กลับไปด้านบน
นโยบายการทำงานที่บ้าน Work from Home กรอกแบบฟอร์ม

นโยบายการทำงานที่บ้าน (Work from Home)

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด เดือนนี้
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 5 ถึง 8 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด เดือนนี้

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 5 ถึง 8 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

นโยบายการทำงานที่บ้าน (Work from Home)

นโยบายการทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือประกาศให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) คือ หนังสือที่ออกโดยนายจ้าง เพื่อแจ้งให้ลูกจ้าง/พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานหรือสถานประกอบการของนายจ้างทราบว่า พนักงาน/ลูกจ้างสามารถทำงานจากบ้าน (Work from Home) ได้ ทั้งนี้ ตามแนวปฏิบัติและข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ที่กำหนดไว้ในหนังสือฉบับดังกล่าว โดยหนังสือฉบับนี้อาจอยู่ในรูปแบบของประกาศ คำสั่ง หรือนโยบายก็ได้

ภายในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภายหลังจากการระบาดได้สิ้นสุดลงแล้ว การทำงานที่บ้าน (Work from Home) ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ให้ลูกจ้างของตนสามารถทำงานที่บ้าน (Work from Home) เนื่องจากนอกเหนือจากการช่วยลดการระบาดแล้ว ยังพบว่ามีประโยชน์แก่ทั้งลูกจ้างและนายจ้างในหลายๆ ด้าน เช่น

  • ลูกจ้างทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ลูกจ้างมีความสุขในการทำงาน
  • ลูกจ้างประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงานยังสำนักงานของนายจ้างทุกๆ วัน
  • นายจ้างประหยัดงบประมาณในการจัดสรรพื้นที่สำนักงานสำหรับทำงานได้มากขึ้น

โดย นโยบายการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ฉบับนี้ อาจนำไปใช้ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

  • ลูกจ้างปฏิบัติงาน/ทำงานจากที่บ้านทั้งหมด (Work from Home 100%) เช่น ลูกจ้างจะปฏิบัติงาน/ทำงานของตนจากที่บ้านของลูกจ้าง หรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้าง เท่านั้น
  • ลูกจ้างปฏิบัติงาน/ทำงานที่สถานประกอบกิจการของนายจ้างและจากที่บ้านสลับกัน (Hybrids) เช่น ลูกจ้างจะปฏิบัติงาน/ทำงานของตนจากที่บ้านของลูกจ้าง หรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้าง และปฏิบัติงาน/ทำงานของตนที่สถานประกอบกิจการของนายจ้าง (เช่น สำนักงาน โรงงานของนายจ้าง) สลับสับเปลี่ยนระหว่างสถานที่ตามวันและเวลาทำงานที่กำหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้

นโยบายการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ฉบับนี้ถูกร่างขึ้นสำหรับเผยแพร่และประกาศเป็นการทั่วไปให้พนักงาน/ลูกจ้างทราบ ในกรณีที่นายจ้างต้องการตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะหรือเป็นการเจรจาตกลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงาน หรือระหว่างสมาคมนายจ้างและสหภาพแรงงาน ผู้ใช้งานควรเลือกใช้ บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยการทำงานที่บ้าน (Work from Home) บนเว็บไซต์ของเรา

การนำไปใช้

ในการจัดทำนโยบายการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ผู้จัดทำควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในหนังสือฉบับดังกล่าว โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

  • ลักษณะการทำงานที่บ้าน เช่น ให้ทุกคน หรือเฉพาะบางตำแหน่ง/บางลักษณะงาน และปฏิบัติงาน/ทำงานจากที่บ้านทั้งหมด (Work from Home 100%) หรือสลับสับเปลี่ยน (Hybrids)
  • ระยะเวลาการให้พนักงาน/ลูกจ้างทำงานจากบ้าน เช่น เริ่มตั้งแต่เมื่อใดและสิ้นสุดเมื่อใด
  • ข้อกำหนดการทำงานจากบ้าน เช่น วิธีการและช่องทางการติดต่อสื่อการ การรายงานความคืบหน้างาน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน การเข้าตรวจดูสถานที่ทำงาน ระยะเวลาทดลองการทำงานที่บ้าน

เมื่อผู้จัดทำระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในหนังสือครบถ้วนแล้ว ผู้จัดทำควรจัดทำนโยบายการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เป็นลายลักษณ์อักษร และให้นายจ้างหรือตัวแทนผู้มีอำนาจของนายจ้าง (เช่น ผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล) ลงนามในหนังสือฉบับดังกล่าวให้เรียบร้อย

นายจ้างดำเนินการเผยแพร่และปิดประกาศหนังสือดังกล่าวโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น e-mail) เพิ่มเติมด้วยก็ได้ เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและเข้าถึงได้โดยสะดวก และจัดเก็บสำเนาหนังสือนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างตลอดเวลา

ข้อพิจารณา

การให้พนักงาน/ลูกจ้างทำงานที่บ้าน (Work from Home) ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงงานยังไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ดี ย่อมถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างอย่างหนึ่ง ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงร่วมกันระหว่างกันได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม