Naar boven
Onderhuurovereenkomst voor een woninghuur Het model invullen

Onderhuurovereenkomst voor een woninghuur

Laatste revisie
Laatste revisie 04-04-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 9 tot 14 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 04-04-2020

Grootte: 9 tot 14 pagina's

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Onderhuurovereenkomst voor een woninghuur

Een onderhuurovereenkomst is een huurovereenkomst waarbij de houder van een hoofdhuurovereenkomst (de huurder, hoofdhuurder of initiële huurder) een woning ter beschikking stelt van een onderhuurder.

Onderverhuur is in principe niet toegestaan, dus een machtiging van de Hoofdverhuurder (de persoon die het goed aan de Huurder verhuurt) is vereist. Bovendien moet de Huurder de Onderhuurder op de hoogte brengen van zijn statuut van onderhuurder en van de omvang van zijn rechten.

De woning kan door de onderhuurder als hoofdverblijfplaats of als tweede verblijf worden gebruikt. De woninghuurovereenkomst hoofdverblijfplaats is de huurovereenkomst van de woning waar de onderhuurder en eventueel zijn of haar familie het vaakst wonen. Het is dus niet noodzakelijkerwijs de plaats waar het in de bevolkingsregisters is ingeschreven. De huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats is meer bij wet geregeld en is daarom minder flexibel, met name wat betreft de duur en de voorwaarden voor de beëindiging ervan, dan een huurovereenkomst voor een tweede verblijf. De onderhuur van een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats kan alleen plaatsvinden als de huurder een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats heeft en, ondanks de onderhuur, in de woning blijft. Daarom kan de gehele woning niet als hoofdverblijfplaats worden onderverhuurd.De huurovereenkomst voor een tweede verblijf is de huurovereenkomst die van toepassing is op elke andere woning.

Met toestemming van de Huurder kan de Onderhuurder er zelfs een beroepsactiviteit uitoefenen. Het al dan niet uitoefenen van een beroepsactiviteit in de woning heeft aanzienlijke fiscale gevolgen.

Aangezien het onderwerp geregionaliseerd is, houdt dit document rekening met zowel de nationale wetgeving als met de regels die in Vlaanderen en Brussel van kracht zijn sinds de respectieve hervorming in 2018, met ingang van 1 januari 2019. De nieuwe regelgeving zal enkel van toepassing zijn op huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN


Voor ondertekening: toestemming en informatie

Voordat de huurder zijn huurovereenkomst kan onderverhuren, moet de huurder de toestemming van de verhuurder verkrijgen. Dit kan uitdrukkelijk of stilzwijgend, mondeling of schriftelijk zijn. Een schriftelijk document is altijd het beste bewijs.

Indien het goed zich in het Brussels Gewest bevindt, wordt van de huurder verwacht dat hij de verhuurder per aangetekende brief en 15 dagen voor de aanvang van de onderhuur een project toestuurt dat alle identificatiegegevens van de onderhuurder(s) bevat (in het bijzonder: de naam en voornaam van de kandidaat/kandidaat(s); een communicatiemiddel met de kandidaat; elk document dat de identiteit van de kandidaat en zijn capaciteit om een contract te sluiten; het aantal personen in het huishouden; het bedrag van de financiële middelen waarover de kandidaat of zijn raming beschikt).

Evenzo moet de Huurder de Onderhuurder op de hoogte brengen van zijn statuut en de omvang van zijn rechten. Dit gebeurt meestal via de overeenkomst.


Na ondertekening: registratie

Nadat het document zorgvuldig is ingevuld en ondertekend door alle partijen, heeft de huurder de taak om het te registreren (dit kan online via MyRent).

Voor meer informatie over registratie, bezoek de website van de FOD Financiën.


Inhoud

Het contract specificeert de identiteit van de partijen, het bedrag van de huur en de kosten, de duur van de huurovereenkomst, de ingangsdatum en een gedetailleerde beschrijving van de woning (oppervlakte, bijgebouwen, uitrusting....).

Afhankelijk van de situatie van de partijen moeten verschillende documenten bij de overeenkomst worden gevoegd: de hoofdhuurovereenkomst, de plaatsbeschrijving, het EPC-certificaat, de regelgeving inzake mede-eigendom, de regionale bijlage met betrekking tot de rechten en plichten van huurders en verhuurders.

Indien een waarborg wordt gevraagd, wordt het bedrag ervan ook in het contract vermeld.


Duur

De onderhuur mag niet langer duren dan de hoofdhuur:

- huur tweede verblijf: vrij bepaald, onbepaalde of bepaalde duur;

- huur hoofdverblijfplaats : noodzakelijkerwijs voor een bepaalde duur. De hoofdverblijfshuur kan minder dan 3 jaar, 9 jaar of meer dan 9 jaar duren, maar wordt dan opgesteld door een notaris.


Beëindiging – Opzeg - Vergoeding

- huur tweede verblijf: naar keuze van de partijen;

- huur hoofdverblijfplaats : afhankelijk van wie de huurovereenkomst wenst te beëindigen en de resterende looptijd van de huurovereenkomst.


Einde van de hoofdhuurovereenkomst

Indien de Hoofdverhuurder de hoofdhuurovereenkomst beëindigt, dient de Huurder dit binnen 15 dagen aan de Onderhuurder te melden, waarbij hij hem meedeelt dat de onderhuur op dezelfde dag eindigt als de hoofdhuurovereenkomst.

Indien de Huurder de hoofdhuurovereenkomst beëindigt, moet hij de onderhuurder een opzeggingstermijn van 3 maanden in acht nemen, waarbij hij een kopie van zijn opslag aan de hoofdhuurder toevoegt. Hij zal ook een opzeggingsvergoeding moeten betalen gelijk aan 3 maanden huur.


Huurwaarborg

De huurder kan de onderhuurder ook vragen om een waarborg te geven voor zijn verplichtingen. De onderhuurder heeft de keuze uit de volgende drie types van dekking:

- garantie op een geïndividualiseerde rekening, voor een maximum van 2 maanden huur (de som geld wordt door de Onderhuurder betaald op een geblokkeerde rekening voor de duur van de huurovereenkomst);

- bankgarantie, voor een maximum van 3 maanden huur (de garantie wordt dan gegeven door een bankinstelling, zonder dat de Onderhuurder geld hoeft te bewaren);

- bankgarantie via het OCMW, voor een maximum van 3 maanden huur (de garantie wordt gegeven door de sociale instelling voor onderhuurders die onder hun voorwaarden vallen).

Indien de Onderhuurder aan al zijn verplichtingen voldoet, moet de waarborg aan het einde van de huurovereenkomst aan de Onderhuurder worden teruggegeven. Anders kan een bedrag gelijk aan de veroorzaakte schade door de huurder worden ingehouden als schadevergoeding.


TOEPASSELIJK RECHT

Algemene bepalingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vlaamse gewest


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen