Lägenhetsarrende

Förlopp:
0%
?
X

Uppge vad det är för typ av arrendeavtal som ska upprättas. Detta avtal kan endast användas för upprättande av lägenhetsarrende, vilket innebär en nyttjanderätt av fastighet för annat syfte än jordbruk, bostad eller verksamhet. Ska en nyttjanderätt ges till en fastighet i syfte att arrendatorn/arrendatorerna ska bedriva jordbruk ska ett avtal om jordbruksarrende upprättas. Ska en nyttjanderätt ges till en fastighet i syfte att fungera som bostad för arrendatorn/arrendatorerna ska ett avtal om bostadsarrende upprättas. Ska en nyttjanderätt ges till en fastighet i syfte att arrendatorn/arrendatorerna ska bedriva annan verksamhet än jordbruk ska ett avtal om anläggningsarrende upprättas. Är det en bostad i sig eller en lokal som ska hyras och inte en fastighet ska ett hyresavtal upprättas i stället för ett arrendeavtal. Ska en bostad hyras för kortare period än tre månader ska ett avtal om korttidshyra upprättas. Ska en bostad hyras för längre period än tre månader ska antingen ett första- eller andrahandshyresavtal upprättas. Ett förstahandshyresavtal ska upprättas då hyresvärden utgörs av allmännyttan eller är en bostad- eller hyresrättsförening. Ett andrahandshyresavtal ska upprättas då hyresvärden är en förstahandshyresgäst eller en bostadsägare. Ska endast en del i en bostad hyras ut är det ett hyresavtal för inneboende som ska upprättas. Detta kan t.ex. omfatta ett rum i en bostad. Är det en lokal som ska hyras för att antingen användas som kontor eller annan affärsverksamhet ska lokalhyresavtal för detta upprättas. (För kontor ska ett hyresavtal för kontor upprättas) Ska ett utrymme hyras för förvaring ska ett hyresavtal för förråd upprättas. Om en parkeringsplats ska hyras är det ett hyresavtal för parkeringsplats som ska upprättas. Är det ett fordon, t.ex. bil, motorcykel eller liknande som ska hyras ska ett hyresavtal för fordon upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Lägenhetsarrende

§ 1. Jordägare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Arrendator

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Arrendeområde

Adress: ________
Fastighetsbeteckning: ________
Yta: ________ hektar

Arrendet avser hela fastigheten. Arrendeområdet är markerat på karta i bilaga till detta avtal.


§ 4. Byggnader

På arrendeområdet finns följande byggnader:

________

Arrendatorn är vidare tillåten att uppställa egna byggnader på den arrenderade marken.

Byggnad som finns eller uppställs på arrendeområdet får inte användas som bostad eller i arrendatorns verksamhet.

Har arrendatorn uppfört egen byggnad på arrendestället ska den vid arrendets upphörande erbjudas jordägaren till inlösen. Antas erbjudande om inlösen inte inom en månad från att det ställts ut får egendomen avlägsnas marken eller överlåtas till en tillträdande arrendator. Avlägsnas egendomen ska det göras utan skador på arrendestället.

Är uppförd egendom inte bortförd inom tre månader från att arrendestället avträddes eller anspråk på inlösen ogillats tillfaller den jordägaren utan lösen.


§ 5. Träd m.m.

För att arrendatorn ska få föra bort träd och liknande från arrendeområdet krävs jordägarens skriftliga samtycke.


§ 6. Vägar

Arrendatorn är tillåten att för nyttjande av arrendeområdet anlägga enskild väg inom området. Det är arrendatorn som själv ska stå för kostnaderna för sådan anläggning samt ska ansvara för drift och underhåll.

Vid avtalsperiodens slut ska den enskild vägen rivas och marken återställas.


§ 7. Servitut

Följande servitut gäller på marken som upplåts som arrende:

________

Giltighetstid: ________.


§ 8. Användning

Den arrenderade maken ska användas på följande sätt:

________


§ 9. Arrendeställets skick

Arrendet, och medföljande byggnad/-er, upplåts i följande skick:

________

Arrendatorn är skyldig att under arrendetiden vårda och underhålla marken. Vid frånträdet ska marken vara i oförändrat eller av jordägaren godkänt skick.


§ 10. Drifts- och underhållskostnader

Arrendatorn bär ansvaret och ska bekosta samtliga drifts- och underhållskostnader på arrendeområdet under arrendetiden.


§ 11. Myndighetskrav m.m.

Arrendatorn bär ansvaret för att bekosta och inhämta eventuella bygglov och andra aktuella tillstånd för sin verksamhet.

Begär kommun, myndighet eller eventuella försäkringsbolag någon åtgärd eller utredning för arrendeområdets nyttjande ska det bekostas av arrendatorn.


§ 12. Ansvar

Uppkommer skada på arrendemarken till följd av arrendatorns brukande ska jordägaren ersättas ekonomiskt.

Jordägaren ska vidare hållas skadelös från eventuella skadeståndskrav riktade från tredje man till följd av arrendatorns nyttjande av marken.

Jordägaren bär inget ansvar för skada som uppstår på arrendemarken, eller egendom som där finns tillhörande arrendatorn, och som orsakats av markens beskaffenhet, förändringar i grundvatten, tredje man eller allmänheten.


§ 13. Arrendetid

Lägenhetsarrendet löper från den ________ t.o.m. den ________. Avtalet löper ut per automatik det valda slutdatumet.


§ 14. Arrendeavgift

Arrendatorn ska betala en arrendeavgift i form av pengar till jordägaren. Arrendeavgiften uppgår till ________ SEK (________) per vecka.


§ 15. Index

Arrendeavgiften ska följa Statistiska Centralbyråns konsumentindex. Justering ska ske årligen i början på året.


§ 16. El

El ingår i arrendeavgiften.


§ 17. Betalningsvillkor

Arrendeavgiften ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Arrendeavgiften ska betalas varje måndag.

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 18. Pant och borgen

Arrendatorn har som säkerhet för detta avtals fullgörande ställt följande egendom som pant:

________

Egendomen är pantsatt till ett värde om ________ SEK (________).

Underlåter arrendatorn att betala fastställd arrendeavgift kan jordägaren även vända sig till ________ som gått i borgen som säkerhet för avtalets fullgörande.

Försämras någon av de säkerheter som ställts under avtalsperiodens gång är arrendatorn skyldig att på anfordran ställa ny säkerhet med vilken jordägaren skäligen kan nöjas. Ställs ingen ny säkerhet inom tre månader får jordägaren säga upp avtalet.


§ 19. Inskrivning och säkerhet

Arrendet får skrivas in i fastighetsregistret.

Arrendatorn är vidare tillåten att använda arrendet som säkerhet för skulder.


§ 20. Andra hand

Arrendatorn är tillåten att upplåta arrenderätten i andra hand.


§ 21. Överlåtelse

Arrendatorn får överlåta arrenderätten till annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas.


§ 22. Besiktning m.m.

Arrendatorn är skyldig att lämna tillträde till arrendeområdet på jordägarens begäran för besiktning, tillsyn eller visning.


§ 23. Försäkring

Arrendatorn är skyldig att försäkra marken under avtalsperioden. Arrendatorn står för samtliga kostnader som försäkringen kan föranleda, som t.ex. premie och självrisk.


§ 24. Intrång

Arrendatorn är skyldig att lämna myndighet, eller annan med tillstånd, tillträde för att anlägga, underhålla, bibehålla, borttaga eller nyttja ledningar, i eller över mark, tunnlar och bergrum, för luftfart erforderliga signalordningar, med erforderliga ledningsstolpar och infästningsanordningar på byggnad. Arrendatorn ska vidare tåla olägenhet eller intrång på arrendeområdet till följd av presenterade anledningar utan någon rätt till ersättning.


§ 25. Avgifter enligt plan- och bygglagen (1987:10)

Vidtar arrendatorn ändringar i arrendeområdet utan att inhämta nödvändigt bygglov och jordägaren till följd av detta tvingas utge byggsanktionsavgift eller annan avgift enligt plan- och byggnadslagen (1987:10) ska arrendatorn ersätta jordägaren med motsvarande belopp.


§ 26. 855225228 22582525252

8255525522 555 5522 522 8525 522 5825822 22 5552252552222 52828 225825255. 8552252552222 55 225825255 22:

2. 55522552252 55 225 52 22 25255 22582255 225 822582822 58 555225258282222,
5.55522552252 852855555 55522522255522 28825 22225852225 855 822 5882225 522 228822 852 285 8222 22225 28888522882 885255 55222882,
8.55522552252 2222255 55522522255522 225 52252 5255258 52 855 822 2255285228 885 58258228 82252252 285 8222 885255 55222882 22225 28888522882,
2. 55522552252 8 82585 225 82825222882525 8 52225 58258 28825 522558 8 852 282585225 5552252552222, 852225 52252 8 8822 8258825 28825 52285225 2222252525522,
2. 55522552252 8 285822 58852852225 855 822 28252282222828 8 52225 58258 285 522 55 58 822225882 8822 225 2255525522 522 522 8228582522 822 5885285228 25882258.

52285228 5825822, 555 2255525522 5522 2888 2585222822 225 82555.


§ 27. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 28. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 29. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 30. Underskrifter


JordägareOrt: __________ Datum: __________


_______________________________

Namnförtydligande: ________


Arrendator


Ort: __________ Datum: __________


_______________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Lägenhetsarrende

§ 1. Jordägare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Arrendator

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Arrendeområde

Adress: ________
Fastighetsbeteckning: ________
Yta: ________ hektar

Arrendet avser hela fastigheten. Arrendeområdet är markerat på karta i bilaga till detta avtal.


§ 4. Byggnader

På arrendeområdet finns följande byggnader:

________

Arrendatorn är vidare tillåten att uppställa egna byggnader på den arrenderade marken.

Byggnad som finns eller uppställs på arrendeområdet får inte användas som bostad eller i arrendatorns verksamhet.

Har arrendatorn uppfört egen byggnad på arrendestället ska den vid arrendets upphörande erbjudas jordägaren till inlösen. Antas erbjudande om inlösen inte inom en månad från att det ställts ut får egendomen avlägsnas marken eller överlåtas till en tillträdande arrendator. Avlägsnas egendomen ska det göras utan skador på arrendestället.

Är uppförd egendom inte bortförd inom tre månader från att arrendestället avträddes eller anspråk på inlösen ogillats tillfaller den jordägaren utan lösen.


§ 5. Träd m.m.

För att arrendatorn ska få föra bort träd och liknande från arrendeområdet krävs jordägarens skriftliga samtycke.


§ 6. Vägar

Arrendatorn är tillåten att för nyttjande av arrendeområdet anlägga enskild väg inom området. Det är arrendatorn som själv ska stå för kostnaderna för sådan anläggning samt ska ansvara för drift och underhåll.

Vid avtalsperiodens slut ska den enskild vägen rivas och marken återställas.


§ 7. Servitut

Följande servitut gäller på marken som upplåts som arrende:

________

Giltighetstid: ________.


§ 8. Användning

Den arrenderade maken ska användas på följande sätt:

________


§ 9. Arrendeställets skick

Arrendet, och medföljande byggnad/-er, upplåts i följande skick:

________

Arrendatorn är skyldig att under arrendetiden vårda och underhålla marken. Vid frånträdet ska marken vara i oförändrat eller av jordägaren godkänt skick.


§ 10. Drifts- och underhållskostnader

Arrendatorn bär ansvaret och ska bekosta samtliga drifts- och underhållskostnader på arrendeområdet under arrendetiden.


§ 11. Myndighetskrav m.m.

Arrendatorn bär ansvaret för att bekosta och inhämta eventuella bygglov och andra aktuella tillstånd för sin verksamhet.

Begär kommun, myndighet eller eventuella försäkringsbolag någon åtgärd eller utredning för arrendeområdets nyttjande ska det bekostas av arrendatorn.


§ 12. Ansvar

Uppkommer skada på arrendemarken till följd av arrendatorns brukande ska jordägaren ersättas ekonomiskt.

Jordägaren ska vidare hållas skadelös från eventuella skadeståndskrav riktade från tredje man till följd av arrendatorns nyttjande av marken.

Jordägaren bär inget ansvar för skada som uppstår på arrendemarken, eller egendom som där finns tillhörande arrendatorn, och som orsakats av markens beskaffenhet, förändringar i grundvatten, tredje man eller allmänheten.


§ 13. Arrendetid

Lägenhetsarrendet löper från den ________ t.o.m. den ________. Avtalet löper ut per automatik det valda slutdatumet.


§ 14. Arrendeavgift

Arrendatorn ska betala en arrendeavgift i form av pengar till jordägaren. Arrendeavgiften uppgår till ________ SEK (________) per vecka.


§ 15. Index

Arrendeavgiften ska följa Statistiska Centralbyråns konsumentindex. Justering ska ske årligen i början på året.


§ 16. El

El ingår i arrendeavgiften.


§ 17. Betalningsvillkor

Arrendeavgiften ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Arrendeavgiften ska betalas varje måndag.

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 18. Pant och borgen

Arrendatorn har som säkerhet för detta avtals fullgörande ställt följande egendom som pant:

________

Egendomen är pantsatt till ett värde om ________ SEK (________).

Underlåter arrendatorn att betala fastställd arrendeavgift kan jordägaren även vända sig till ________ som gått i borgen som säkerhet för avtalets fullgörande.

Försämras någon av de säkerheter som ställts under avtalsperiodens gång är arrendatorn skyldig att på anfordran ställa ny säkerhet med vilken jordägaren skäligen kan nöjas. Ställs ingen ny säkerhet inom tre månader får jordägaren säga upp avtalet.


§ 19. Inskrivning och säkerhet

Arrendet får skrivas in i fastighetsregistret.

Arrendatorn är vidare tillåten att använda arrendet som säkerhet för skulder.


§ 20. Andra hand

Arrendatorn är tillåten att upplåta arrenderätten i andra hand.


§ 21. Överlåtelse

Arrendatorn får överlåta arrenderätten till annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas.


§ 22. Besiktning m.m.

Arrendatorn är skyldig att lämna tillträde till arrendeområdet på jordägarens begäran för besiktning, tillsyn eller visning.


§ 23. Försäkring

Arrendatorn är skyldig att försäkra marken under avtalsperioden. Arrendatorn står för samtliga kostnader som försäkringen kan föranleda, som t.ex. premie och självrisk.


§ 24. Intrång

Arrendatorn är skyldig att lämna myndighet, eller annan med tillstånd, tillträde för att anlägga, underhålla, bibehålla, borttaga eller nyttja ledningar, i eller över mark, tunnlar och bergrum, för luftfart erforderliga signalordningar, med erforderliga ledningsstolpar och infästningsanordningar på byggnad. Arrendatorn ska vidare tåla olägenhet eller intrång på arrendeområdet till följd av presenterade anledningar utan någon rätt till ersättning.


§ 25. Avgifter enligt plan- och bygglagen (1987:10)

Vidtar arrendatorn ändringar i arrendeområdet utan att inhämta nödvändigt bygglov och jordägaren till följd av detta tvingas utge byggsanktionsavgift eller annan avgift enligt plan- och byggnadslagen (1987:10) ska arrendatorn ersätta jordägaren med motsvarande belopp.


§ 26. 855225228 22582525252

8255525522 555 5522 522 8525 522 5825822 22 5552252552222 52828 225825255. 8552252552222 55 225825255 22:

2. 55522552252 55 225 52 22 25255 22582255 225 822582822 58 555225258282222,
5.55522552252 852855555 55522522255522 28825 22225852225 855 822 5882225 522 228822 852 285 8222 22225 28888522882 885255 55222882,
8.55522552252 2222255 55522522255522 225 52252 5255258 52 855 822 2255285228 885 58258228 82252252 285 8222 885255 55222882 22225 28888522882,
2. 55522552252 8 82585 225 82825222882525 8 52225 58258 28825 522558 8 852 282585225 5552252552222, 852225 52252 8 8822 8258825 28825 52285225 2222252525522,
2. 55522552252 8 285822 58852852225 855 822 28252282222828 8 52225 58258 285 522 55 58 822225882 8822 225 2255525522 522 522 8228582522 822 5885285228 25882258.

52285228 5825822, 555 2255525522 5522 2888 2585222822 225 82555.


§ 27. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 28. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 29. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 30. Underskrifter


JordägareOrt: __________ Datum: __________


_______________________________

Namnförtydligande: ________


Arrendator


Ort: __________ Datum: __________


_______________________________

Namnförtydligande: ________