กลับไปด้านบน
หนังสือรับรองการทำงาน กรอกแบบฟอร์ม

หนังสือรับรองการทำงาน

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 15/08/2562
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 1 หน้า
คะแนน 4.6 - 21 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 15/08/2562

ขนาด 1 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

คะแนน 4.6 - 21 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

หนังสือรับรองการทำงาน

หนังสือรับรองการทำงาน เป็นหนังสือที่ออกโดยนายจ้างของพนักงาน/ลูกจ้างนั้น เพื่อรับรองว่าในระยะเวลาการจ้างงานระหว่าง นายจ้างและพนักงาน/ลูกจ้างได้ปฏิบัติงานนั้น มีการทำงานในตำแหน่งใด ระยะเวลางาน มีเงินเดือนและรายได้อื่นจากนายจ้างเท่าใด เช่น ค่าสวัสดิการ ค่านายหน้า เงินโบนัส เงินบำเหน็จ และเงินได้อื่นๆ โดยมีจุดประสงค์ที่หลากหลายในการนำไปใช้ เช่น ลูกจ้างนำไปใช้เพื่อประกอบการสมัครงาน การสมัครเรียนในระดับปริญญาขั้นสูง ประกอบการขออนุมัติการกู้ยืมกับสถาบันการเงินต่างๆ หรือใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ต้องการหลักฐานพิสูจน์ประสบการณ์ในการทำงานของตัวพนักงาน/ลูกจ้างนั้น

 

การนำไปใช้

เนื่องจากหนังสือรับรองการทำงานเป็นการรับรอง ซึ่งหมายความว่าเป็นการยืนยันความถูกต้อง ดังนี้ การกรอกข้อมูลในหนังสือรับรองการทำงาน จะต้องระบุข้อความที่ถูกต้องตรงตามความเป็นความจริง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และระยะเวลาการทำงาน ลักษณะการจ้างงาน จำนวนเงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ เป็นต้น มิฉะนั้นแล้ว หากมีการนำหนังสือรับรองการทำงานไปใช้ประกอบอ้างอิง และปรากฏว่าข้อความที่ไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นจริงนั้น ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย นายจ้างและผู้รับรองอาจจะถูกดำเนินการทางกฎหมายเรียกร้องค่าเสียหายได้

นอกจากนี้ นายจ้างอาจระบุข้อมูลการติดต่อของนายจ้าง เพื่อให้ผู้นำไปใช้ สามารถใช้ติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานของตัวพนักงาน/ลูกจ้างนั้นได้ (Employment Verification)

โดยในหนังสือรับรองการทำงาน นายจ้าง หรือพนักงาน/ลูกจ้างผู้ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง เช่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคล อาจเป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองการทำงาน ก็ได้ โดยเมื่อจัดทำและลงนามเรียบร้อยแล้ว ก็ส่งมอบให้กับพนักงาน/ลูกจ้างผู้ร้องขอหนังสือรับรองซึ่งมีชื่ออยู่ในหนังสือรับรองดังกล่าว เพื่อพนักงานนั้นนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยนายจ้างอาจทำสำเนาเก็บไว้อีกฉบับเพื่ออ้างอิง หรือไม่ก็ได้

เนื่องจาก ข้อมูลพนักงาน/ลูกจ้าง โดยเฉพาะเงินเดือนอาจถือเป็นข้อมูลความลับและข้อมูลเฉพาะบุคคล ดังนั้น การส่งมอบหนังสือรับรองการทำงานควรส่งมอบด้วยซองจดหมายปิดผนึกที่บุคคลอื่นไม่สามารถเห็นข้อความในหนังสือรับรองการทำงานนั้นได้จนกว่าพนักงานผู้ขอหนังสือนั้นจะเปิดออกดู

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประเทศไทย มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองการทำงานไว้โดยตามกฎหมายการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้ เมื่อสิ้นสุดการจ้างงานแล้ว พนักงาน/ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับเอกสารซึ่งแสดงว่าลูกจ้างมีระยะเวลาการทำงานและมีการทำงานเป็นอย่างไร ดังนี้ เมื่อการจ้างสิ้นสุดจึงเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้กับพนักงาน/ลูกจ้าง เมื่อพนักงาน/ลูกจ้างนั้นร้องขอ

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม