Beëindiging van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur door de werkgever Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur door de werkgever

Laatste revisie Laatste revisie 15-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Dit document beoogt de beëindiging door een werkgever van een arbeidsovereenkomst die is gesloten voor een bepaalde tijd. Bij een ontslag om dringende reden moet evenwel een ander document worden gebruikt.


i. Principe: vergoeding

In principe dient de werkgever een vergoeding te betalen die gelijk is aan het bedrag van het loon dat nog verschuldigd zou zijn tot de afloop van die bepaalde tijd. Die vergoeding kan echter niet hoger zijn dan het dubbel van het loon dat overeenstemt met de opzeggingstermijn die in acht had moeten worden genomen indien de overeenkomst er een was van onbepaalde duur.


ii. Uitzondering: opzeggingstermijn tijdens de eerste helft van de overeenkomst

Er geldt evenwel een uitzondering op het bovenstaand principe gedurende de eerste helft van de overeenkomst, met een maximum van zes maanden. Tijdens deze periode kan de de arbeidsovereenkomst beëindigd worden mits naleving van de opzeggingstermijnen die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur.


iii. Outplacement

Een werkgever die de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigt die 45 jaar of ouder is en reeds minstens een jaar anciënniteit bij die werkgever heeft, moet de werknemer een begeleidingstraject aanbieden om een nieuwe baan te vinden, het zogenaamde 'outplacement'. Voorts dient de werkgever de nodige informatie te verlenen aan de werknemer in verband met de mogelijkheden naar aanleiding van de stopzetting van de groeps- en/of hospitalisatieverzekering voor de ontslagen werknemer.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

i. Kennisgeving

De kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet gebeuren door het versturen van een aangetekende brief of eventueel bij gerechtsdeurwaardersexploot.

Gebeurt de beëindiging door een bij ter post aangetekende brief dan wordt de kennisgeving geacht plaats te vinden de derde werkdag (dit is elke dag van de week uitgezonderd zon- en feestdagen) na de datum van verzending. Het is dus van belang om goed een bewijs bij te houden van de aangetekende verzending.

In de situaties die een opzeggingstermijn doen ontstaan (enkel mogelijk tijdens de eerste helft van de duur van de arbeidsovereenkomst, met een maximum van zes maanden) begint de opzeggingstermijn te lopen vanaf de eerste maandag volgend op de dag van kennisgeving.


ii. Bijzondere ontslagprocedures

De werkgever dient hij na te gaan of er geen bijzondere ontslagprocedures gerespecteerd moeten worden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor werknemers die een vakbondsafgevaardigde zijn, die in zwangerschapsverlof zijn, etc.


iii. Sociale documenten

Naar aanleiding van het ontslag moet de werkgever bovendien de nodige sociale documenten overhandigen aan de ontslagen werknemer, zoals het C4-attest, de individuele rekening van het lopende jaar, etc.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

De artikelen 32 e.v. van de Arbeidsovereenkomstenwet, en Artikel 40 in het bijzonder, bepalen de regels in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen