Jordbruksarrende Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Jordbruksarrende

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-23
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
4,3 - 7 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-23

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Betyg: 4,3 - 7 röster

Fyll i mallen

Ett arrende är en typ av nyttjanderätt som en fastighetsägare (jordägare), upplåter till annan (arrendator). Det som utmärker ett arrende är att parterna ingår ett avtal om jord, arrendatorn ska ha rätt att aktivt använda jorden och får egen besittning till det upplåtna området.

Avsikten med ett jordbruksarrende är att jorden ska användas med syfte att utföra jordbruk, exempel på jordbruksarrenden är upplåtelse av åkermark och betesmark. Marken kan omfatta bostad för arrendatorn men att ge bostad ska inte vara det huvudsakliga syftet. Ett jordbruksarrende som omfattar en bostad kallas för gårdsarrende, medan ett jordbruksarrende utan bostad kallas för sidoarrende.

Är att ge bostad det huvudsakliga syftet med arrendet ska i stället ett avtal om bostadsarrende upprättas. Är syftet vidare att bedriva annan typ av verksamhet än jordbruk ska i stället ett avtal om anläggningsarrende upprättas. Ska jord upplåtas för nyttjande för annat syfte ska i stället ett avtal om lägenhetsarrende upprättas.


Hur fungerar det?

Ett avtal om jordbruksarrende upprättas gemensamt mellan en jordägare och en arrendator. Parterna kan antingen vara fysiska eller juridiska personer. Vid en arrendeupplåtelse är det krav på skriftligt avtal, underlåter parterna att upprätta ett sådant, och det inte beror på arrendatorn, har hen rätt till skadestånd för utebliven vinst om tillträde redan skett.

Av avtalet ska det framgå vilka parterna är, vilken fastighet som omfattas, vilken ersättning som ska utgå samt avtalsperiod. Ett jordbruksarrende ska ingås på bestämd tid, har ett arrendeavtal ingåtts på obestämd tid gäller det som ett femårigt avtal. Den totala maxtiden uppgår till 25 år, då maxtiden är uppnådd har parterna rätt att säga upp arrendet. Gårdsarrenden har en minsta avtalstid på fem år.

Enligt huvudregeln har en arrendator besittningsrätt, vilket innebär en möjlig rätt till förlängning av arrendeavtalet trots att jordägaren sagt upp arrendatorn för avflyttning. Arrendatorn har rätt att få förlängningsfrågan prövad i arrendenämnden.

När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter och var part bör sedan behålla var sitt exemplar. Om parterna i avtalet kommit överens om att arrendet tillåts skivas in i fastighetsregistret kan arrendatorn/arrendatorerna göra det hos Lantmäteriet om så önskas. Genom att skriva in arrendet i fastighetsregistret kan rättigheten garanteras gälla mot en framtida ny ägare till fastigheten.


Tillämplig lag

Jordabalk (1970:994) - bestämmelser om jordbruksarrende återfinns i kapitel 7, 8 och 9.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen