Vårdnadshavares samtycke till anställning av minderårig Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Vårdnadshavares samtycke till anställning av minderårig

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-14
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
5 - 1 röst
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-14

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 5 - 1 röst

Fyll i mallen

För att en minderårig person, d.v.s. någon under 18 år, ska få ingå ett anställningsavtal krävs vårdnadshavares samtycke. Vårdnadshavare är den eller de som har det rättsliga ansvaret för ett barn, vanligtvis är detta barnets föräldrar men det kan även vara en person som blivit utsedd av domstol.

Även då ett barns vådnadshavare kan samtycka till anställning finns det vissa arbeten som enligt lag inte får utföras av barn. Hit hör arbeten som medför särskilda risker och som kan innebära en fara för ett barn. Minderåriga får t.ex. inte anställas för att transportera pengar eller andra värdehandlingar, för dykeriarbete, för bevakningsarbete eller andra riskfyllda arbeten. Detta samtycke är endast giltigt för andra typer av anställningar som inte innebär särskilda risker.


Hur fungerar det?

Gällande vårdnadshavares samtycke till anställning ställs det i lagen inte upp några formkrav, utan både muntligt och skriftligt samtycke är gällande. I bevishänseende är dock skriftligt samtycke att föredra.

Av samtycket bör det tydligt framgå vilket barn det gäller samt vad vårdnadshavarna faktiskt samtycker till. Ingår en minderårig ett anställningsavtal utan vårdnadshavares samtycke är anställningsavtalet att anses som ogiltigt och den minderårige riskerar därmed att få avsluta sin anställning. Vårdnadshavarna kan dock lämna samtycke i efterhand vilket då leder till att anställningsavtalet blir giltigt.

Kravet som ställs på vårdnadshavarna begränsas till samtycke till anställningen, de behöver därför inte närvara vid signering av anställningsavtalet eller liknande. En vårdnadshavare som önskar samtycka till anställning kan fylla i detta formulär. Därefter ska det skrivas ut och signeras innan det kan överlämnas till barnet i fråga som i sin tur kan ta med det till sin arbetsgivare. Har den minderåriga två vårdnadshavare ska båda signera samtycket.


Tillämplig lag

Arbetstidslag (1982:673)

Lagen som är tillämplig för godkännande av minderårigs arbete är 6 kap. 12 § föräldrabalken (1949:381).


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen