Bijlage bij de arbeidsovereenkomst in verband met structureel telewerk Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Bijlage bij de arbeidsovereenkomst in verband met structureel telewerk

Laatste revisie Laatste revisie 15-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte2 tot 3 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 2 tot 3 pagina's

Het model invullen

Dit document regelt de modaliteiten van structureel telewerk in de privésector via een bijlage aan de bestaande arbeidsovereenkomst.


i. Structureel karakter van het telewerk

Structureel telewerk wordt in de wet omschreven als "een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie, in het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis en niet incidenteel buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd."

Het is dus essentieel, in tegenstelling tot het zogenaamd occasioneel telewerk, dat er op regelmatige en niet op uitzonderlijke basis aan telewerk wordt gedaan.

Het telewerk vindt niet noodzakelijk plaats in de woning van de werknemer, maar kan ook op een andere door de werknemer gekozen locatie.


ii. Schriftelijke overeenkomst

Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving dienen de werkgever en de werknemer die overeenkomen dat de werknemer op regelmatige wijze telewerk kan verrichten minstens de volgende afspraken te maken:

  • de frequentie van het telewerk (bv. een dag per week) en eventueel de dagen waarop telewerk wel en niet mag worden verricht;
  • de bereikbaarheid van de werknemer en de communicatiemiddelen daartoe;
  • de ogenblikken waarop de werknemer beroep kan doen op technische ondersteuning;
  • de modaliteiten van een eventuele stopzetting van het telewerk;
  • de plaats waar de werknemer het telewerk zal verrichten of de manier waarop hij of zij die plaats moet meedelen; en
  • de regels in verband met de vergoeding van kosten die verbonden zijn aan het verrichten van structureel telewerk.

Al deze punten komen aldus in dit model van bijlage aan de arbeidsovereenkomst in verband met structureel telewerk aan bod.


iii. Vergoeding van kosten

Wat betreft het laatste punt, is de werkgever in principe verplicht om bepaalde kosten die de werknemer maakt omwille van het verrichten van structureel telewerk te vergoeden.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de fiscus erkennen dat de werkgever bepaalde forfaitaire vergoedingen, ten belope van een bepaald maximaal bedrag, kan toekennen die vrijgesteld zijn van sociale bijdragen of heffingen (bv. een bureauvergoeding (ter compensatie van kosten die gemaakt moeten worden voor verwarming, elektriciteit, klein bureaumateriaal, inrichting van een bureau, enz.), een vergoeding voor het gebruik van de eigen internetverbinding en/of de eigen pc). De werkgever kan eventueel ook de terugbetaling van werkelijke uitgaven vergoeden, maar moet dan evenwel kunnen aantonen dat deze kosten verband houden met het telewerk.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

i. Bijlage aan de bestaande arbeidsovereenkomst

Dit document is een bijlage aan de arbeidsovereenkomst die gesloten werd tussen de werkgever en de werknemer. Beide partijen dienen akkoord te gaan met dit document en dienen het te ondertekenen.

De bijlage kan gesloten worden voor de volledige duur van de arbeidsovereenkomst, maar kan ook voor een welbepaalde tijd worden gesloten.


ii. Algemeen kader in arbeidsreglement of ondernemings-cao

Het is mogelijk dat het algemene kader (dit zijn bijvoorbeeld bepaalde algemene afspraken over het aanvragen van het telewerk) en eventueel bijkomende afspraken aangaande het verrichten van structureel telewerk in een onderneming opgenomen zijn in het arbeidsreglement of in een ondernemings-cao. Die regels zijn dan natuurlijk ook van toepassing op de partijen die deze bijlage sluiten. Voorts stellen werkgevers van een telewerk policy op om concrete afspraken uit te vaardigen.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

Structureel telewerk werd ingevoerd door de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen