กลับไปด้านบน
Coronavirus / COVID-19 หนังสือคำขอต่างๆ ลูกจ้างถึงนายจ้าง กรอกแบบฟอร์ม

(Coronavirus / COVID-19) หนังสือคำขอต่างๆ ลูกจ้างถึงนายจ้าง

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 03/10/2563
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 1 ถึง 2 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 03/10/2563

ขนาด 1 ถึง 2 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

(Coronavirus / COVID-19) หนังสือคำขอต่างๆ ลูกจ้างถึงนายจ้าง

หนังสือคำขอต่างๆ ของลูกจ้างถึงนายจ้าง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นหนังสือที่บุคคลซึ่งเป็นลูกจ้าง/พนักงานจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความประสงค์ต่อนายจ้าง เพื่อขออนุญาต ขอใช้สิทธิตามมาตรการต่างๆ จากนายจ้าง อันเนื่องมากจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) รวมถึง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงในการติดต่อโรคติดต่อดังกล่าว เช่น

  • ขอทำงานจากบ้าน (Work from Home)
  • ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน (เช่น เปลี่ยนสาขาที่ทำงาน)
  • ขอลางานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave Without Pay)
  • ขอเปลี่ยนแปลงวันทำงาน
  • ขอเปลี่ยนแปลงเวลาทำงาน (เช่น เวลาเข้า/ออกงาน)
  • ขออนุญาตเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง

การนำไปใช้

ในการจัดทำหนังสือคำขอของลูกจ้างถึงนายจ้าง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ผู้จัดทำซึ่งเป็นลูกจ้าง/พนักงานควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุ/อธิบาย

  • ระบุถึงรายละเอียดของลูกจ้าง/พนักงานผู้ร้องขอ เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน ฝ่ายงาน ส่วนงานที่ตนสังกัด หมายเลขประจำตัวพนักงาน เป็นต้น เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง สามารถอ้างอิงได้
  • อธิบายถึง สาเหตุความจำเป็นที่ลูกจ้าง/พนักงานต้องร้องขอจากนายจ้างซึ่งแล้วแต่กรณี เช่น มีความเสี่ยงในการเดินทางมาทำงานในชั่วโมงเร่งด่วน มีธุระความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงซึ่งนายจ้างได้ประกาศห้ามเดินทางไป
  • อธิบาย รายละเอียดและขอบเขตของคำขอ เช่น ลูกจ้าง/พนักงานต้องการขออนุญาตนายจ้างในเรื่องใด และใช้ระยะเวลาเท่าใด

เมื่อจัดพิมพ์และลงนามโดยผู้ร้องขอ (พนักงาน/ลูกจ้าง) แล้ว ผู้ร้องขออาจส่งหนังสือคำขอให้แก่นายจ้างหรือตัวแทนของนายจ้างที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตตามคำขอดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุญาต ด้วยตัวเองหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของนายจ้าง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม