นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง

ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด 18/02/2567
รูปแบบ รูปแบบWord และ PDF
ขนาด ขนาด48 ถึง 75 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 18/02/2567

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 48 ถึง 75 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง หรือข้อกำหนดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ คือ หนังสือที่ออกโดยนายจ้าง เพื่อแจ้งให้ลูกจ้าง/พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานหรือสถานประกอบกิจการของนายจ้างทราบถึงนโยบาย แผนงาน มาตรฐาน โครงการ และแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งนายจ้างกำหนดขึ้นเพื่อให้การทำงานของลูกจ้างมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง

นายจ้างที่มีลูกจ้าง/พนักงานปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการย่อมมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยอาจมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของการประกอบกิจการและจำนวนลูกจ้าง/พนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการนั้นๆ ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว นายจ้างอาจมีโทษทางอาญา (เช่น ปรับ จำคุก)

ในกรณีที่นายจ้างต้องการกำหนดนโยบายเรื่องอื่นๆ เพื่อบังคับใช้ภายในสถานประกอบกิจการ ผู้ใช้งานอาจเลือกใช้นโยบายสำหรับนายจ้างอื่นๆ ได้บนเว็บไซต์ของเรา เช่น

การนำไปใช้

ในการจัดทำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง ผู้จัดทำควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในหนังสือฉบับดังกล่าว โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

  • สถานประกอบกิจการ เช่น ชื่อ ที่อยู่กิจการ รวมถึงผู้ออกหนังสือฉบับนี้
  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เช่น วันที่เริ่มบังคับใช้ ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้ง อุบัติภัย อุบัติเหตุ ข้อบกพร่อง หรือการชำรุดเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เมื่อผู้จัดทำระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในหนังสือครบถ้วนแล้ว ผู้จัดทำควรจัดทำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และให้นายจ้างหรือตัวแทนผู้มีอำนาจของนายจ้าง (เช่น ผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล) ลงนามในหนังสือฉบับดังกล่าวให้เรียบร้อย

นายจ้างดำเนินการเผยแพร่และปิดประกาศหนังสือดังกล่าวโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น e-mail) เพิ่มเติมด้วยก็ได้ เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและเข้าถึงได้โดยสะดวก และจัดเก็บสำเนาหนังสือนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างตลอดเวลา

ข้อพิจารณา

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้างฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยสอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน มาตรฐาน โครงการ และแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่กฎหมายกำหนด นอกจากการประกาศบังคับใช้หนังสือฉบับนี้แล้ว นายจ้างและลูกจ้างยังมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน มาตรฐาน โครงการ และแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ประกาศนั้นด้วย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  • การบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • การบริการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ความร้อน แสงสว่าง และเสียง
  • การจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงาน (Personal Protective Equipment: PPE)
  • การป้องกันและระงับอัคคีภัย
  • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • การจัดให้มีเจ้าหน้าที่และ/หรือคณะกรรมการความปลอดภัย
  • การจัดให้มีสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • การควบคุม กำกับ และดูแลการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม