Arbeidsreglement Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Arbeidsreglement

Laatste revisie Laatste revisie 15-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte18 tot 28 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 18 tot 28 pagina's

Het model invullen

Dit document wordt gebruikt om een arbeidsreglement op te stellen. Het arbeidsreglement omvat de algemene arbeidsvoorwaarden, die de basisafspraken van de relatie tussen een werkgever en zijn werknemers definiëren.

Elke natuurlijke of rechtspersoon met minstens één werknemer, arbeider of bediende die de werkgever verbinden middels een arbeidsovereenkomst wordt beschouwd als een werkgever en is verplicht een arbeidsreglement op te stellen.

De volgende werknemers zijn evenwel uitgesloten van de toepassing van het arbeidsreglement:

  • personen gebonden door een arbeidsovereenkomst voor dienstboden;
  • personen die werken in een familiebedrijf waar alleen bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen arbeid verrichten onder het exclusieve gezag van de vader, moeder of voogd staan;
  • varend personeel van visserijbedrijven en bemanningsleden in de luchtvaart;
  • artsen, tandartsen, apothekers en studenten die zich op deze beroepen voorbereiden;
  • werknemers in dienst genomen met een PWA-arbeidsovereenkomst (wijk-werken).

Een werkgever kan verschillende afzonderlijke regelingen vaststellen voor de verschillende categorieën werknemers die hij in dienst heeft of voor de verschillende afdelingen van zijn bedrijf.

Individuele afwijkingen van de voorschriften zijn mogelijk, op voorwaarde dat deze schriftelijk zijn vastgelegd (doorgaans in de individuele arbeidsovereenkomst of een wijziging daaraan).


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Verplichte vermeldingen

Opdat het arbeidsreglement geldig is, moet er een reeks verplichte vermeldingen in het reglement worden opgenomen. Die verplichte vermeldingen hebben onder andere betrekking op de werktijden, feestdagen en rusttijden, verloning, beëindiging van de arbeidsovereenkomst, sancties, organen van werknemersvertegenwoordiging, veiligheid, preventie en bescherming op het werk en toepasselijke collectieve overeenkomsten binnen de onderneming.

Procedure

Als de werkgever een ondernemingsraad heeft (dit is verplicht binnen een onderneming die minstens 100 vaste werknemers heeft of heeft gehad), dan moet het arbeidsreglement binnen deze ondernemingsraad worden opgesteld of, desgevallend, gewijzigd. Het reglement treedt in werking 15 dagen nadat een overeenkomst binnen de ondernemingsraad wordt bereikt. Indien de ondernemingsraad niet tot een akkoord kan komen, moet de voorzitter van de ondernemingsraad de zaak voor bemiddeling doorverwijzen naar het Inspectie van de sociale wetten.

Indien de werkgever niet over een ondernemingsraad beschikt, moet de werkgever binnen 15 dagen een ontwerpreglement opstellen en publiceren (door middel van aanplakking) om de opmerkingen van de werknemers te verzamelen. Indien er geen opmerkingen zijn, treedt het in werking. Indien er opmerkingen zijn, start een bemiddelingsprocedure onder leiding van de Inspectie van de sociale wetten.

Het reglement en eventuele wijzigingen daarvan moeten worden ondertekend en gedateerd door de werkgever en, desgevallend, door ten minste twee werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad.

Vereisten voor de bekendmaking

Eenmaal geldig tot stand gekomen, is de werkgever verplicht om het arbeidsreglement bekend te maken. Om dit te doen, moet een kopie van het reglement worden bewaard op elk van de plaatsen (zelfs tijdelijk) waar werknemers in dienst zijn. Het document moet altijd en zonder tussenpersonen toegankelijk zijn. Een bericht moet worden geplaatst op een opvallende en toegankelijke plaats, met vermelding van de plaats waar het reglement kan worden geraadpleegd.

Elke werknemer moet bij indiensttreding en bij elke wijziging daarvan ook een exemplaar van het arbeidsreglement ontvangen, anders is hij niet verplicht dit na te leven.

De werkgever moet ook een kopie van het reglement binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding ervan indienen bij het regionaal bureau van de Inspectie van de sociale wetten.


TOEPASSELIJK RECHT

Wet van 8 april 1965 tot vaststelling van het arbeidsreglement.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen