Verwerkersovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Verwerkersovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 14-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte6 tot 9 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 6 tot 9 pagina's

Het model invullen

Een Verwerkersovereenkomst kan gebruikt worden door een verwerker en een verwerkingsverantwoordelijke om afspraken vast te leggen over de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens is iedere soort handeling (bv. verzamelen, opslaan, analyseren) met gegevens die een bepaald persoon kunnen identificeren. Een persoon kan direct geïdentificeerd worden indien bijvoorbeeld de naam wordt verwerkt, maar een persoon kan ook indirect geïdentificeerd worden, door bijvoorbeeld een telefoonnummer te verwerken. Alle informatie die gebruikt wordt op enige wijze, waarmee direct of indirect een persoon geïdentificeerd kan worden, valt dus onder gegevensverwerking van persoonsgegevens.

Om de persoonsgegevens die verwerkt worden zo goed mogelijk te beschermen in Europa, geldt in heel Europa dezelfde wetgeving, ook wel bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

In de AVG wordt onderscheid gemaakt tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker.

Een verwerkingsverantwoordelijke is de persoon, bedrijf of overheidsinstantie die/dat beslist dat persoonsgegevens verwerkt worden, en met welkt doel van de gegevensverwerking en welke middelen de verwerking plaatsvindt.

Een verwerker is de persoon, bedrijf of overheidsinstantie die/dat de persoonsgegevensverwerking in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke daadwerkelijk uitvoert. Bijvoorbeeld: een werkgever besteedt de personeelsadministratie uit. De werkgever is dan de verwerkingsverantwoordelijke, want hij beslist dat gegevens van zijn werknemers verwerkt worden en met welk doel en middel, en de onderneming die de personeelsadministratie doet, is de verwerker die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke de gegevensverwerking uitvoert.

In het geval dat er sprake is van een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker, is het verplicht dat zij een verwerkersovereenkomst sluiten, om de afspraken over de gegevensverwerking vast te leggen. De verwerkingsverantwoordelijke blijft altijd verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, tenzij de verwerker bepaalde gegevens verwerkt of op een eigen wijze verwerkt, zonder dat dit was opgedragen door de verantwoordelijke. In de verwerkersovereenkomst wordt daarom uitgesloten dat de verwerker de persoonsgegevens voor eigen bepaalde doeleinden gebruikt. Het is de verwerkingsverantwoordelijke die dit bepaalt.


Hoe dit document te gebruiken

Deze overeenkomst dient te worden ingevuld met de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker.

Het is verplicht om aan de overeenkomst een bijlage toe te voegen met de volgende informatie met betrekking tot de persoonsgegevensverwerking:

 • onderwerp en de duur van de verwerking;
 • de aard en het doel van de verwerking;
 • het soort persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • de categorieën van betrokkenen;
 • de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.


Voort moeten in de verwerkersovereenkomst bepalingen staan betreffende:

 • de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke aan de verwerker over het gebruik van de persoonsgegevens;
 • een geheimhoudingsplicht voor de verwerker en zijn werknemers;
 • de beveiligingsmaatregelen die de verwerker moet treffen;
 • de regels omtrent het inschakelen van sub-verwerkers (derden die zijn ingeschakeld om de verwerking uit te voeren voor de verwerker);
 • de hulp van de verwerker in het geval dat een betrokkene van wie gegevens verzameld zijn, zijn privacy rechten wil uitoefenen (het inzien, verwijderen, wijzigen etc. van de gegevens);
 • de hulp van de verwerker bij andere verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • wanneer de gegevens door de verwerker gewist of teruggegeven moeten worden aan het einde van de verwerking door de verwerker, en op welke wijze;
 • de medewerking van de verwerker aan inspecties en dergelijken om te controleren of hij zich aan zijn verplichtingen als verwerker houdt.

De overeenkomst wordt vervolgens door de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker getekend en beiden krijgen een exemplaar.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen