Ses, Video Gibi Görsel ve İşitsel Eserlerin Kalıcı Olarak Devri Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Ses, Video Gibi Görsel ve İşitsel Eserlerin Kalıcı Olarak Devri Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 01.05.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı8 ila 12 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 01.05.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 8 ila 12 sayfa

Örneği doldur

Bu Ses, Video Gibi Görsel ve İşitsel Eserlerin Kalıcı Olarak Devri Sözleşmesi, bir görsel veya işitsel eserin mali haklarını ve manevi haklarının kullanımını kalıcı olarak devretmek ve devralmak isteyen iki kişi tarafından imzalanan bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile

  • Görsel veya işitsel eserin sahibi olan kişi (devreden) ve
  • Görsel veya işitsel eserin manevi hakların kullanma hakları ile mali haklarını almak isteyen kişinin (devralan)

hak ve yükümlülükleri düzenlenebilir. Bu sözleşme, hem devredenin hem de devralanın haklarını korumak üzere hazırlanmıştır.

Görsel eserler ile kastedilen, film, video, resim, fotoğraf, müzik klibi, heykel, televizyon dizisi, haber programı gibi görsel içeriğe sahip güzel sanat eserleridir. İşitsel eserler ile kastedilen ise, ses, müzik, beste, podcast gibi yalnızca işitsel yönü bulunan güzel sanat eserleridir. Bazen her ikisi de bir arada bulunabilir. Bu belgenin kullanımı bakımından, eserin hem görsel hem de işitsel yönünün bulunması herhangi bir sakınca oluşturmaz.

Devralan ve devreden bir insan (birey) olabilecekleri gibi, şirket, dernek, organizasyon gibi tüzel kişi de olabilirler.

Bu Ses, Video Gibi Görsel ve İşitsel Eserlerin Kalıcı Olarak Devri Sözleşmesi ile bir görsel veya işitsel fikri eser üzerindeki mali ve manevi haklar, bu hakları almak isteyen kişiye devredilir ve bu kişiler arasındaki haklar, yükümlülükler ve sorumluluklar düzenlenir.

Eğer görsel veya işitsel bir fikri eser yerine yazılım üzerindeki mali haklar devredilecekse, bu sözleşme yerine Yazılımın Devri Sözleşmesi; yazılıma ilişkin kullanma lisans hakkını devredecek lisans sahibi (yani yazılımın sahibi) ile bu yazılıma ilişkin kullanım hakkını elde etmek için lisans bedelini ödeme borcuyla yüklenen lisans alan kişi arasında bir yazılım kullanma lisans sözleşmesi yapılmak istenmekteyse, bu belge yerine Yazılım Kullanımına İlişkin Lisans Sözleşmesi kullanılmalıdır. Burada yazılım ile kastedilen, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makine veya bilgisayar komutlarıdır.


Devrin Konusu Nedir?

Bir fikri eser sahibinin, eser üzerindeki mali haklarının devri mümkündür. Eser sahibinin altı tane mali hakkı vardır: işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, umuma iletim hakkı ile pay ve takip hakkıdır.

Bir fikri eser sahibinin, eser üzerindeki manevi haklarının ise devri mümkün değildir, ancak bu manevi hakların kullanım hakları devredilebilmektedir. Eser sahiplerinin manevi hakları, eseri istediği zaman ve tarzda kamuya sunma hakkı, eserin içeriği hakkında bilgi verme hakkı, eserde adını görme hakkı, eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkı ve eserin bütünlüğünü koruma hakkıdır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu sözleşmede,

  • Esere ilişkin bilgiler,
  • Eserin devri karşılığı ödenecek devir bedeli, devir bedelinin nasıl ve ne zaman ödeneceği;
  • Devrin zamanında yerine getirilmemesi halinde ceza ödenip ödenmeyeceği;

gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu sözleşme doldurulduktan sonra iki nüsha olarak çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan biri Devralan diğeri ise Devreden tarafından saklanmalıdır. Bu Sözleşme'nin herhangi bir yerde (noter, Türk Patent ve Marka Ofisi gibi) onaylatılmasına veya tescil edilmesine ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bununla beraber bu sözleşmenin yazılı olarak yapılması zorunludur.


Yasal Dayanak

Yazılıma ilişkin mali haklara dair düzenlemeler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda bulunur.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur