Sprawozdanie za rok obrachunkowy spółki cywilnej Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Sprawozdanie za rok obrachunkowy spółki cywilnej

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 27.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron3-4 strony
5 - 2 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 27.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 3-4 strony

Ocena: 5 - 2 głosy

Wypełnij wzór

Protokół posiedzenia wspólników spółki cywilnej dotyczący zatwierdzenia sprawozdania za rok obrachunkowy jest dokumentem zaświadczającym o przeprowadzeniu corocznego posiedzenia wspólników w spółce cywilnej, przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania za poprzedni rok obrachunkowy oraz podjęcia decyzji, czy spółka dzieli zysk czy pokrywa stratę za rok ubiegły.

Niniejszy protokół składa się z dwóch uchwał, które stanowią przedmiot dyskusji na posiedzeniu i poddane są pod głosowanie:

 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy;
 • uchwała o podziale zysku wypracowanego w roku obrachunkowym, a w przypadku straty, podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty i dalszego istnienia spółki.

Definicje pojęć:

Posiedzenie spółki cywilnej jest to zebranie wszystkich wspólników, podczas którego podejmowane są najważniejsze, kolegialne decyzje, dotyczące funkcjonowania spółki cywilnej.

Rok obrachunkowy to okres rozliczeniowy, trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, kończący się sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego.


Jak korzystać z dokumentu?

Na posiedzeniu wspólników powinni być obecni wszyscy wspólnicy, gdyż decyzje podejmowane w trakcie obrad corocznego posiedzenia spółki cywilnej należą do spraw przekraczających zakres zwykłych czynności spółki.

Protokół posiedzenia i treść uchwał wystarczy zawrzeć w dowolnej formie elektronicznej. Nie jest więc wymagany odręczny podpis Przewodniczącego posiedzenia i Protokolanta posiedzenia. Należy go przechowywać wraz z innymi dokumentami spółki, w jej siedzibie.

Nie jest wymagane przesyłanie protokołu ani sprawozdania finansowego do żadnych organów państwowych, celem rejestracji.

Protokół zawiera m.in.:

 • wskazanie nazwy spółki, której sprawozdanie dotyczy;
 • informację o otwarciu posiedzenia i spis porządku obrad;
 • informację o wyborze przewodniczącego i protokolanta posiedzenia;
 • informację o zatwierdzeniu porządku obrad;
 • informację o przedstawieniu i podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy;
 • informację o przedstawieniu i podjęciu uchwały o podziale zysku wypracowanego w roku obrachunkowym, a w przypadku straty podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty i dalszego istnienia spółki;
 • informację o zamknięciu obrad;
 • listę obecności;
 • podpisy przewodniczącego i protokolanta.


Podstawa prawna:

Decyzja o zatwierdzeniu sprawozdania za rok obrachunkowy, podziału zysku i strat spółki powinna być podjęta w drodze uchwały wspólników, co wynika a contrario z art. 865 par. 2 Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór