Uchwała wspólników spółki cywilnej Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Uchwała wspólników spółki cywilnej

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 28.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
4,1 - 5 głosów
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 28.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,1 - 5 głosów

Wypełnij wzór

Uchwała wspólników spółki cywilnej to dokument, w którym wspólnicy podejmują ważne decyzje w sprawach, które przekraczają zakres zwykłych czynności spółki cywilnej, takie jak: zatwierdzenie sprawozdania finansowego, obniżenie lub podwyższenie udziałów w spółce, przekształcenie lub rozwiązanie spółki bądź zmiana umowy spółki cywilnej. Zaproponowane dokumenty to pojedyncze uchwały, podejmowane podczas posiedzenia wspólników spółki cywilnej, nie zaś protokół z przebiegu corocznego posiedzenia spółki cywilnej.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe spółki należy sporządzić co najmniej raz do roku, na koniec roku obrachunkowego. Spółka powinna zatwierdzić sprawozdanie, przegłosowując uchwałę o jego zatwierdzeniu.

Spółki cywilne nie mają obowiązku przekazania sprawozdania finansowego ani do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, ani do urzędu skarbowego, ani do KRS.


Obniżenie lub podwyższenie udziałów:

W ramach uchwały, wspólnicy mogą postanowić, że ich udziały w spółce ulegną zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Obniżenie i podwyższenie udziałów to czynności przekraczające zakres zwykłych czynności, wobec czego wspólnicy muszą podjąć taką decyzję wspólnie, w ramach uchwały.


Przekształcenie spółki:

Wspólnicy mogą postanowić, że z pewnych względów np. z powodu zmiany polityki firmy, rozrostu działalności itd., dotychczasowa spółka cywilna zmieni formę swojej działalności na spółkę prawa handlowego, czy to spółkę osobową czy kapitałową.

Taką decyzję również podejmuje się w ramach uchwały.

Zmiana umowy spółki:

W ramach uchwały, wspólnicy mogą również podjąć decyzję o zmianie treści umowy spółki cywilnej. W tym celu, powinni oni przegłosować zmiany oraz sporządzić tekst jednolity umowy spółki cywilnej, który załącza się do uchwały o zmianie umowy spółki i który stanowi jej integralną część.

Rozwiązanie spółki:

W ramach uchwały, wspólnicy mogą również postanowić o rozwiązaniu spółki. Taka decyzja powinna zapaść jednogłośnie, chyba że umowa spółki cywilnej przewiduje inny tryb.

Rozwiązanie spółki może być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego (mimo że w przypadku spółek cywilnych nie jest to obowiązkowe). Ustalenia w kwestii spłaty długów będą wiązać wspólników spółki, nie będą natomiast skuteczne wobec jej wierzycieli. Za te zobowiązania dotychczasowi wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie, aż do zupełnego zaspokojenia wierzycieli.

Wspólnicy muszą zgłosić, rozwiązanie spółki cywilnej, do CEIDG, poprzez wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG. Ponadto, należy też zgłosić ten fakt do rejestru REGONadministracji skarbowej. Dokumenty rozwiązanej spółki należy oddać na przechowanie wspólnikowi lub osobie trzeciej, na okres nie krótszy niż pięć lat.

Jak korzystać z dokumentu?

Brak jest przepisów dotyczących trybu podejmowania uchwał w spółce cywilnej. Przyjmuje się, że w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności, uchwały powinny być podejmowane jednomyślnie, przy udziale wszystkich wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw spółki. Tryb ten może być odmiennie uregulowany w umowie spółki cywilnej.

Dokument należy wypełnić i wydrukować. Na uchwale powinny znaleźć się podpisy wszystkich wspólników spółki cywilnej, uprawnionych do prowadzenia spraw spółki.

Uchwałę należy przechowywać w dokumentacji spółki cywilnej.

Podstawa prawna:

Zawarcie uchwały w zakresie czynności przekraczających zakres zwykłych czynności, wynika a contrario z art. 865 par. 2 ustawy Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór