กลับไปด้านบน
หนังสือรับรองเงินเดือน กรอกแบบฟอร์ม

หนังสือรับรองเงินเดือน

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 06/02/2563
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 1 หน้า
คะแนน 4.5 - 173 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 06/02/2563

ขนาด 1 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.5 - 173 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นหนังสือที่ออกโดยนายจ้างของพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อรับรองว่าในระยะเวลาการจ้างงานระหว่างนายจ้างและพนักงานนั้นมีเงินเดือน ซึ่งอาจมีเงินได้อื่นๆ เช่น ค่าสวัสดิการ ค่านายหน้า เงินโบนัส เงินบำเหน็จ และเงินได้อื่นๆ โดยมีจุดประสงค์ที่หลากหลายในการนำไปใช้ เช่น ลูกจ้างนำไปประกอบการสมัครงาน ประกอบการขออนุมัติการกู้ยืมกับสถาบันการเงินต่างๆ หรือใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ที่คู่สัญญาต้องการหลักฐานพิสูจน์ความมั่นคงทางการเงินของคู่สัญญา

 

การนำไปใช้

เนื่องจากเป็นการรับรองซึ่งหมายความว่าเป็นการยืนยันความถูกต้อง ดังนี้ การกรอกข้อมูลในหนังสือรับรองเงินเดือน จะต้องระบุข้อความที่ถูกต้องตรงตามความเป็นความจริง ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ ตำแหน่ง และระยะเวลาการทำงาน เป็นต้น มิฉะนั้นแล้ว หากมีการนำหนังสือรับรองเงินเดือนไปใช้ประกอบอ้างอิง และปรากฏว่าข้อความที่ไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นจริงนั้น ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย นายจ้างและผู้รับรองอาจจะถูกดำเนินการทางกฎหมายเรียกร้องค่าเสียหายได้

โดยในหนังสือรับรองเงินเดือน นายจ้างหรือพนักงานผู้ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง (เช่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคล) อาจเป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองฉบับนี้ก็ได้ โดยเมื่อจัดทำและลงนามเรียบร้อยแล้ว ก็ส่งมอบให้กับพนักงานผู้ร้องขอหนังสือรับรองซึ่งมีชื่ออยู่ในหนังสือรับรองดังกล่าว เพื่อพนักงานนั้นนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยนายจ้างอาจทำสำเนาเก็บไว้อีกฉบับเพื่ออ้างอิง หรือไม่ก็ได้

เนื่องจากข้อมูลพนักงานโดยเฉพาะเงินเดือนถือเป็นข้อมูลความลับและข้อมูลเฉพาะบุคคลที่นายจ้างไม่อยากให้พนักงานคนอื่นๆ ทราบ ดังนั้น การส่งมอบหนังสือรับรองเงินเดือนควรส่งมอบด้วยซองจดหมายปิดผนึกที่บุคคลอื่นไม่สามารถเห็นข้อความในหนังสือรับรองเงินได้นั้นได้ จนกว่า พนักงานผู้ขอหนังสือนั้นจะเปิดออกดู

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประเทศไทย ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองเงินเดือนไว้โดยตรง จึงไม่มีข้อกำจัดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกหรือเกี่ยวกับข้อความในหนังสือรับรองเงินเดือน

อย่างไรก็ดี ค่าจ้างที่จ้างพนักงานได้รับจะต้องไม่น้อยไปกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละพื้นที่ตามที่รัฐบาลประกาศกำหนด มิฉะนั้นแล้ว หากปรากฏในหนังสือรับรองเงินเดือนว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่มีการลงนามโดยผู้มีอำนาจย่อมอาจถือเป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรว่านายจ้างปฏิบัติผิดกฎหมายแรงงานได้

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม