Powrót do góry
Sprawozdanie Zarządu z działalności sp. z o.o. Wypełnij wzór

Sprawozdanie Zarządu z działalności sp. z o.o.

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 11.03.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2-3 strony
Ocena 4,8 - 10 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 11.03.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Ocena: 4,8 - 10 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Sprawozdanie Zarządu z działalności sp. z o.o.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o. to dokument, w którym zarząd spółki przedstawia szczegóły, dotyczące jej aktywności w poprzednim roku obrotowym m.in. dotyczące istotnych informacji o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w szczególności dotyczących informacji o zdarzeniach, istotnie wpływających na działalność spółki, ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, udziałach własnych, posiadanych przez spółkę oddziałach (zakładach) itd. Sprawozdanie zarządu stanowi uzupełnienie informacji o spółce, zawartych w sprawozdaniu finansowym. Informacje, zawarte w sprawozdaniu z działalności spółki pozwalają na analizę jej działalności w latach poprzednich oraz umożliwiają ocenę przyszłych działań. Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wynika z art. 49 ustawy o rachunkowości.

Jak korzystać z dokumentu?

Zarząd spółki z o.o. powinien sporządzać sprawozdanie z działalności co roku, po zakończeniu każdego roku obrotowego.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o. oraz sprawozdanie finansowe powinny być sporządzone do dnia odbycia obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników, które powinno się odbyć w terminie do 6 miesięcy, od zakończenia roku obrotowego. Zazwyczaj rok obrotowy, w spółkach, pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a więc w większości spółek, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności powinny być sporządzone do końca czerwca, roku następującego, po zakończeniu roku obrotowego, którego dotyczy. Daty rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego wynikają z umowy spółki z o.o. Ponadto, datę zakończenia pierwszego roku obrotowego można znaleźć na odpisie z rejestru KRS spółki (dział 3 rubryka 5).

Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności informacje o:

 • nazwie firmy, siedzibie, adresie, numerze w KRS;
 • czasie trwania działalności spółki (jeżeli jest ograniczony);
 • okresie objętym sprawozdaniem;
 • istotnych zdarzeniach, wpływających na sytuację spółki;
 • przewidywanym rozwoju;
 • ważniejszych osiągnięciach w sferze badań i rozwoju;
 • aktualnej sytuacji finansowej;
 • nabyciu udziałów bądź akcji własnych;
 • posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach).

Dokument sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym e-puap albo podpisem osobistym prezesa zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego: wszystkich członków zarządu.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki, wraz ze sprawozdaniem finansowym (jeśli dotyczy, także z opinią biegłego rewidenta), odpisem uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego te sprawozdania, powinno zostać złożone w rejestrze KRS, w ciągu 15 dni, od ich zatwierdzenia. Można je złożyć przez internet, za pomocą strony rządowej Ministerstwa Sprawiedliwości, wybierając "Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych".

Mikro spółki oraz małe spółki mogą zwolnić się z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności, jeśli zgromadzenie wspólników podejmie odpowiednią uchwałę.

1. Spółka mikro: to spółka, która w roku obrotowym nie przekroczyła dwóch, z trzech wielkości:

 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekroczyła 1,5 mln zł;
 • przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły 3 mln zł;
 • zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, nie przekroczyło 10 osób.

Jeśli spółka mikro zdecyduje się sporządzić sprawozdanie z działalności, powinna w nim przedstawić informacje, dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych.

2. Spółka mała, to spółka, której:

 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekroczyła 25,5 mln zł;
 • przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły 51 mln zł;
 • zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, nie przekroczyło 50 osób.

Jeśli spółka mała zdecyduje się sporządzić sprawozdanie z działalności, powinna w nim przedstawić informacje, dotyczące nabycia udziałów własnych.


Podstawa prawna:

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o. wynika z art. 49 par. 1 ustawy o rachunkowości.

Konieczność złożenia sprawozdania z działalności spółki w rejestrze KRS wynika z art. 69 ustawy o rachunkowości.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór