Naar boven
Arbeidsreglement Het model invullen

Arbeidsreglement

Laatste revisie
Laatste revisie 11-04-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 18 tot 27 pagina's
Beoordeling 4,5 - 2 stemmen
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 11-04-2020

Grootte: 18 tot 27 pagina's

Beschikbare formaten: Word en PDF

Beoordeling: 4,5 - 2 stemmen

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Arbeidsreglement

Dit document wordt gebruikt om een arbeidsreglement op te stellen. Dit zijn in zekere zin de algemene arbeidsvoorwaarden, die de basiselementen van de relatie tussen een werkgever en zijn werknemers definiëren.

Elke natuurlijke of rechtspersoon met minstens één werknemer, arbeider of bediende met een arbeidsovereenkomst wordt beschouwd als een werkgever en is verplicht een arbeidsreglement op te stellen.

De volgende werknemers zijn echter van deze verplichting uitgesloten:

  • personen gebonden door een binnenlandse arbeidsovereenkomst;
  • personen die werken in een familiebedrijf waar alleen de ouders, verwanten of pupillen gewoonlijk onder het exclusieve gezag van de vader, moeder of voogd staan;
  • zeevarenden van visserijbedrijven en bemanningsleden in de luchtvaart;
  • artsen, tandartsen, apothekers en studenten die zich op deze beroepen voorbereiden;
  • werknemers in dienst genomen met een PWA-arbeidsovereenkomst.

Een werkgever kan verschillende afzonderlijke regelingen vaststellen voor de verschillende categorieën werknemers die hij in dienst heeft of voor de verschillende afdelingen van zijn bedrijf.

Individuele afwijkingen van de voorschriften zijn mogelijk, op voorwaarde dat deze schriftelijk zijn vastgelegd (meestal in de arbeidsovereenkomst of een wijziging daarvan).


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Verplichte vermeldingen

Voor de geldigheid van het arbeidsreglement moet een reeks verplichte verklaringen worden opgenomen, met name over werktijden, feestdagen en rusttijden, compenserende rusttijden, beloning, beëindiging van de arbeidsovereenkomst, sancties, organen voor werknemersvertegenwoordiging, veiligheid, preventie en bescherming op het werk en toepasselijke collectieve overeenkomsten of collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn.

Procedure

Als de werkgever een ondernemingsraad heeft (bedrijf dat minstens 100 vaste werknemers heeft of heeft gehad), dan is het de werkgever die deze moet opstellen of wijzigen. Het reglement treedt in werking 15 dagen na de sluiting van de overeenkomst. Indien de ondernemingsraad niet tot een akkoord kan komen, moet de voorzitter van de ondernemingsraad de zaak voor bemiddeling doorverwijzen naar het Bureau voor de controle op de sociale wetgeving.

Indien de werkgever niet over een ondernemingsraad beschikt, moet de werkgever binnen 15 dagen een ontwerpreglement opstellen en publiceren om de opmerkingen van de werknemers te verzamelen. Indien er geen opmerkingen zijn, treedt het in werking. Indien er opmerkingen zijn, moet een bemiddelingsprocedure worden ingeleid.

Het reglement en eventuele wijzigingen daarvan moeten worden ondertekend en gedateerd door de werkgever en, indien van toepassing, door ten minste 2 werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad.

Er zijn uitzonderingen waarvoor de procedure niet moet worden gevolgd, in het algemeen in het geval van collectieve arbeidsovereenkomsten, afwijkingen of wijzigingen van bepalingen die geen directe gevolgen hebben voor de arbeidsomstandigheden.

Bekendmakingsmaatregelen

Eenmaal geldig aangenomen, is de werkgever verplicht om het arbeidsreglement openbaar te maken. Om dit te doen, moet een kopie van het reglement worden bewaard op elk van de plaatsen (zelfs tijdelijk) waar werknemers in dienst zijn. Het document moet altijd en zonder tussenpersonen toegankelijk zijn. Een bericht moet worden geplaatst op een opvallende en toegankelijke plaats, met vermelding van de plaats waar het reglement kan worden geraadpleegd.

Elke werknemer moet bij indiensttreding en bij elke wijziging daarvan ook een exemplaar van het arbeidsreglement ontvangen, anders is hij niet verplicht dit na te leven.

De werkgever moet ook een kopie van het reglement binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding ervan indienen bij het regionaal bureau van de sociale controle.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen