Huurovereenkomst voor bedrijfsruimte Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Huurovereenkomst voor bedrijfsruimte

Laatste revisie Laatste revisie 01-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte4 tot 6 pagina's
4,5 - 9 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 01-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 6 pagina's

Beoordeling: 4,5 - 9 stemmen

Het model invullen

Wat is een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte?

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte kan worden gebruikt als contract tussen de huurder en de verhuurder bij de verhuur van bedrijfsruimte. Bedrijfsruimtes zijn ruimtes die bestemd zijn voor commerciële activiteiten (en niet om in te wonen) zoals kantoren, winkels, fabrieken en magazijnen. In ruil voor betaling van huur verhuurt de verhuurder (dit kan zowel een particulier als bedrijf zijn) de bedrijfsruimte aan de huurder. In de overeenkomst worden de voorwaarden voor de verhuur afgesproken.

 

Welke verschillende soorten huurovereenkomst zijn er?

Huurovereenkomsten kunnen verschillende vormen aannemen. De meest voorkomende zijn:

 • Huurovereenkomst voor woonruimte voor bepaalde tijd: een huurovereenkomst voor een woning waarbij de huurperiode vooraf is vastgesteld en automatisch eindigt na de afgesproken termijn.
 • Huurovereenkomst voor woonruimte voor onbepaalde tijd: een huurovereenkomst voor een woning zonder vooraf vastgestelde einddatum, waarbij de huur doorloopt totdat deze door een van de partijen wordt opgezegd.
 • Onderhuurovereenkomst voor woonruimte: een overeenkomst waarbij de hoofdhuurder een deel van de woning doorverhuurt aan een onderhuurder.
 • Huurovereenkomst voor bedrijfsruimte: een overeenkomst voor de verhuur van ruimtes die worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten, zoals kantoren, winkels of opslagruimtes. Deze overeenkomst kan ook voor verschillende periodes worden afgesloten.
 • Huurovereenkomst voor goederen: een overeenkomst waarbij roerende, 'beweegbare' goederen, zoals fietsen of wasmachines, voor een bepaalde periode tegen betaling worden verhuurd.

Deze overeenkomst is specifiek bedoeld voor de huurovereenkomst voor bedrijfsruimte.

 

Wat zijn middenstandsbedrijfsruimtes en overige bedrijfsruimtes in een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte?

In een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen twee typen bedrijfruimtes. Een middenstandsbedrijfsruimte is een ruimte waar klanten vrij toegang tot hebben om producten of diensten te kopen. Dit zijn bijvoorbeeld restaurants, winkels en hotels. Overige bedrijfsruimtes zijn alle andere bedrijfsruimtes die geen middenstandsbedrijfsruimte zijn zoals kantoren, fabrieken en opslagplaatsen. Het onderscheid tussen deze twee typen bedrijfsruimtes is belangrijk omdat er andere regels gelden voor de duur van de huurovereenkomst en de mogelijkheid van verlenging of beëindiging van de huurovereenkomst


Hoe hoog mag de huur maximaal zijn bij een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte?

Er is bij een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte, net als bij huurwoningen in de vrije sector, geen maximale huurprijs. Dit betekent dat de verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst zelf de huurprijs kan bepalen. Voor het verhogen van de huur tijdens de verhuur van de bedrijfsruimte zijn er wel regels.


Wat is de maximale huurverhoging bij een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte?

Bij het aangaan van een huurcontract voor verschillende soorten bedrijfsruimtes worden vaak specifieke voorwaarden vastgelegd. Middenstandsbedrijfsruimtes zijn publiek toegankelijke bedrijfsruimtes voor bijvoorbeeld winkels, horeca en ambachtelijke bedrijven. Voor deze ruimtes is een vijf plus vijf huurcontract gebruikelijk. Dit houdt in dat het huurcontract een initiële looptijd van vijf jaar heeft, waarna het met nog eens vijf jaar verlengd kan worden. Tijdens deze vijf jaar kan de huurprijs geïndexeerd worden. Dit betekent dat de huurprijs jaarlijks aangepast kan worden aan de hand van de inflatie, meestal gebaseerd op het Consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. Na de eerste vijf jaar kan de huurprijs herzien worden. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kan de kantonrechter de nieuwe huurprijs bepalen op basis van vergelijkbare bedrijfsruimtes. Na twee periodes van vijf jaar wordt het huurcontract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, waarbij jaarlijkse huurindexering kan worden toegepast, eveneens vaak gebaseerd op de CPI.

Voor overige bedrijfsruimtes, zoals kantoren en opslagloodsen, is het huurcontract bepalend en kan een rechter geen wijzigingen doorvoeren. In de meeste contracten staat vermeld dat de huur mag worden verhoogd met een vast percentage of dat de huurverhoging gebaseerd is op het CPI.


Wat moet een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte bevatten?

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte moet de volgende informatie bevatten:

 • Waarvoor de bedrijfsruimte gebruikt zal worden en of de bedrijfsruimte onderverhuurd mag worden;
 • Een beschrijving van de staat van de bedrijfsruimte bij oplevering en in welke staat de bedrijfsruimte aan het einde van de overeenkomst achtergelaten moet worden;
 • Afspraken rondom onderhoud en wijzigingen aan de bedrijfsruimte;
 • De huurprijs, inclusieve/exclusieve rekeningen, en de wijziging van de huurprijs;
 • De waarborgsom (het bedrag dat de huurder aan de verhuurder betaalt, ter zekerheid dat hij alle verplichtingen nakomt, en dat de huurder terugkrijgt aan het einde van de overeenkomst);
 • Vergunningen, verzekeringen, belastingen en heffingen die voor het gebruik van de bedrijfsruimte afgesloten en/of betaald moeten worden;
 • De duur van de overeenkomst en de opzegtermijn.

 

Wie is er verantwoordelijk voor onderhoud bij een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte?

Bij een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte is de verhuurder verantwoordelijk voor het 'grote' onderhoud. Hieronder vallen dingen zoals het schilderen van de buitenkant van het pand en het vervangen van een CV-ketel. Het 'kleinere' onderhoud, zoals het vervangen van een WC-bril of het vastzetten van een deurknop, komt voor de rekening van de huurder.


Wat kan de duur van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte zijn?

Bij een huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimtes, zoals winkels en restaurants, wordt de huur in eerste instantie aangegaan voor de duur van vijf jaar. Als de huur aan het einde van deze periode niet wordt opgezegd, wordt deze automatisch met nog eens vijf jaar verlengd. Na deze tweede periode van vijf jaar wordt de periode voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij er wordt opgezegd of er anders wordt afgesproken. Het is één keer mogelijk voor de huurder en de verhuurder om een overeenkomst te sluiten voor een (proef)periode van maximaal twee jaar. Hierna geldt de bovenstaande 5+5 jaren-regeling. Voor de opzegging van de huurovereenkomst aan het einde van de eerste of tweede vijf jaar, of tijdens de voor (on)bepaalde tijd verlengde overeenkomst, geldt een opzegtermijn van één jaar. Als de verhuurder opzegt, moet er sprake zijn van een wettelijk toegestane reden voor opzegging, en toestemming van de huurder. Als de huurder geen toestemming geeft, beslist de rechter of de reden voor opzegging daadwerkelijk voldoet aan de wettelijke vereisten.

Bij de verhuur van overige soorten bedrijfsruimtes hebben de huurder en de verhuurder meer vrijheid bij het maken van de afspraken. De huurder en verhuurder mogen zelf besluiten voor hoe lang de overeenkomst gesloten wordt, en hoe lang de opzegtermijn is indien één van beiden de huur wil beëindigen.


Wat moet er gebeuren nadat een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte is opgesteld?

Na het opstellen van de huurovereenkomst voor bedrijfsruimte dienen de verhuurder en huurder deze te ondertekenen om de afspraken formeel te maken. Zowel de verhuurder als de huurder dienen een ondertekend exemplaar van de overeenkomst te bewaren voor hun administratie. De huurovereenkomst dient als bewijs van de afspraken en kan worden gebruikt om geschillen op te lossen mochten die ontstaan. Indien van toepassing, dienen de algemene voorwaarden van de verhuurder en een beschrijving van de staat van de bedrijfsruimte als bijlage te worden toegevoegd. Daarnaast is het belangrijk om de afspraken na te komen zoals vastgelegd in de overeenkomst.


Welke bijlagen moeten er toegevoegd worden aan een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte?

Indien van toepassing kunnen de volgende bijlagen toegevoegd worden aan de huurovereenkomst voor bedrijfsruimte:

 • Algemene voorwaarden (voorwaarden van de verhuurder die van toepassing zijn op de overeenkomst);
 • Beschrijving van de staat van de bedrijfsruimte (beschrijving van de staat van de bedrijfsruimte bij oplevering, die dient als referentiepunt voor schade of veranderingen tijdens de huurperiode).


Welke wetten zijn van toepassing op een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte?

Op de huurovereenkomst van bedrijfsruimte is boek 7, titel 4 Burgerlijk Wetboek en boek 6, titel 5 Burgerlijk Wetboek.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen