Powrót do góry
Sprawozdanie za rok obrachunkowy spółki cywilnej Wypełnij wzór

Sprawozdanie za rok obrachunkowy spółki cywilnej

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 20.12.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 3-4 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 20.12.2019

Rozmiar: 3-4 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Sprawozdanie za rok obrachunkowy spółki cywilnej

Protokół Zgromadzenia Wspólników spółki cywilnej dotyczący zatwierdzenia sprawozdania za rok obrachunkowy, podziału zysku i pokrycia strat, jest to dokument, który zaświadcza przeprowadzenie corocznego zgromadzenia Wspólników w spółce cywilnej, przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania za poprzedni rok obrachunkowy oraz podjęcie decyzji, czy spółka dzieli zysk czy pokrywa stratę za rok ubiegły. Zgromadzenie Wspólników jest to zebranie wszystkich wspólników, podczas którego podejmowane są najważniejsze kolegialne decyzje dotyczące funkcjonowania spółki.

Rok obrachunkowy to okres rozliczeniowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, kończący się sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego

Na Zgromadzeniu Wspólników powinni być obecni wszyscy wspólnicy, gdyż decyzje podejmowane podczas tego Zgromadzenia należą do spraw przepraczających zakres zwykłych czynności spółki.

Niniejszy protokół składa się z dwóch uchwał, które stanowią przedmiot dyskusji i poddane są pod głosowanie podczas Zgromadzenia Wspólników:

  • uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za rok obrachunkowy;
  • uchwały o podziale zysku wypracowanego w roku obrachunkowym, a w przypadku straty, podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty i dalszego istnienia spółki;

Jak stosować dokument?

Żeby uniknąć ewentualnych sporów, pomiędzy wspólnikami, co do treści podejmowanych uchwał, lepiej jest sporządzić protokół w formie pisemnej. Umożliwi to również prowadzenie prawidłowej i rzetelnej dokumentacji finansowej spółki.

Protokół powinien zawierać m.in. wskazanie spółki, której sprawozdanie dotyczy, informację o otwarciu zgromadzenia i wskazanie porządku obrad, informację o wyborze przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia, listę obecności, informację o zatwierdzeniu porządku obrad, informację o przedstawieniu i podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za rok obrachunkowy, informację o przedstawieniu i podjęciu uchwały o podziale zysku wypracowanego w roku obrachunkowym, a w przypadku straty podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty i dalszego istnienia spółki, informację o zamknięciu obrad oraz podpisy przewodniczącego i protokolanta.

Protokół należy podpisaćprzechowywać wraz z innymi dokumentami spółki w siedzibie spółki. Nie jest wymagane przesyłanie protokołu do żadnych organów państwowych, celem rejestracji.

Podstawa prawna:

Decyzja o zatwierdzeniu sprawozdania za rok obrachunkowy, podziału zysku i strat spółki powinna być podjęta w drodze uchwały Wspólników, co wynika a contrario z art. 865 par. 2 Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór