Overeenkomst naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Overeenkomst naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord

Laatste revisie Laatste revisie 15-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte3 tot 4 pagina's
4,5 - 1 stem
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 3 tot 4 pagina's

Beoordeling: 4,5 - 1 stem

Het model invullen

Dit document legt de modaliteiten vast die een werkgever en werknemer overeenkomen na een beëindiging van een arbeidsovereenkomst in onderling akkoord. Het kan zowel gaan om de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaald als een van bepaalde duur.


i. Overeenstemming tussen de partijen om de arbeidsovereenkomst te
beëindigen

Het document veronderstelt dus reeds een overeenstemming tussen de partijen om de overeenkomst in onderling akkoord te beëindigen. Deze overeenstemming kan evenwel mondeling tot stand zijn gekomen. Een werkgever en werknemer kunnen te allen tijde samen, 'in onderling (mondeling of schriftelijk) akkoord', beslissen om de arbeidsovereenkomst die hen bindt te beëindigen.

Dergelijke beëindigen kan plaatsvinden tijdens de gewone uitvoering ervan, maar bijvoorbeeld ook tijdens het lopen van een opzeggingstermijn, ongeacht de opzegging werd geïnitieerd door de werkgever dan wel de werknemer.


ii. Dading

Zoals hoger reeds vermeld, vormt deze overeenkomst niet de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op zich (hoewel dit document deze beëindiging mee schriftelijk vaststelt), maar legt het de modaliteiten ervan vast.

Deze overeenkomst neemt daarom de vorm aan van een dading. Het document veronderstelt dus dat de partijen wederzijdse toegevingen hebben gedaan om tot de deze overeenkomst te komen. Een overeenkomst als deze wordt daarom bijvoorbeeld gesloten indien een werkgever wil overgaan tot een ontslag om dringende reden, maar samen met de werknemer beslist de overeenkomst in onderling akkoord te beëindigen. Dit laat het de werkgever toe de formaliteiten en de onzekerheid in verband met een ontslag om dringende reden te vermijden. De werknemer wordt dan weer het stigma en de gevolgen ontnomen die gepaard gaan met dergelijk ontslag.

De partijen doen middels de overeenkomst afstand van alle mogelijke aanspraken en vorderingen die zij ten opzichte van elkaar hebben in het kader van de uitvoering en omwille van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst.


iii. Modaliteiten van de beëindiging

De werkgever en de werknemer kunnen vrij de modaliteiten in verband met de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst vastleggen. De partijen bepalen onder meer de laatste dag van tewerkstelling van de werknemer en de nog uit te betalen verloning.

Een van de belangrijkste te bespreken afspraken tussen de partijen is de eventuele betaling van een vertrekvergoeding, bv. een zogenaamde 'gouden handdruk'. De partijen komen zelf onderling overeen of de werkgever zo'n vergoeding aan de werknemer verschuldigd is of niet. Dergelijke vergoeding is geen opzeggingsvergoeding.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Het is essentieel dat er geen twijfel over bestaat dat beide partijen, en dus de 'zwakke partij' (d.i. de werknemer) in het bijzonder, op geldige wijze hun toestemming hebben verleend tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De toestemming van de partijen mag dus niet aangetast zijn door wilsgebreken (zijnde dwaling, bedrog en geweld).

De beëindiging van een arbeidsovereenkomst in onderling akkoord kan in principe mondeling gebeuren. Het document is evenwel een overeenkomst die de modaliteiten van dergelijke beëindiging vastlegt en neemt, zoals hoger uitgelegd, de vorm aan van een 'dading'. Een dading moet altijd schriftelijk worden opgesteld. Elke partij ontvangt vervolgens een origineel getekend exemplaar.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

De regels van het gemeenrechtelijk contractenrecht van het Burgerlijk Wetboek (Artikelen 1101 e.v., en Art. 1134 in het bijzonder) bepalen dat een overeenkomst mits wederzijdse toestemming herroepen kan worden. Aangezien de overeenkomst die de afspraken na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vastlegt de vorm aanneemt van een dading zijn ook de Artikelen 2044 t.e.m. 2058 van het Burgerlijk Wetboek die de dading regelen van toepassing.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen