Sprawozdanie Zarządu z działalności sp. z o.o. Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Sprawozdanie Zarządu z działalności sp. z o.o.

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 07.12.2023
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-3 strony
4,5 - 20 głosów
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 07.12.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Ocena: 4,5 - 20 głosów

Wypełnij wzór

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o. to dokument, w którym zarząd spółki przedstawia szczegóły, dotyczące jej aktywności w poprzednim roku obrotowym m.in. dotyczące istotnych informacji o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w szczególności dotyczących informacji o zdarzeniach, istotnie wpływających na działalność spółki, ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, udziałach własnych, posiadanych przez spółkę oddziałach (zakładach) itd. Sprawozdanie zarządu stanowi uzupełnienie informacji o spółce, zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Czy wiesz, że...

Informacje, zawarte w sprawozdaniu z działalności spółki pozwalają na analizę jej działalności w latach poprzednich oraz umożliwiają ocenę przyszłych działań. Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wynika z art. 49 ustawy o rachunkowości.


Jak korzystać z dokumentu?

Zarząd spółki z o.o. powinien sporządzać sprawozdanie z działalności co roku, po zakończeniu każdego roku obrotowego.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o. oraz sprawozdanie finansowe powinny być sporządzone do dnia odbycia obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników, które powinno się odbyć w terminie do 6 miesięcy, od zakończenia roku obrotowego. Zazwyczaj rok obrotowy, w spółkach, pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a więc w większości spółek, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności powinny być sporządzone do końca czerwca, roku następującego, po zakończeniu roku obrotowego, którego dotyczy.

Czy wiesz, że...

Daty rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego wynikają z umowy spółki z o.o. Ponadto, datę zakończenia pierwszego roku obrotowego można znaleźć na odpisie z rejestru KRS spółki (dział 3 rubryka 5).

Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności informacje o:

 • nazwie firmy, siedzibie, adresie, numerze w KRS;
 • czasie trwania działalności spółki (jeżeli jest ograniczony);
 • okresie objętym sprawozdaniem;
 • istotnych zdarzeniach, wpływających na sytuację spółki;
 • przewidywanym rozwoju;
 • ważniejszych osiągnięciach w sferze badań i rozwoju;
 • aktualnej sytuacji finansowej;
 • nabyciu udziałów bądź akcji własnych;
 • posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach).

Dokument sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym e-puap albo podpisem osobistym prezesa zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego: wszystkich członków zarządu.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki, wraz ze sprawozdaniem finansowym (jeśli dotyczy, także z opinią biegłego rewidenta), odpisem uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego te sprawozdania, powinno zostać złożone w rejestrze KRS, w ciągu 15 dni, od ich zatwierdzenia. Można je złożyć przez internet, za pomocą strony rządowej Ministerstwa Sprawiedliwości, wybierając "Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych".

Czy wiesz, że ...

Mikro spółki oraz małe spółki
mogą zwolnić się z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności, jeśli zgromadzenie wspólników podejmie odpowiednią uchwałę.

1. Spółka mikro: to spółka, która w roku obrotowym nie przekroczyła dwóch, z trzech wielkości:

 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekroczyła 1,5 mln zł;
 • przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły 3 mln zł;
 • zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, nie przekroczyło 10 osób.

Jeśli spółka mikro zdecyduje się sporządzić sprawozdanie z działalności, powinna w nim przedstawić informacje, dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych.

2. Spółka mała, to spółka, której:

 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekroczyła 25,5 mln zł;
 • przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły 51 mln zł;
 • zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, nie przekroczyło 50 osób.

Jeśli spółka mała zdecyduje się sporządzić sprawozdanie z działalności, powinna w nim przedstawić informacje, dotyczące nabycia udziałów własnych.


Podstawa prawna:

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o. wynika z art. 49 par. 1 ustawy o rachunkowości.

Konieczność złożenia sprawozdania z działalności spółki w rejestrze KRS wynika z art. 69 ustawy o rachunkowości.

Definicje spółek mikro i małych wynikają z art. 3 ust. 1a pkt. 1 i ust. 1c pkt. 1 ustawy o rachunkowości.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór