, afhangend van de verhouding tussen de schenker en de ontvanger en het bestedingsdoel van de schenking. Dit is enkel mogelijk als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is of een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar oud.

Voor een compleet overzicht van de bedragen die belastingvrij geschonken kunnen worden, kan de website van de Belastingdienst geraadpleegd worden.

Indien schenkbelasting betaald moet worden, of in het geval van een eenmalig verhoogde vrijstelling, moet de schenking worden aangegeven bij de Belastingdienst, middels het formulier Aangifte schenkbelasting.


Uitsluitingsclausule

In een schenkingsovereenkomst kan een uitsluitingsclausule opgenomen worden. Dit houdt in dat de schenking niet gedeeld zal worden met de partner van de ontvanger in het geval van scheiding of het overlijden van de ontvanger van de schenking. Er kan een zachte of een harde uitsluitingsclausule worden opgenomen:

 • Zachte uitsluiting: de schenking maakt geen deel uit van de gemeenschappelijke goederen van de ontvanger en zijn/haar partner. Indien de partners uit elkaar gaan om iedere reden behalve het overlijden van de ontvanger van de schenking, zal de schenking niet worden verdeeld tussen de partners, en zal deze enkel toebehoren aan de ontvanger van de schenking. Indien de ontvanger van de schenking overlijdt, kan de schenking wel (deels) toekomen aan de partner van de ontvanger.
 • Harde uitsluiting: de schenking maakt geen deel uit van de gemeenschappelijke goederen van de ontvanger en zijn/haar partner, net als bij de zachte uitsluiting. Echter bij een harde uitsluiting zal de schenking in het geval van overlijden van de ontvanger van de schenking, ook niet toekomen aan de partner van de ontvanger.

Indien een uitsluitingsclausule wordt opgenomen in de overeenkomst, heeft deze uitsluiting ook toepassing op de vruchten voortkomend uit de schenking (bv. de huuropbrengst van een woning die is geschonken aan de ontvanger).


Inbrengverplichting

Indien de ontvanger van de schenking recht heeft op een deel van de erfenis van de schenker (een erfgenaam), kan in de overeenkomst worden opgenomen dat de schenking als een voorschot op de erfenis dient. Dit wordt een inbrengverplichting genoemd.

Wanneer de schenker komt te overlijden, zal hetgeen dat de ontvanger reeds aan schenking heeft ontvangen, worden verrekend met het erfdeel waar hij recht op heeft.

Bv. de schenker heeft 2 kinderen, waarvan kind 1 de ontvanger is van de schenking. De schenking bedraagt €2000. Indien de schenker komt te overlijden en een erfenis achterlaat van €4000 zal kind 1 €1000 euro krijgen, en kind 2 €3000 euro. Zo krijgen beide kinderen uiteindelijk, met de schenking meegerekend, een erfenis van €3000.

Voor meer informatie over het schenken als voorschot op de erfenis kan de website van de Rijksoverheid geraadpleegd worden.


Hoe dit document te gebruiken

In de overeenkomst dienen de gegevens van de schenker en de ontvanger te worden opgenomen. Voorts kan de overeenkomst de volgende zaken bevatten:

 • omschrijving van de schenking: wat wordt geschonken en vindt dit eenmalig of periodiek plaats;
 • bestemmingsdoel van de schenking: met welk doel wordt de schenking geschonken;
 • voorwaarden aan de schenking: moet de ontvanger zich aan bepaalde regel en voorwaarden houden;
 • uitsluitingsclausule: wordt de schenking verdeeld met de partner van de ontvanger in het geval van een scheiding of het overlijden van de ontvanger;
 • inbrengverplichting: wordt de schenking verrekend met het erfdeel van de ontvanger.

De overeenkomst wordt ondertekend door de schenker en de ontvanger en beiden houden een getekend exemplaar.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen