Reklamationsbrev Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Reklamationsbrev

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-17
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,6 - 4 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-17

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,6 - 4 röster

Fyll i mallen

En reklamation är ett klagomål gällande antingen en vara eller tjänst. Ett reklamationsbrev innebär att en köpare skriftligen kontaktar en säljare för att meddela vilket fel som föreligger.

Alla fel kan reklameras men det är endast de ursprungliga som säljaren ansvarar för, felet ska alltså ha funnits redan då varan eller tjänsten köptes. Notera att det inte uppställs något krav på att felet ska ha varit synligt vid köptillfället utan även i fall då ett fel upptäcks senare kan det anses ursprungligt. Fel som uppkommer inom sex månader från köptillfället förutsätts ha funnits redan från början om inget annat visas. Det är säljaren som måste kunna bevisa att felet inte är ursprungligt under denna period för att lagligen kunna neka en reklamation. När sex månader har passerat måste i stället köparen bevisa att felet är ursprungligt.

En vara behöver inte vara trasig för att det ska föreligga fel utan avgörande är om varan eller tjänsten motsvarar det som köparen och säljaren kommit överens om och vad som framgår av köpeavtalet. Levereras en vara i fel färg, alldeles för sent eller liknande klassas det alltså också som fel. Fel som säljaren inte ansvarar för, oavsett tid, är t.ex. sådana som uppkommit p.g.a. olyckshändelser eller onormalt bruk. Är det två privatpersoner eller två näringsidkare som har handlat med varandra får som fel heller inte åberopas sådant som köparen måste antas ha känt till innan köpet, detsamma gäller om en privatperson sålt en vara/tjänst till en näringsidkare. Sådant som kunnat upptäckas vid en undersökning av varan eller tjänsten faller alltså utanför definitionen för fel i vara eller tjänst. Observera att vad som precis föreskrivits inte gäller köp som skett mellan näringsidkare och privatperson (då en näringsidkare sålt en vara/tjänst till en privatperson), konsumenten har i en sådan situation ett starkare skydd.

Detta brev kan användas för att både reklamera köp som gjorts i butik, online eller distans på annat sätt.


Hur fungerar det?

Det första som ska ske efter att ett fel i en vara eller tjänst upptäckts är att meddela säljaren om detta genom att skriftligen skicka ett reklamationsbrev. Det är visserligen inget krav på skriftlighet men det bevisar att reklamationen skett i tid. En reklamation ska ske inom skälig tid, vilket enligt svensk lag anses vara inom två månader från att felet upptäckts. För varor och tjänster köpta inom EU uppgår reklamationstiden till minst två år, när denna period har passerat fallerar alltså rätten att reklamera.

I reklamationsbrevet ska det framgå vilken vara eller tjänst det gäller och vilket fel som uppstått. Det bör vidare framgå vilka åtgärder som köparen vill göra gällande. Det finns flertalet olika åtgärder som kan komma att bli aktuella vid fel i vara eller tjänst, i första hand har dock alltid säljaren rätt att åtgärda problemet, vilket vid köp av varor innebär att säljaren ska ges möjlighet att laga eller omleverera varan och vid köp av tjänst rätta till felet. Andra åtgärder som kan bli aktuella är prisavdrag eller hävning.

Under tiden ett fel föreligger har köparen även rätt att hålla inne betalningen, men endast till den del som motsvarar felet. För att hävning ska bli aktuellt krävs att felet är allvarligt och av väsentlig betydelse för köparen i fråga, även i en situation där säljaren har försökt att avhjälpa felet gång på gång utan att lyckas föreligger grund för hävning. Har det p.g.a. felet uppstått merkostnader kan köparen även få ersättning för dessa, viktigt är att kunna bevisa vilka kostnader som uppkommit, varför det är bra att spara eventuella kvitton och liknande.

När säljaren har delgivits reklamationsbrevet kommer hen mest troligt be om bilder eller att varan ska skickas tillbaka så att den kan undersökas. För att snabba på processen något kan bilder skickas redan med reklamationsbrevet.

Om säljaren och köparen inte kan komma överens om en lösning på situationen kan parterna, då det rör sig om ett köp där en näringsidkare sålt en vara/tjänst till en privatperson, vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som i de flesta fall kan pröva tvisten. Att få en tvist prövad hos ARN är kostnadsfritt och måste anmälas av köparen. När tvisten är prövad ges en rekommendation kring hur den bör lösas. ARN är ingen domstol så vad de kommer fram till är inte juridiskt bindande men de flesta rättar sig efter vad som där sägs.

Är det två privatpersoner eller två näringsidkare som har handlat med varandra blir vid oenighet nästa steg att anlita en jurist och tvist kan lösas i domstol. Detta gäller även då en näringsidkare handlat av en privatperson.


Tillämplig lag

Konsumentköplag (1990:932) är giltig då en näringsidkare sålt en vara till en privatperson.

Konsumenttjänstlag (1985:716) är giltig då en näringsidkare sålt en tjänst till en privatperson.

Köplag (1990:931) är giltig i övriga fall.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen