Schenkingsovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Schenkingsovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 11-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 tot 2 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 11-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 tot 2 pagina's

Het model invullen

Wat is een schenkingsovereenkomst?

Een schenkingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij één of meerdere schenkers aan een ontvanger een bedrag of goed geven zonder dat hier iets tegenover staat. Een schenking is iets anders dan een gift, aangezien er bij een gift wel iets tegenover het gegeven bedrag of de gegeven zaak kan staan. Door alles in een schenkingsovereenkomst vast te leggen, kan onenigheid worden voorkomen over hetgeen dat geschonken is en de voorwaarden van de schenking.


Wat is het verschil tussen een schenkingsovereenkomst en een leningsovereenkomst?

Bij een schenkingsovereenkomst hoeft hetgeen dat geschonken wordt niet teruggegeven te worden aan de schenker. Bij een leningsovereenkomst daarentegen, moet het geldbedrag dat uitgeleend wordt (eventueel met rente) wel terugbetaald worden.


Wat is het verschil tussen een schenkingsovereenkomst en een bruikleenovereenkomst?

Bij een schenkingsovereenkomst hoeft hetgeen dat geschonken wordt niet teruggegeven te worden aan de schenker. Bij een bruikleenovereenkomst moet de zaak die uitgeleend wordt na het gebruik ervan wel weer teruggegeven worden.


Is een schenkingsovereenkomst verplicht?

In de meeste situaties is een schenkingsovereenkomst niet verplicht. Het is echter wel altijd sterk aan te raden om de voorwaarden en verplichtingen voor de schenking op papier te zetten. Een gewone schenkingsovereenkomst wordt ook wel een onderhandse schenkingsovereenkomst genoemd.

Bij bepaalde soorten schenkingen moet de overeenkomst verplicht worden opgesteld door een notaris, in een notariële schenkingsakte. Dit is het geval bij:

 • een schenking op papier: de schenker legt vast dat hij op een moment in de toekomst een bepaalde schenking geeft aan de ontvanger. De schenking wordt niet direct gegeven, omdat de schenker het geld bijvoorbeeld zelf nog niet heeft;
 • het schenken van een woning.


Moet er schenkbelasting betaald worden bij een schenkingsovereenkomst?

Over een schenking kan schenkbelasting betaald moeten worden door de ontvanger van de schenking. Schenkbelasting is een wettelijk bepaald percentage over de schenking dat aan de Belastingdienst moet worden afgedragen. Dit kan zowel het geval zijn bij een schenking in geld als wanneer een goed (bv. een auto) geschonken wordt. Indien de schenking een goed betreft, dient de waarde van het goed berekend te worden. Voor tips voor de berekening hiervan, kan de website van de belastingdienst geraadpleegd worden. De hoogte van de schenkbelasting kan worden berekend middels de rekenhulp schenkbelasting.

Niet over iedere schenking hoeft belasting betaald te worden. In bepaalde gevallen kan belastingvrij geschonken worden:

 • Jaarlijkse vrijstelling: jaarlijks kan ieder persoon een bepaald bedrag belastingvrij ontvangen, afhankelijk van de relatie tussen schenker en ontvanger.
 • Eenmalige verhoogde vrijstelling: eenmalig kan ieder persoon een bepaald bedrag belastingvrij ontvangen, afhankelijk van de relatie tussen schenker en ontvanger en het bestedingsdoel van de schenking. Dit is alleen mogelijk als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is of een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar oud.

Voor een compleet overzicht van de bedragen die belastingvrij geschonken kunnen worden, kan de website van de belastingdienst geraadpleegd worden. Indien schenkbelasting betaald moet worden, of in het geval van een eenmalig verhoogde vrijstelling, moet de schenking worden aangegeven bij de Belastingdienst, middels het formulier aangifte schenkbelasting.


Wat is een "uitsluitingsclausule" in een schenkingsovereenkomst?

In een schenkingsovereenkomst kan een uitsluitingsclausule opgenomen worden. Dit houdt in dat de schenking niet gedeeld zal worden met de partner van de ontvanger in het geval van scheiding of het overlijden van de ontvanger van de schenking. Er kan een zachte of een harde uitsluitingsclausule worden opgenomen:

 • Zachte uitsluiting: de schenking maakt geen deel uit van de gemeenschappelijke goederen van de ontvanger en zijn/haar partner. Indien de partners uit elkaar gaan om iedere reden behalve het overlijden van de ontvanger van de schenking, zal de schenking niet worden verdeeld tussen de partners, en zal deze enkel toebehoren aan de ontvanger van de schenking. Indien de ontvanger van de schenking overlijdt, kan de schenking wel (deels) toekomen aan de partner van de ontvanger.
 • Harde uitsluiting: de schenking maakt geen deel uit van de gemeenschappelijke goederen van de ontvanger en zijn/haar partner, net als bij de zachte uitsluiting. Echter bij een harde uitsluiting zal de schenking in het geval van overlijden van de ontvanger van de schenking, ook niet toekomen aan de partner van de ontvanger.

Indien een uitsluitingsclausule wordt opgenomen in de overeenkomst, heeft deze uitsluiting ook toepassing op de vruchten voortkomend uit de schenking (bv. de huuropbrengst van een woning die is geschonken aan de ontvanger).


Wat is een "inbrengverplichting" in een schenkingsovereenkomst?

Indien de ontvanger van de schenking recht heeft op een deel van de erfenis van de schenker (een erfgenaam), kan in de overeenkomst worden opgenomen dat de schenking als een voorschot op de erfenis dient. Dit wordt een inbrengverplichting genoemd.

Wanneer de schenker komt te overlijden, zal hetgeen dat de ontvanger reeds als schenking heeft ontvangen, worden verrekend met het erfdeel waar hij recht op heeft. Voor meer informatie over het schenken als voorschot op de erfenis kan de website van de Rijksoverheid geraadpleegd worden.

Voorbeeld: de schenker heeft 2 kinderen, waarvan kind 1 de ontvanger is van de schenking. De schenking bedraagt €2000. Indien de schenker komt te overlijden en een erfenis achterlaat van €4000 zal kind 1 €1000 euro krijgen, en kind 2 €3000 euro. Zo krijgen beide kinderen uiteindelijk, met de schenking meegerekend, een erfenis van €3000.


Wat kan de duur van een schenkingsovereenkomst zijn?

In een schenkingsovereenkomst kan er gekozen worden voor een eenmalige of periodieke schenking. Een periodieke schenking kan bijvoorbeeld per maand of per jaar zijn. Soms wordt er gekozen voor bijvoorbeeld een jaarlijkse schenking in plaats van een eenmalige schenking omdat dit belastingtechnisch voordeliger is. Over een eenmalige schenking van een ouder aan een kind van €10.000 moet bijvoorbeeld schenkbelasting betaald worden. Als de schenking verspreid wordt over twee keer €5000 over twee jaar, blijft het bedrag onder de jaarlijkse vrijstelling en hoeft er geen belasting betaald te worden.


Wat moet er gebeuren nadat een schenkingsovereenkomst is opgesteld?

Na het opstellen van de schenkingsovereenkomst dienen de schenker en de ontvangen deze te ondertekenen om de afspraken formeel te maken. Zowel de schenker als de ontvanger dienen een ondertekend exemplaar van de overeenkomst te bewaren voor hun administratie. De overeenkomst dient als bewijs van de afspraken en kan worden gebruikt om geschillen op te lossen mochten die ontstaan. Daarnaast is het belangrijk om de afspraken na te komen zoals vastgelegd in de overeenkomst.


Welke bijlagen moeten er toegevoegd worden aan een schenkingsovereenkomst?

Indien de schenking een goed bedraagt, kan een beschrijving van hetgeen dat geschonken wordt als bijlage toegevoegd worden. Dit kan dienen als referentiepunt voor conflicten over (de staat van) de schenking.


Moet een schenking via de notaris?

Een gewone, onderhandse schenkingsovereenkomst hoeft niet via de notaris te gebeuren. Een schenking op papier, waarbij de schenking pas later plaatsvindt, moet wel via de notaris gebeuren. Ook het schenken van een huis, appartement of ander onroerend goed moet via de notaris te gebeuren. Voor andere schenkingen, zoals een schenking van geld, auto of sieraden volstaat een gewone (onderhandse) schenkingsovereenkomst.


Wat moet een schenkingsovereenkomst bevatten?

Een schenkingsovereenkomst moet de volgende informatie bevatten:

 • Omschrijving van de schenking: wat er wordt geschonken en of dit eenmalig of periodiek plaatsvindt;
 • Bestemmingsdoel van de schenking: met welk doel de schenking wordt geschonken;
 • Voorwaarden aan de schenking: of de ontvanger zich aan bepaalde regels of voorwaarden moet houden;
 • Uitsluitingsclausule: of de schenking gedeeld wordt met de partner van de ontvanger in het geval van een scheiding of het overlijden van de ontvanger;
 • Inbrengverplichting: of de schenking verrekend wordt met het erfdeel van de ontvanger.


Welke wetten zijn van toepassing op een schenkingsovereenkomst?

Op de schenkingsovereenkomst is boek 7, titel 3 Burgerlijk Wetboek en de successiewet 1953 van toepassing.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen