Powrót do góry
Porozumienie o pracy zdalnej koronawirus/COVID-19/2019-CoV Wypełnij wzór

Porozumienie o pracy zdalnej (koronawirus/COVID-19/2019-CoV)

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 16.06.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2-3 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 16.06.2020

Rozmiar: 2-3 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Porozumienie o pracy zdalnej (koronawirus/COVID-19/2019-CoV)

Porozumienie zmieniające warunki pracy podczas epidemii spowodowanej Koronawirusem to dokument, który umożliwia pracodawcy zmianę warunków pracy pracownika na wykonywanie pracy poza miejscem stałego wykonywania pracy (praca zdalna), przez oznaczony czas.

Pracownik musi wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia. Uważa się, że pracownik wyraził zgodę, jeśli podpisał porozumienie zaproponowane przez pracodawcę. Pracownik, z którym zawarto porozumienie zmieniające nie ma możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem pracy. Może jedynie powołać się na wady swego oświadczenia woli w zakresie udzielanej zgody. Jeśli zaś to pracownik chce zaproponować pracodawcy możliwość pracy zdalnej, może on złożyć wniosek z prośbą o udzielenie mu możliwości takiej pracy podczas epidemii spowodowanej koronawirusem.

Praca zdalna a telepraca:

Pojęcie „praca zdalna" nie jest pojęciem równoznacznym z pojęciem telepracy. Praca zdalna, w rozumieniu ustawy powołanej poniżej, polega na wykonywaniu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania na polecenie pracodawcy w wyłącznym celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Praca zdalna nie zawsze musi być wykonywana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Telepracą jest wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Jak stosować dokument?

Pracodawca może zdecydować kto i na jak długo będzie wykonywać pracę zdalną. Nie musi uzasadniać swojej decyzji, gdyż jego motywacja to zapobieżenie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w jego zakładzie pracy oraz w szerszej skali - w całym społeczeństwie. Nie ma on obowiązku przeprowadzania badań lub ankiety, kto choruje na chorobę przewlekłą (astmatycy, cukrzycy, osoby z niesprawną tarczycą itd.) lub znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka (osoby starsze, osoby o słabej odporności), ani też przeprowadzać wywiadu środowiskowego dotyczącego niedawnego przebywania w regionach podwyższonego zagrożenia zachorowania na koronawirusa. Pracodawca może więc postanowić, że cały dział lub departament spółki, albo nawet cała spółka będzie wykonywać pracę zdalną.

Pracodawca może kierować (np. w celu przebywania na kwarantannie) i odwoływać pracownika z wykonywania pracy w systemie pracy zdalnej nieograniczoną ilość razy, jeśli tak przewidziano w porozumieniu. W ustawie, powołanej poniżej, sprecyzowano jednakże, że skierowanie do wykonywania pracy w systemie pracy zdalnej jest możliwe do 4 września 2020 r. (180 dni od jej wejścia w życie).

Dokument należy wypełnić, wydrukować i podpisać w obecności pracownika i pracodawcy. Obowiązkiem pracownika, w tym polecenia wykonywania pracy zdalnej, jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 KP).

Każda strona otrzymuje po jednym egzemplarzu porozumienia, które stanowi załącznik do umowy o pracę i należy je przechowywać wraz z innymi dokumentami pracowniczymi. Jeśli pracodawca prowadzi dokumentację w systemie elektronicznym, a nie papierowym, wówczas, po uzyskaniu podpisów, należy umieścić porozumienie na odpowiednim dysku elektronicznym.

Skierowanie na badania kontrolne po powrocie z wykonywania pracy zdalnej:

Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła, że pracodawca nie ma podstawy prawnej do kierowania pracownika, przed jego powrotem do pracy w budynku pracodawcy, na kontrolne badania lekarskie, gdyż taka możliwość powinna wynikać z przepisów. W ustawie powołanej poniżej brak jest takiego postanowienia, a Kodeks Pracy wskazuje jedynie możliwość przeprowadzenia badań wstępnych, badań okresowych i badań związanych z podejrzeniem choroby zawodowej. Nie została uregulowana możliwość wysłania na badania lekarskie pracownika, który powraca do wykonywania pracy w siedzibie pracodawcy i który w widoczny sposób jest chory. Dopuszczenie takiego pracownika do pracy wiąże się z ryzykiem zakażenia innych pracowników. W takiej sytuacji pracodawcy wolą czasem karę od inspektora Państwowej Inspekcji Pracy ze względu na skierowanie takiego pracownika na badania lekarskie, niż dopuszczenie chorego pracownika do wykonywania pracy w budynku i narażenie pozostałych na ryzyko zarażenia się poważną chorobą. Motywację dla tego rozwiązania można znaleźć w przepisie kodeksu pracy, nakładającym na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Podstawa prawna:

Możliwość polecenia wykonywania przez pracownika pracy zdalnej w celu przeciwdziałania Koronawirusa COVID-19 wynika z art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór