En başa dön
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Örneği doldur

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme

Son güncelleme
Son güncelleme 14.07.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 9 ila 14 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 14.07.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 9 ila 14 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme, mevcut bir ilişki sebebiyle veya yeni başlayacak bir ilişki kapsamında paylaşılacak kişisel verilerin korunmasına yönelik kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir sözleşmedir. Kişisel veri ile kastedilen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda bireyin (gerçek kişinin);

 • Doğum yeri ve tarihi,
 • Adresi ve iletişim bilgileri,
 • Eğitim ve durumu,
 • Medeni durumu (evli, bekar),
 • Cinsiyeti,
 • Sağlık ve cinsel bilgileri,
 • Askerlik durumu,
 • Dini, ideolojik ve siyasi görüşü,

gibi bilgileri (bunlarla sınırlı olmamak üzere) birer Kişisel Veri'dir.

Kişisel verilerin korunması denildiğinde ilk olarak kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanmaktadır. Aslında kişisel verilerin korunması demek temelde verilerin değil, bu verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını amaçlamaktır. Koruma, kişileri, onlar hakkındaki verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla işlenmesinden doğacak zararlardan koruma amacına yönelmiş ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelerde somutlaşmış önlemleri ifade eder.

Bu çerçevede bu sözleşme de iki kişi arasında paylaşılmış ve paylaşılacak kişisel verilerin korunmasını amaçlar.

Kişisel verilerin işlenmesi ise tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Bu sözleşme ile kişisel verilerin işlenmesinde dikkate alınması gereken yükümlülükler de düzenlenmektedir. Tamamen veya kısmen otomatik olan işleme; insan müdahalesi ya da yardımı konusundaki ihtiyacın asgari seviyeye indirilerek verilerin kaydı, bu verilere mantıksal veya aritmetik işlemlerin uygulanması, verilerin değiştirilmesi, silinmesi, geri elde edilmesi veya aktarılması gibi işlemlerin otomatik veya kısmen otomatik yöntemlerle gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Bir veri kayıt sistemine bağlı olarak otomatik olmayan yollarla işleme ise manuel olarak hazırlanan ancak erişimi ve anlamlandırmayı kolaylaştıran işleme faaliyetini ifade etmektedir.

Kişisel verilerin korunmasına yönelik kanuni yükümlülüklere uyulmaması halinde idari para cezaları ile karşılaşılması tehlikesi bulunmaktadır. Bu çerçevede yazılı bir Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme akdedilmesi önem arz etmektedir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'de,

 • Sözleşmeyi imzalayacak kişilere ilişkin bilgiler,
 • Sözleşmede tek kişinin mi yoksa her iki kişinin de mi kişisel veri paylaşılacağı,
 • Sözleşmenin mevcut eski tarihli bir ilişkiye dayanıp dayanmadığı (Bu sözleşmeyi imzalayacak taraflar arasında daha önceden yapılmış örneğin bir iş sözleşmesi veya danışmanlık sözleşmesi bulunabilir ve bu nedenle kişisel veri aktarılmış olabilir),
 • Gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranılması halinde ödenecek para cezası (Gizlilik yükümlülüğü ile kastedilen ise, tarafların birbirleri ile paylaştıkları örneğin ticari sır, müşteri listesi, fiyat ve maliyet göstergeleri, pazarlama stratejileri gibi gizli bilgilerin başkalarına ifşa edilmemesi; gizli tutulmasıdır),
 • Kişisel verileri koruma yükümlülüğüne aykırı davranılması halinde ödenecek para cezası (Kişisel verileri koruma yükümlülüğü, tarafların bu sözleşme uyarınca birbirleri ile paylaştıkları kişisel verilerin (örneğin yaş, maaş, sağlık durumu, eğitim gibi) başkaları ile paylaşılmaması, aktarılmaması, ifşa edilmemesi ve gizli tutulmasına yönelik yükümlülüklerdir.),

gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu sözleşme düzenlendikten sonra 2 nüsha halinde taraflarca imzalanır. Her nüsha bir tarafa verilir. Bu sözleşmenin resmi bir makam veya noter önünde onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu sözleşme, mevcut ilişkinin bulunduğu hallerde de herhangi bir anlaşmaya ek yapılmaksızın, ayrı bir sözleşme olarak imzalanabilir.


Yasal Dayanak

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin yasal dayanağını oluşturmaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur