กลับไปด้านบน
หนังสือแจ้งให้ย้ายออกจากสถานที่เช่า กรอกแบบฟอร์ม

หนังสือแจ้งให้ย้ายออกจากสถานที่เช่า

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด สัปดาห์ที่แล้ว
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 2 ถึง 3 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด สัปดาห์ที่แล้ว

ขนาด 2 ถึง 3 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

หนังสือแจ้งให้ย้ายออกจากสถานที่เช่า

หนังสือแจ้งให้ย้ายออกจากสถานที่เช่าหรือหนังสือขับไล่ผู้เช่า คือหนังสือที่ผู้ให้เช่าจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งต่อผู้เช่าให้ทราบถึง หน้าที่ของผู้เช่าที่จะต้องย้ายออกจากสถานที่เช่าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ย้ายออกจากสถานที่เช่าหรือหนังสือขับไล่ผู้เช่านั้น ไม่ว่าสถานที่เช่านั้นจะเป็นสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย (เช่น บ้าน ห้องชุด ห้องอยู่อาศัย อพาร์ตเม้นท์ แฟลต) หรือตามสัญญาเช่าอาคาร/พื้นที่พาณิชย์ (เช่น ที่ดิน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน คลังสินค้า พื้นที่ร้านค้า รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามสัญญาเช่าช่วงด้วย

โดยหนังสือแจ้งให้ย้ายออกจากสถานที่เช่าหรือหนังสือขับไล่ผู้เช่านั้นจะนำมาใช้ในกรณีที่สัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลต่างๆ (เช่น สิ้นสุดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่า) ซึ่งผู้เช่าไม่มีสิทธิอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ในสถานที่เช่าอีกต่อไป แต่ผู้เช่ายังก็ยังคงอยู่อาศัย ใช้ประโยชน์ หรือไม่ยอมส่งมอบการครอบครองสถานที่เช่าดังกล่าวนั้นคืนแก่ผู้ให้เช่า ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้เช่าอาจจัดทำหนังสือแจ้งให้ย้ายออกจากสถานที่เช่าหรือหนังสือขับไล่ผู้เช่าเพื่อแจ้งให้แก่ผู้เช่าทราบ รวมถึงตักเตือนถึงผลกระทบและการดำเนินการขั้นถัดไปหากผู้เช่ายังคงไม่ส่งมอบสถานที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า

ในกรณีที่สัญญาเช่ายังไม่สิ้นสุดลง ผู้เช่าย่อมยังมีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์จากสถานที่เช่าตามสัญญาเช่า หากผู้ให้เช่าต้องการให้ผู้เช่าย้ายออกจากสถานที่เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องบอกเลิกสัญญาเช่าตามหลักเกณฑ์ วิธี ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า (ถ้ามี) หรือตามกฎหมายเสียก่อน โดยผู้ให้เช่าอาจจัดทำหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาเพื่อบอกเลิกสัญญาเช่าแก่ผู้เช่าก่อนการจัดทำหนังสือฉบับนี้

ในกรณีที่ ผู้ให้เช่าไม่ได้ต้องการบอกเลิกสัญญาเช่า แต่เพียงต้องการติดตามทวงถามค่าเช่าที่ผู้เช่าค้างชำระ ผู้ให้เช่าควรเลือกจัดทำ หนังสือเตือนชำระค่าเช่าล่าช้า แทนการจัดทำหนังสือฉบับนี้

การนำไปใช้

ในการจัดทำหนังสือแจ้งให้ย้ายออกจากสถานที่เช่าหรือหนังสือขับไล่ผู้เช่า ผู้จัดทำ (เช่น ผู้ให้เช่าหรือตัวแทน) ควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในหนังสือฉบับดังกล่าว โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

    • รายละเอียดของผู้เช่าและสัญญาเช่า เช่น ชื่อผู้เช่า ตัวแทนผู้รับหนังสือของผู้เช่า (ถ้ามี) สิ่งปลูกสร้างที่เช่า วันที่ทำสัญญา และเลขที่อ้างอิงสัญญา (ถ้ามี)
    • รายละเอียดการสิ้นสุดสัญญาเช่า เช่น สาเหตุการสิ้นสุด/เลิกสัญญา วันที่สัญญาเช่ามีผลสิ้นสุดลง รายละเอียดอ้างอิงหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาเช่า (ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา)
    • เงื่อนไขการย้ายออกจากสถานที่เช่า เช่น กำหนดระยะเวลาการย้ายออก รายการทรัพย์สินที่ผู้เช่าต้องรื้อถอนออกไป (ถ้ามี)
    • มาตรการที่ผู้ให้เช่าจะดำเนินการในขั้นถัดไปในกรณีที่ผู้เช่ายังคงไม่ยอมย้ายออกจากสถานที่เช่า เช่น การแต่งตั้งทนายความดำเนินคดี การฟ้องขับไล่ และบังคับคดี

ผู้จัดทำควรจัดทำหนังสือดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่า โดยอาจจัดทำสำเนาไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต (เช่น การฟ้องร้องดำเนินคดี)

ผู้จัดทำควรจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าตามวิธีและที่อยู่ที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า (ถ้ามี) หากไม่มีการกำหนดวิธีและสถานที่เอาไว้เป็นการเฉพาะ ให้จัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสำนักงานหรือภูมิลำเนาของผู้เช่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากหากต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันในอนาคต หลักฐานที่แสดงว่าผู้เช่าได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวแล้วนี้ย่อมเป็นหลักฐานแสดงว่าผู้ให้เช่าได้ใช้ความพยามในการติดตามทวงถามให้ผู้เช่าย้ายออกแล้ว

ข้อพิจารณา

เมื่อผู้ให้เช่าได้จัดทำหนังสือแจ้งให้ย้ายออกจากสถานที่เช่าหรือหนังสือขับไล่ผู้เช่าแจ้งต่อผู้เช่าแล้ว และผู้เช่ายังคงไม่ปฏิบัติตามหนังสือฉบับดังกล่าว ผู้ให้เช่าอาจพิจารณาดำเนินคดีกับผู้เช่าเพื่อขับไล่ รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหาย หรือหนี้ค้างชำระต่างๆ และดำเนินการบังคับคดีจากผู้เช่า โดยที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถกระทำการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและขัดต่อกฎหมายต่อผู้เช่าหรือทรัพย์สินของผู้เช่าได้ มิฉะนั้นแล้วผู้ให้เช่าเองอาจมีความรับผิดตามกฎหมายไม่ว่าทางแพ่ง (เช่น ชดใช้ค่าเสียหาย) และ/หรือทางอาญา (เช่น โทษปรับและ/หรือจำคุก) เช่น การทำร้ายร่างกายและ/หรือทำลายทรัพย์สินของผู้เช่า โดยเฉพาะการใช้กำลังประทุษร้ายต่อตัวผู้เช่า การบังคับขู่เข็ญ

ผู้ให้เช่าอาจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิทธิของผู้ให้เช่าในกรณีที่ผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่า ได้ที่ คู่มือทางกฎหมาย: ผู้ให้เช่าทำอะไรได้บ้าง เมื่อผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่า?

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม