กลับไปด้านบน
บันทึกข้อตกลงการรับผิดชดใช้ความเสียหาย กรอกแบบฟอร์ม

บันทึกข้อตกลงการรับผิดชดใช้ความเสียหาย

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 24/03/2566
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 21 ถึง 33 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 24/03/2566

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 21 ถึง 33 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

บันทึกข้อตกลงการรับผิดชดใช้ความเสียหาย

บันทึกข้อตกลงรับผิดชดใช้ความเสียหาย หรือบันทึกข้อตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย คือ สัญญาซึ่งมีคู่สัญญา 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้รับผิดชดใช้ ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่ตกลงจะรับผิดชดใช้ความเสียหาย (เช่น ค่าสินไหมทดแทน ค่าปรับ) และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ (เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ) ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือตกลงจะชดใช้ความเสียหายต่างๆ ให้แก่บุคคลภายนอกโดยตรงแทนผู้ได้รับความคุ้มครอง ในกรณีที่มีบุคคลภายนอก (เช่น ผู้ได้รับความเสียหาย เจ้าพนักงานของรัฐ) มาเรียกร้องความรับผิดกับผู้ได้รับความคุ้มครอง

โดยที่ ความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้นเป็นความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกระทำหรือการดำเนินการของผู้รับผิดชดใช้เอง แต่ด้วยหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามสัญญาอื่นๆ ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งในขณะคู่สัญญาทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้อาจยังไม่ปรากฏข้อเรียกร้องหรือความรับผิดดังกล่าวนั้น ดังนั้น บันทึกข้อตกลงรับผิดชดใช้ความเสียหายจึงถูกนำไปใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงของผู้ได้รับความคุ้มครองในความรับผิดเกี่ยวกับความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับตนในอนาคตจากการกระทำหรือการดำเนินการของผู้รับผิดชดใช้

โดยทั่วไป ย่อมมีไม่บุคคลใดประสงค์จะยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ แทนบุคคลอื่น อย่างไรก็ดีในบางกรณี ผู้ได้รับความคุ้มครองและผู้รับผิดชดใช้ อาจมีความสัมพันธ์ หรือมูลเหตุที่ทำให้ผู้รับผิดชดใช้ตกลงยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ แทนผู้ได้รับความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

 • การให้บริการตามสัญญาบริการ
 • การดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • การยินยอมใช้สถานที่ตามหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 • การเช่าสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน
 • การดำเนินการอื่นๆ ที่ผู้ได้รับความคุ้มครองและผู้รับผิดชดใช้มีความเกี่ยวข้องกัน โดยที่ ผู้รับผิดชดใช้อาจก่อให้เกิดความรับผิดในความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่บุคคลภายนอกซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาอื่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายนั้น

ตัวอย่างการรับผิดชดใช้ เช่น

ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นเจ้าของอาคาร และผู้รับผิดชดใช้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง โดย ผู้ได้รับความคุ้มครองได้ว่าจ้างให้ผู้รับผิดชดใช้เข้ามาดำเนินการต่อเติมตกแต่งภายในอาคาร หากในระหว่างที่ผู้รับผิดชดใช้ดำเนินการต่อเติมตกแต่งได้ก่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอก (เช่น ทำอุปกรณ์หล่นใส่ลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการภายในอาคาร) ในกรณีเช่นนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครองในฐานะเจ้าของอาคารอาจถูกบุคคลภายนอกนั้นเรียกร้องความเสียหายได้ ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะก่อให้เกิดหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงแก่ผู้รับผิดชดใช้ให้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายนั้นให้แก่บุคคลภายนอก หรือ

ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นเจ้าของรถยนต์ และผู้รับผิดชดใช้เป็นผู้เช่ารถยนต์จากผู้ได้รับความคุ้มครอง หากในระหว่างระยะเวลาการเช่ารถยนต์ดังกล่าว ผู้รับผิดชดใช้ก่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอก (เช่น เกิดอุบัติเหตุ) หรือก่อให้เกิดความรับผิด (เช่น ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร) ในกรณีเช่นนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครองในฐานะเจ้ารถยนต์อาจถูกบุคคลภายนอกนั้นเรียกร้องความเสียหาย หรือเจ้าพนักงานของรัฐกล่าวหาความผิดและเรียกเก็บค่าปรับได้ ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะก่อให้เกิดหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงแก่ผู้รับผิดชดใช้ให้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายหรือค่าปรับนั้นให้แก่บุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ คู่สัญญาต้องการกำหนดตกลงเกี่ยวการรับผิดชอบความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ผู้ใช้งานอาจเลือกใช้หนังสือรับสภาพหนี้ หรือในกรณีที่คู่สัญญาต้องการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ผู้ใช้งานอาจเลือกใช้สัญญาประนีประนอมยอมความ แล้วแต่กรณี

การนำไปใช้

ในการจัดทำ บันทึกข้อตกลงรับผิดชดใช้ความเสียหาย ผู้จัดทำควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในบันทึกข้อตกลงรับผิดชดใช้ความเสียหาย โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

 • คู่สัญญา เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง
 • มูลเหตุแห่งการรับผิดชดใช้ความเสียหาย เช่น การดำเนินการที่ผู้ได้รับความคุ้มครองและผู้รับผิดชดใช้มีความเกี่ยวข้องกัน ระยะเวลาการดำเนินการ ข้อมูลอ้างอิงหนังสือ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง
 • ขอบเขตการรับผิดชดใช้ความเสียหาย เช่น การจำกัดวงเงินความรับผิดสูงสุด การจำกัดความรับผิดในแต่ละประเภทความเสียหาย หรือในแต่ละเหตุการณ์ ระยะเวลาการรับผิด หลักเกณฑ์การชี้ขาดจำนวนเงินรับผิดชดใช้ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้
 • รายละเอียดข้อตกลงอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การจัดทำประกันภัย เงินทดรองค่าใช้จ่าย

เมื่อผู้จัดทำระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในบันทึกข้อตกลงครบถ้วนแล้ว ผู้จัดทำควรจัดทำบันทึกข้อตกลงรับผิดชดใช้ความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร และให้คู่สัญญาหรือตัวแทนผู้มีอำนาจของคู่สัญญา รวมถึงพยานด้วย (ถ้ามี) ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวให้เรียบร้อย โดย คู่สัญญาอาจจัดทำคู่ฉบับของบันทึกข้อตกลงอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเก็บไว้ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้ฝ่ายละอย่างน้อย 1 ฉบับ

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายควรขอเอกสารแสดงตัวตนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาเก็บไว้ประกอบบันทึกข้อตกลงฉบับที่ตนเองถือไว้ด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) รวมถึงหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ

ข้อพิจารณา

บันทึกข้อตกลงการรับผิดชดใช้ความเสียหายเป็นการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงภัยของผู้ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น คู่สัญญาจึงควรจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวก่อนที่จะปรากฏความเสียหายขึ้น โดยคู่สัญญาอาจจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวพร้อมกันในขณะที่คู่สัญญาจัดทำหนังสือหรือสัญญาอันเป็นมูลเหตุแห่งการรับผิดชดใช้ความเสียหาย (เช่น สัญญาบริการ สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน แล้วแต่กรณี) และก่อนการเริ่มดำเนินการนั้นๆ

ในบางกรณี ผู้รับผิดชดใช้อาจไม่จำเป็นต้องรับผิดชดใช้ในความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิด ดังต่อไปนี้

 • ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่เกิดจากการกระทำการอันไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากผู้ได้รับความคุ้มครอง ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครองเอง
 • ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่เกิดจากความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ได้รับความคุ้มครอง ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครองเอง
 • ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่เกิดจากการกระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมายโดยเจตนาของผู้ได้รับความคุ้มครอง ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครองเอง
 • ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ผู้ได้รับความคุ้มครองพึงมีสิทธิจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยในฐานะผู้รับประโยชน์แล้ว
 • ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครอง ได้ก่อภาระผูกพันต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชดใช้ล่วงหน้า หรือโดยไม่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชดใช้ในภายหลัง เช่น การที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเปิดเผยข้อมูล เจรจา ตกลง รับรอง ยอมรับ ให้สัญญาใดๆ กับบุคคลภายนอกเองเพียงลำพัง โดยไม่ได้รับความยินยอมและ/หรือการรับรองจากผู้รับผิดชดใช้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม