Zgoda Zarządu sp. z o.o. na sprzedaż udziałów przez Wspólnika Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Zgoda Zarządu sp. z o.o. na sprzedaż udziałów przez Wspólnika

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 18.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1-2 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 18.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Wypełnij wzór

Zgoda zarządu sp. z o.o. na sprzedaż udziałów przez wspólnika to dokument, w ramach którego zarząd spółki z o.o. informuje wspólnika, że wyraził zgodę na możliwość sprzedania przez wspólnika swoich udziałów. Jest to odpowiedź na otrzymane przez zarząd zawiadomienie wspólnika o chęci sprzedaży udziałów.

Zgoda zarządu na sprzedaż udziałów w spółce jest wymagana, gdy umowa spółki z o.o. tak stanowi. W razie braku zapisów umownych, wymagających zgody zarządu spółki na sprzedaż udziałów, wspólnik może swobodnie dokonywać transakcji sprzedażowych swoich udziałów w spółce z o.o.

Wspólnik powinien również uzyskać deklarację od zarządu, czy pozostali wspólnicy chcą skorzystać z pierwszeństwa zakupu jego udziałów (jeśli pierwszeństwo zbycia udziałów jest przewidziane w umowie spółki z o.o.).

Jak korzystać z dokumentu?

Zgoda Zarządu sp. z o.o. na sprzedaż udziałów przez wspólnika zawiera:

  • datę i miejsce posiedzenia zarządu;
  • dane adresowe spółki;
  • dane adresowe wspólnika, zamierzającego zbyć swoje udziały w spółce;
  • informację o wyrażeniu zgody przez zarząd spółki na zbycie udziałów wspólnika na rzecz określonej osoby;
  • (ewentualnie) informację na temat skorzystania przez innych wspólników z zasady pierwszeństwa nabycia udziałów;
  • podpisy członków zarządu, obecnych na posiedzeniu;
  • załączoną uchwałę z posiedzenia zarządu spółki dotyczącą wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów przez wspólnika.

Zgodę Zarządu sp. z o.o. na sprzedaż udziałów przez Wspólnika sporządza się według zasad ustalonych przez spółkę w umowie spółki z o.o. Jeśli umowa spółki nie przewiduje żadnych zapisów w tym względzie, zarząd spółki powinien sporządzić niniejszy dokument w formie pisemnej.

W celu sporządzenia dokumentu w formie pisemnej należy wydrukować dokument i złożyć na nim odręczne podpisy, a następnie przekazać go osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną adresatowi tego dokumentu - wspólnikowi sp. z o.o., który zamierza dokonać sprzedaży swoich udziałów w tej spółce. Dokument można również sporządzić w formie elektronicznej, gdyż oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. W celu zachowania formy elektronicznej, należy opatrzyć dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wysłać go w formie elektronicznej adresatowi tego dokumentu - wspólnikowi sp. z o.o., który zamierza dokonać sprzedaży swoich udziałów w tej spółce.

Po zawarciu umowy sprzedaży udziałów w sp. z o.o. przez wspólnika, powinien on powiadomić o tym fakcie zarząd sp. z o.o. i dostarczyć spółce umowę sprzedaży tych udziałów, która posłuży zarządowi spółki do wpisania nowego wspólnika do księgi udziałów oraz wprowadzenia zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, poprzez złożenie formularza KRS Z3, wraz z załącznikiem KRS-ZE, nazwanym: zmiana - wspólnicy spółki z o.o., podlegający wpisowi do rejestru.

Czy wiesz, że...

W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody (w tym przypadku, spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę, a w razie braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego).


Jeżeli natomiast umowa spółki z o.o. określa odmiennie zasady wyrażania zgody przez zarząd spółki na zbycie udziałów spółki, stosuje się zasady opisane w umowie spółki z o.o.


Podstawa prawna:

Konieczność wyrażenia zgody przez zarząd spółki z o.o. na sprzedaż udziałów przez wspólnika wynika z umowy spółki oraz art. 182 § 3 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór