Arbeidsovereenkomst DGA Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Arbeidsovereenkomst DGA

Laatste revisie Laatste revisie 28-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte4 tot 5 pagina's
4,7 - 5 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 28-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 5 pagina's

Beoordeling: 4,7 - 5 stemmen

Het model invullen

Deze Arbeidsovereenkomst DGA kan gebruikt worden als arbeidscontract voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) binnen een vennootschap.

Een arbeidsovereenkomst met een DGA kan van belang zijn om de risico's van de DGA te verkleinen. Wanneer er een arbeidsovereenkomst bestaat tussen de DGA en de vennootschap, is er een grondslag om aan te tonen dat het salaris dat aan de DGA is uitgekeerd, als salaris beschouwd dient te worden. Hierdoor loopt de DGA niet het risico dat een curator in het geval van faillissement van de vennootschap, het uitgekeerde salaris terugvordert van de DGA.

Ook heeft de DGA de zekerheid op loondoorbetaling tijdens ziekte, omdat hij onder de werknemersregeling omtrent doorbetaling bij ziekte valt.

Daarnaast dient een arbeidsovereenkomst als bewijs voor de Belastingdienst dat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving.


Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is een bestuurder binnen een Besloten Vennootschap (bv) of een Naamloze Vennootschap (NV), die als directeur werkt binnen de vennootschap, en tevens een groot deel van de aandelen van de vennootschap bezit.

Een DGA is als het ware in dienst bij zijn eigen vennootschap, en krijgt dus ook salaris uitbetaald vanuit de vennootschap.

Een DGA wordt benoemd bij de oprichting van de vennootschap door middel van de akte van oprichting, of door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders (ava) is een orgaan binnen een vennootschap, bestaande uit alle aandeelhouders, die de bevoegdheid heeft om het bestuur aan te wijzen, en dus ook de directeur.


Gebruikelijkloonregeling

Voor de hoogte van het jaarsalaris van een DGA zijn regels gesteld, ook wel de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling houdt in dat de DGA een salaris moet ontvangen dat gebruikelijk is voor de omvang en het niveau van zijn werkzaamheden. De regeling bepaalt dat het jaarsalaris van een DGA in principe minimaal de hoogste optie moet zijn van de volgende opties:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de werknemer met het hoogste loon binnen de onderneming;
  • € 48.000,- (DGA salaris 2022)

Voor meer informatie over de gebruikelijkloonregeling kan de website van de Belastingdienst geraadpleegd worden.


Tantième

Naast het salaris kan de DGA ook jaarlijks een tantième uitgekeerd krijgen. Een tantième is een deel van de winst van de vennootschap, dat wordt uitgekeerd aan de DGA voor zijn geleverde prestaties. Het is dus een soort winstuitkering/bonus voor de DGA.

Het uitkeren van een tantième, en de hoogte van het tantième, wordt besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders. Zodra het uitkeren van een tantième aan de DGA is besloten, en de hoogte van het tantième is vastgesteld, wordt het tantième zo snel mogelijk aan de DGA uitbetaald.


Hoe dit document te gebruiken

De overeenkomst dient te worden ingevuld met de gegevens van de vennootschap en van de DGA. De volgende zaken kunnen worden opgenomen in de overeenkomst:

  • functie en verplichtingen van de DGA;
  • loon, kostenvergoeding en tantième;
  • vakantietoeslag en vakantie-uren/dagen;
  • ziekte en afwezigheid;
  • geheimhouding van vertrouwelijke informatie;
  • concurrentiebeding (het niet mogen verrichten van werkzaamheden door de DGA voor zichzelf of een andere onderneming met een soortgelijke activiteit);
  • relatiebeding (het niet mogen meenemen van werkrelaties van de vennootschap naar een nieuwe werkgever of een eigen bedrijf).

De overeenkomst dient te worden ondertekend door de vennootschap en de DGA en beiden krijgen een exemplaar.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen