Woninghuurovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Woninghuurovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 01-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte8 tot 11 pagina's
4,5 - 92 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 01-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 8 tot 11 pagina's

Beoordeling: 4,5 - 92 stemmen

Het model invullen

Dit document wordt gebruikt om een woonhuurovereenkomst op te stellen. Wanneer een verhuurder van een woning deze wil verhuren aan een andere persoon (de huurder), is het mogelijk om een woonhuurovereenkomst op te stellen.

Dit document moet worden aangevuld met de verplichte bijlagen (zie hieronder "HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN").

Er wordt onderscheid gemaakt tussen :

- het huurcontract voor het hoofdverblijf: dit huurcontract wordt gesloten met het doel dat de huurder, en eventueel zijn gezin, er het grootste deel van de tijd woont. Deze beoordeling is gebaseerd op feiten en het gaat dus niet noodzakelijk om de plaats waar de huurder in de bevolkingsregisters op administratief niveau is ingeschreven.

Het huurcontract voor een hoofdverblijfplaats is meer wettelijk geregeld en dus minder flexibel dan het huurcontract voor een tweede verblijfplaats, om de huurder meer bescherming te bieden.

- het huurcontract voor een tweede woning: dit huurcontract heeft betrekking op een andere woning, d.w.z. een woning die aan de huurder wordt verhuurd zonder dat deze er zijn hoofdverblijf vestigt. Voor de huurovereenkomst van een tweede woning is een ander document geschikt.


Opmerking over beroepsactiviteiten: met instemming van de verhuurder kan de huurder, indien hij dat wenst, een beroepsactiviteit in de woning uitoefenen. De uitoefening van een beroepsactiviteit in de woning heeft zowel voor de eigenaar als voor de huurder fiscale gevolgen.

Aangezien het onderwerp geregionaliseerd is, houdt dit document rekening met zowel de nationale wetgeving als met de regels die in Vlaanderen en Brussel van kracht zijn sinds de respectieve hervorming in 2018.


De essentiële elementen van de huurovereenkomst zijn

  • de identiteit van de huurder en de verhuurder,
  • het bedrag van de huur en de lasten,
  • de duur van het huurcontract, de aanvangsdatum ervan,
  • een gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed (oppervlakte, aantal kamers, bijgebouwen, uitrusting, enz,)
  • indien een huurwaarborg wordt verlangd, het bedrag daarvan.


Duur en einde van de woninghuur: De duur van een woninghuur is noodzakelijkerwijs van bepaalde duur. De huur van een hoofdverblijfplaats kan minder dan 3 jaar, 9 jaar of meer dan 9 jaar duren. De voorwaarden voor het beëindigen van de huurovereenkomst worden bepaald in functie van de persoon die de huurovereenkomst wil beëindigen en de resterende duur van de huurovereenkomst.


Huurwaarborg: de verhuurder kan de huurder vragen een waarborg te betalen voor zijn verplichtingen. Deze waarborg is een som geld die de huurder tijdelijk "blokkeert", tot het einde van de huurovereenkomst. Als de huurder zijn verplichtingen is nagekomen (over het algemeen als hij de woning niet heeft beschadigd en de huur regelmatig heeft betaald), krijgt hij deze som aan het einde van het huurcontract terug. Als de huurder daarentegen bepaalde verplichtingen niet is nagekomen, kan de verhuurder in sommige gevallen beslag leggen op deze som of een deel ervan.

De huurder heeft de keuze uit de volgende drie manieren om de waarborg te storten :

  • Garantie op een individuele rekening (maximaal 2 maanden huur): een door de huurder geopende rekening of overhandiging van het geld aan de verhuurder;
  • Bankgarantie (maximaal 3 maanden huur): de huurder sluit een overeenkomst met de bank;
  • Bankgarantie via het OCMW (maximaal 3 maanden huur): een specifieke regeling treffen met het bevoegde OCMW (dat van de woonplaats van de huurder op het ogenblik van de aanvraag).

Indien de huurder niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, kan het bedrag van de veroorzaakte schade door de verhuurder worden ingehouden.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Let op: dit huurcontract moet worden aangevuld met bepaalde verplichte bijlagen:
- de plaatsbeschrijving,
- het EPB-certificaat,
- het eventuele reglement van mede-eigendom,
- de wettelijke bijlage bij het koninklijk besluit van 8 juli 1997 betreffende de minimale conformiteitsvoorwaarden van huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid,
- voor een woning in de Brusselse gewest, de toelichtende bijlage bij de huurovereenkomst.

Zodra het document zorgvuldig is ingevuld en ondertekend door de verhuurder en de huurder, moet het worden geregistreerd (dit kan online via MyRent).

Voor meer informatie over registratie, bezoekt u de website van de FOD Financiën.

In principe is het niet verplicht om een notaris raad te plegen voor de huurovereenkomst, maar dit kan nuttig zijn in het geval van een overeenkomst van lange duur (meer dan 9 jaar) betreffende een hoofdverblijfplaats.


TOEPASSELIJK RECHT

Algemene bepalingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vlaamse gewest


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen