Överst på sidan

Hyresavtal för förråd

Förlopp:
0%
?
X

Uppge vad det är för typ av hyresavtal som ska upprättas. Detta avtal kan endast användas för hyra av förråd, d.v.s. utrymme för förvaring. Är det en bostad som ska hyras och hyresperioden uppgår till max 3 månader är det ett avtal om korttidshyra som ska upprättas. Ska en bostad hyras och hyresperioden utgör längre tid än tre månader ska antingen ett första- eller andrahandshyresavtal upprättas. Ett förstahandshyresavtal ska upprättas då hyresvärden utgörs av allmännyttan eller är en bostad- eller hyresrättsförening. Ett andrahandshyresavtal ska upprättas då hyresvärden är en förstahandshyresgäst eller en bostadsägare. Ska endast en del i en bostad hyras ut är det ett hyresavtal för inneboende som ska upprättas. Detta kan t.ex. omfatta ett rum i en bostad. Ska nyttjanderätt ges till en fastighet, d.v.s. jord/mark, och inte huvudsakligen till en byggnad är det ett arrendeavtal som ska upprättas. Det kan finnas bostadshus på arrendemarken som den som tilldelas nyttjanderätten får tillgång till men upplåtelsen ska avse själva marken. Det finns fyra olika sorters arrenden, vilket typ av avtal som ska upprättas beror på syftet med upplåtelsen. - Avtal om jordbruksarrende ska upprättas om syftet är att bedriva jordbruk (kan finnas bostadshus på marken också). - Avtal om bostadsarrende ska upprättas om syftet är att ge bostad åt den som tilldelas nyttjanderätten. - Avtal om anläggningsarrende ska upprättas om syftet är att bedriva annan verksamhet än jordbruk. - Avtal om lägenhetsarrende ska upprättas om mark upplåts till nyttjande och inget av de ovan nämnda arrendena omfattar situationen i fråga. Är det ett fordon, t.ex. bil, motorcykel eller liknande som ska hyras ska ett hyresavtal för fordon upprättas. Är det en lokal som ska hyras för att antingen användas som kontor eller annan affärsverksamhet ska lokalhyresavtal för detta upprättas. (För kontor ska ett hyresavtal för kontor upprättas och för annan affärslokal ska ett hyresavtal för affärslokal upprättas.) Om en parkeringsplats ska hyras är det ett hyresavtal för parkeringsplats som ska upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Hyresavtal för förråd

§ 1. Hyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ________


§ 2. Hyresvärd

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ________


§ 3. Hyresobjekt

Hyresobjektet uthyres för att användas som förråd. Det är inte tillåtet att bedriva verksamhet i lokalen eller använda hyresobjektet som bostad.

Adress: ________
Beteckning: ________
Yta: ________ kvadratmeter
Skick: Hyresobjektet uthyres i befintligt skick
Antal nycklar: ________


§ 4. Avtalsperiod

Detta avtal gäller mellan den ________ och den ________.


§ 5. Ersättning och betalningsvillkor

Hyran uppgår till ________ SEK (________) per dag.

Betalning ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 6. El

El ingår i hyran.


§ 7. Deposition

Hyresgästen ska erlägga en deposition om ________ SEK (________). Denna återbetalas när hyresperioden avslutats, förutsatt att hyresobjektet lämnas åter i godtagbart skick.

Har hyresobjektet försämrats på ett sätt som inte klassas som normalt slitage ska hyresgästen ansvara för detta.

Depositionen ska överföras till hyresvärden på samma sätt som angivits ovan för hyresbetalning.

Depositionen ska vara hyresvärden tillhanda innan hyresperioden påbörjas.


§ 8. Avtalets upphörande

Senast vid detta avtals upphörande ska hyresgästen ha fört bort sin egendom och återställt förrådet i ursprungligt skick, eller i av hyresvärden godkänt skick. Samtliga nycklar till förrådet ska även vara återlämnade senast vid denna tidpunkt.

Underlåter hyresgästen att göra vad som föreskrivits ovan har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad åtgärda bristerna.


§ 9. Allmänna bestämmelser

a) Ändringar

Hyresgästen tillåts att under hyresperioden utföra ändringar i hyresobjektet såsom målning, uppsättning av krokar, montering av platsbyggd förvaring eller jämförlig åtgärd.

b) Begränsning i vad som får förvaras i förrådet

Följande tillåts inte förvaras i förrådet:

________

c) Underhåll

Under avtalsperioden ansvarar hyresgästen för underhåll av förrådet.

d) Hyresgästens tillträde

Hyresgästen har under hyresperioden tillgång till förrådet dygnet runt.

e) Hyresvärdens tillträde

Hyresvärden behåller inte rätten att tillträda hyresobjektet under hyresperioden.

Uppstår skada eller underhållsbehov har dock hyresvärden rätt att tillträda förrådet om det behövs för att utföra nödvändiga reparations- eller underhållsarbeten.

f) Skada och försäkring

Hyresvärden friskriver sig från allt ansvar för skada som uppstår på hyresgästens egendom under tiden de förvaras i förrådet. Detta gäller förutsatt att skadan inte uppstått till följd av att hyresvärden handlat grovt oaktsamt.

Det är upp till hyresgästen att själv försäkra den egendom som ska förvaras i förrådet.

g) Ordning

Hyresgästen ska följa de ordningsföreskrifter som hyresvärden meddelar för nyttjandet av förrådet.


§ 10. Avtalsbrott, vite och skadestånd

Bryter någon part mot villkoren i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande. Önskar part säga upp avtalet till följd av avtalsbrott ska det ske inom skälig tid från att omständigheten som åberopats blivit känd för den part som önskar frånträda avtalet.

För följande avtalsbrott ska vite om ________ SEK (________) utgå:

________

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 11. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för avtalets genomförande.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med uthyrningen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 12. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 13. 58882

5228255 28882 228852 25522525 555 22 282522822222882 8222 252 258 25 2222 5525 252 522 82858 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 14. Underskrift

Hyresgäst


Ort: _______ Datum:_____________________________________

Namnförtydligande: ________


Hyresvärd


Ort: _______ Datum: ______________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Hyresavtal för förråd

§ 1. Hyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ________


§ 2. Hyresvärd

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ________


§ 3. Hyresobjekt

Hyresobjektet uthyres för att användas som förråd. Det är inte tillåtet att bedriva verksamhet i lokalen eller använda hyresobjektet som bostad.

Adress: ________
Beteckning: ________
Yta: ________ kvadratmeter
Skick: Hyresobjektet uthyres i befintligt skick
Antal nycklar: ________


§ 4. Avtalsperiod

Detta avtal gäller mellan den ________ och den ________.


§ 5. Ersättning och betalningsvillkor

Hyran uppgår till ________ SEK (________) per dag.

Betalning ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 6. El

El ingår i hyran.


§ 7. Deposition

Hyresgästen ska erlägga en deposition om ________ SEK (________). Denna återbetalas när hyresperioden avslutats, förutsatt att hyresobjektet lämnas åter i godtagbart skick.

Har hyresobjektet försämrats på ett sätt som inte klassas som normalt slitage ska hyresgästen ansvara för detta.

Depositionen ska överföras till hyresvärden på samma sätt som angivits ovan för hyresbetalning.

Depositionen ska vara hyresvärden tillhanda innan hyresperioden påbörjas.


§ 8. Avtalets upphörande

Senast vid detta avtals upphörande ska hyresgästen ha fört bort sin egendom och återställt förrådet i ursprungligt skick, eller i av hyresvärden godkänt skick. Samtliga nycklar till förrådet ska även vara återlämnade senast vid denna tidpunkt.

Underlåter hyresgästen att göra vad som föreskrivits ovan har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad åtgärda bristerna.


§ 9. Allmänna bestämmelser

a) Ändringar

Hyresgästen tillåts att under hyresperioden utföra ändringar i hyresobjektet såsom målning, uppsättning av krokar, montering av platsbyggd förvaring eller jämförlig åtgärd.

b) Begränsning i vad som får förvaras i förrådet

Följande tillåts inte förvaras i förrådet:

________

c) Underhåll

Under avtalsperioden ansvarar hyresgästen för underhåll av förrådet.

d) Hyresgästens tillträde

Hyresgästen har under hyresperioden tillgång till förrådet dygnet runt.

e) Hyresvärdens tillträde

Hyresvärden behåller inte rätten att tillträda hyresobjektet under hyresperioden.

Uppstår skada eller underhållsbehov har dock hyresvärden rätt att tillträda förrådet om det behövs för att utföra nödvändiga reparations- eller underhållsarbeten.

f) Skada och försäkring

Hyresvärden friskriver sig från allt ansvar för skada som uppstår på hyresgästens egendom under tiden de förvaras i förrådet. Detta gäller förutsatt att skadan inte uppstått till följd av att hyresvärden handlat grovt oaktsamt.

Det är upp till hyresgästen att själv försäkra den egendom som ska förvaras i förrådet.

g) Ordning

Hyresgästen ska följa de ordningsföreskrifter som hyresvärden meddelar för nyttjandet av förrådet.


§ 10. Avtalsbrott, vite och skadestånd

Bryter någon part mot villkoren i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande. Önskar part säga upp avtalet till följd av avtalsbrott ska det ske inom skälig tid från att omständigheten som åberopats blivit känd för den part som önskar frånträda avtalet.

För följande avtalsbrott ska vite om ________ SEK (________) utgå:

________

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 11. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för avtalets genomförande.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med uthyrningen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 12. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 13. 58882

5228255 28882 228852 25522525 555 22 282522822222882 8222 252 258 25 2222 5525 252 522 82858 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 14. Underskrift

Hyresgäst


Ort: _______ Datum:_____________________________________

Namnförtydligande: ________


Hyresvärd


Ort: _______ Datum: ______________________________________

Namnförtydligande: ________