Bijlage bij de arbeidsovereenkomst in verband met occasioneel telewerk Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Bijlage bij de arbeidsovereenkomst in verband met occasioneel telewerk

Laatste revisie Laatste revisie 15-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte2 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 2 pagina's

Het model invullen

Dit document regelt de modaliteiten van occasioneel telewerk in de privésector. Occasioneel telewerk wordt in de wet omschreven als "een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk in het kader van een arbeidsovereenkomst waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, incidenteel en niet op regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd."

Het is dus essentieel dat er niet op regelmatige of structurele basis aan telewerk wordt gedaan. Het telewerk is mogelijk in gevallen van overmacht of omwille van persoonlijke redenen. Het gaat dus om situaties waarin de werknemer zich niet in de mogelijkheid bevindt om zich naar de bedrijfslocatie te verplaatsen. Het telewerk vindt niet noodzakelijk plaats in de woning van de werknemer, maar kan ook op een andere door de werknemer gekozen locatie.

De werknemer en de werkgever dienen in dit document afspraken te maken over:

  • het feit of de werkgever al dan niet bepaalde apparatuur of technische ondersteuning ter beschikking moet stellen aan de werknemer die nodig is voor het verrichten van het occasioneel telewerk;
  • de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het verrichten van het telewerk; en
  • de eventuele vergoeding door de werkgever ter compensatie van de kosten die verbonden zijn aan het occasioneel telewerk.

In het kader van het coronavirus, kan beroep worden gedaan op een meer specifieke bijlage bij de arbeidsovereenkomst in verband met occasioneel telewerk voor de tijd dat de maatregelen van de overheid in het kader van de voorkoming van de verspreiding van het coronavirus / covid-19 van kracht zijn.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

i. Bijlage aan de bestaande arbeidsovereenkomst

Dit document is een bijlage aan de arbeidsovereenkomst die gesloten werd tussen de werkgever en de werknemer. Beide partijen dienen akkoord te gaan met dit document en dienen het te ondertekenen.

De bijlage kan gesloten worden voor de volledige duur van de arbeidsovereenkomst, maar kan ook voor een welbepaalde tijd worden gesloten.

ii. Algemeen kader in arbeidsreglement of ondernemings-cao

Het is mogelijk dat het kader (dit zijn bijvoorbeeld bepaalde algemene afspraken over het aanvragen van het telewerk) en eventueel bijkomende afspraken aangaande het verrichten van occasioneel telewerk in een onderneming opgenomen zijn in het arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau. Die regels zijn dan natuurlijk ook van toepassing op de partijen die deze bijlage sluiten. Voorts stellen werkgevers van een telewerk policy op om concrete afspraken uit te vaardigen.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, en meer bepaald de artikelen 22 t.e.m. 28 daarvan, voerde de regels in verband met occasioneel telewerk in.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen