Powrót do góry
Uchwała wspólników spółki cywilnej Wypełnij wzór

Uchwała wspólników spółki cywilnej

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 01.10.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Ocena 4,5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 01.10.2020

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4,5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Uchwała wspólników spółki cywilnej

Uchwała wspólników spółki cywilnej to dokument, w którym wspólnicy podejmują decyzję o sprawach, które przekraczają zakres zwykłych czynności spółki cywilnej, takich jak: zatwierdzenie sprawozdania finansowego, obniżenie lub podwyższenie udziałów w spółce, przekształcenie lub rozwiązanie spółki bądź zmiana umowy spółki. Są to pojedyncze uchwały podejmowane podczas posiedzenia Wspólników Spółki Cywilnej, a nie zaś cały protokół z przebiegu posiedzenia Spółki Cywilnej.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe spółki nastąpić co najmniej raz do roku, na koniec roku obrachunkowego. Spółka powinna zatwierdzić sprawozdanie, przegłosowując uchwałę o jego zatwierdzeniu.

Spółki cywilne nie mają obowiązku przekazania sprawozdania finansowego ani do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, ani do urzędu skarbowego, ani do KRS.


Obniżenie lub podwyższenie udziałów:

Wspólnicy mogą postanowić, w ramach uchwały, że ich udziały w spółce ulegną zmniejszeniu lub zwiększeniu. Ze względu na to, że jest to czynność przekraczająca zakres zwykłych czynności, wspólnicy muszą podjąć taką decyzję wspólnie, w ramach uchwały.


Przekształcenie spółki:

Wspólnicy mogą postanowić, że z pewnych względów np. zmiany polityki firmy, rozrostu działalności itd. dotychczasowa spółka cywilna zmieni formę swojej działalności na spółkę prawa handlowego, czy to spółkę osobową czy kapitałową. Taką decyzję również podejmuje się w ramach uchwały.


Rozwiązanie spółki:

Wspólnicy mogą również wspólnie postanowić, w ramach uchwały o rozwiązaniu spółki. Ważne jest, że taka decyzja powinna zapaść jednogłośnie, chyba że umowa spółki cywilnej wskazuje inaczej. Rozwiązanie spółki może być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego, mimo że w przypadku spółek cywilnych nie jest to obowiązkowe. Przepisy dotyczące spółki cywilnej nie przewidują żadnej specjalnej procedury w razie rozwiązania spółki, a więc mają zastosowanie przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, w tym przepisy o zniesieniu współwłasności.

Ustalenia w kwestii spłaty długów będą wiązać wspólników spółki, nie będą natomiast skuteczne wobec jej wierzycieli. Za te zobowiązania dotychczasowi wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie aż do zupełnego zaspokojenia wierzycieli.

Rozwiązanie spółki cywilnej wspólnicy muszą zgłosić do CEIDG składając wniosek o wykreślenie wpisu. Rozwiązanie spółki wymaga zgłoszenia tego faktu do rejestru REGONadministracji skarbowej. Dokumenty rozwiązanej spółki należy oddać na przechowanie wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres nie krótszy niż pięć lat.

Zmiana umowy spółki:

Wspólnicy mogą również podjąć decyzję w ramach uchwały, o zmianie treści umowy spółki cywilnej. Powinni oni przegłosować zmiany oraz sporządzić tekst jednolity umowy spółki cywilnej, który załącza się do uchwały o zmianie umowy spółki i który stanowi jej integralną część.

Jak korzystać z dokumentu?

Przepisy kodeksu cywilnego nie regulują trybu podejmowania uchwał w spółce cywilnej. Mimo to przyjmuje się, że uchwały powinny być podejmowane jednomyślnie przy udziale wszystkich wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw spółki. Tryb ten może być odmiennie uregulowany w umowie spółki cywilnej.

Dokument należy wypełnić i wydrukować. Na uchwale powinny znaleźć się podpisy wszystkich wspólników spółki cywilnej, uprawnionych do prowadzenia spraw spółki.

Uchwałę należy przechowywać ze wszystkimi dokumentami spółki cywilnej.

Podstawa prawna:

Zawarcie uchwały przez wspólników spółki cywilnej dla czynności przekraczającej zakres zwykłych czynności wynika a contrario z art. 865 par. 2 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór