Overdracht van een woninghuurovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Overdracht van een woninghuurovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 15-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte2 tot 3 pagina's
4,8 - 2 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 2 tot 3 pagina's

Beoordeling: 4,8 - 2 stemmen

Het model invullen

Dit document kan gebruikt worden voor de overdracht van een woninghuurovereenkomst. De overnemer wordt dan de nieuwe huurder van de verhuurder onder de bestaande woninghuurovereenkomst.


i. Principe

De overdracht van de huurovereenkomst kan voor een huurder bijvoorbeeld interessant zijn wanneer die vroegtijdig het pand wilt verlaten. Op die manier kan de huurder dan de gevolgen van dergelijke vroegtijdige verbreking (bv. de betaling van een verbrekingsvergoeding) vermijden.

De overdracht van de huurovereenkomst is in principe niet toegelaten. Afhankelijk van de ligging van het goed kan de overdracht evenwel toch plaatsvinden:

  • voor een goed gelegen in het Vlaams Gewest kan de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder daar evenwel van afwijken door dergelijke overdracht uitdrukkelijk toe te laten. Is er geen zo'n contractuele toelating, volstaat de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder om een overdracht te sluiten;
  • ligt het goed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan moet de overdragende huurder een bij wet voorziene procedure moet naleven. Deze procedure houdt in het ontwerp van overdracht per aangetekende brief moet worden meegedeeld aan de verhuurder. De verhuurder moet zijn akkoord met de overdracht binnen de dertig dagen volgend op de ontvangst van het ontwerp dan meedelen.


ii. Partijen tot de overdrachtsovereenkomst

Indien de overdracht is toegelaten overeenkomstig hetgeen hierboven werd vermeld, kunnen de huurder en de overnemer alleen de overdrachtsovereenkomst sluiten. Evenwel kan ook de verhuurder de overeenkomst mee ondertekenen. In dat geval kunnen eventueel bijkomende afspraken gemaakt worden en is de toestemming van de verhuurder heel helder.


iii. Gevolgen

Door de overdrachtsovereenkomst worden de rechten en plichten van de huurder onder de huurovereenkomst overgedragen aan de overnemer. De overnemende huurder moet voortaan dus de huurverplichtingen op zich nemen. De overdragende huurder wordt dan weer volledig ontheven van elke toekomstige verplichting onder de huurovereenkomst.

De inhoud van de huurovereenkomst blijft door de overdracht dus ongewijzigd. Evenwel kan de overdrachtsovereenkomst, indien ook de Verhuurder een partij is tot de overeenkomst, bepaalde modaliteiten van de huurovereenkomst wijzigen. Voor het overige bepaalt de overdrachtsovereenkomst enkel de afspraken tussen de overdragende huurder en de overnemer zonder impact te hebben op de huurovereenkomst.


iv. Duur en hernieuwing

Aangezien de modaliteiten van de huurder niet wijzigen, neemt de overnemer de huur dus over voor de resterende duur van de huurovereenkomst.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De overdracht van de woninghuurovereenkomst moet altijd schriftelijk worden gesloten.

De overeenkomst moet bovendien bij de bevoegde diensten worden geregistreerd. Dit moet in principe door de verhuurder. Dit kan online (via MyRent), per post of op het bevoegde registratiekantoor zelf. De registratie moet het bindend karakter van de overeenkomst tussen de partijen bevestigen. Op de website van de FOD Financiën wordt meer informatie geboden over deze registratieverplichting.

Ligt het goed in het Vlaams Gewest dan hebben de partijen de keuze om een tussentijdse plaatsbeschrijving op te stellen of te laten opstellen door een expert. Dit laat hen toe om duidelijkheid te verschaffen over de opsplitsing tussen de opgelopen huurschade voor en na de overdracht van de huurovereenkomst. De modaliteiten van het vergoeden van de eventueel opgelopen schade kunnen dan ook opgenomen worden in deze overdrachtsovereenkomst.

Als de woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gelegen, dan moet in elk geval een tussentijdse plaatsbeschrijving worden opgesteld door de verhuurder, de huurder en de overnemer of door een door hen aangestelde expert. Deze plaatsbeschrijving moet gebeuren vooraleer de overdragende huurder de woning zal verlaten. Die laatste zal de eventueel opgelopen schade dan moeten vergoeden aan de verhuurder.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

De Artikelen 1708 t.e.m. 1762bis van het Burgerlijk Wetboek bepalen de algemene regels in verband met de huur van onroerende goederen, inclusief de overdracht ervan. Daarnaast zijn ook de meer specifieke 'Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder' van het Burgerlijk Wetboek, en het artikel 4 in het bijzonder, op de overdracht van de woninghuurovereenkomst van toepassing.

Gelet op de bevoegdheden van de gewesten in België is ook de regelgeving van het Vlaamse Gewest, met name het Artikel 31 van het Vlaams Woninghuurdecreet, of van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name Artikel 230 van de Brusselse Huisvestingscode, relevant.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen