Powrót do góry
Porozumienie w razie spadku obrotów - dofinansowanie FGŚP koronawirus/COVID-19/2019-CoV Wypełnij wzór

Porozumienie w razie spadku obrotów - dofinansowanie FGŚP (koronawirus/COVID-19/2019-CoV)

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 27.10.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 3-4 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 27.10.2020

Rozmiar: 3-4 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Porozumienie w razie spadku obrotów - dofinansowanie FGŚP (koronawirus/COVID-19/2019-CoV)

Porozumienie zmieniające warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju spowodowanego koronawirusem (COVID-19) to dokument, który pracodawca proponuje pracownikom, gdy spadły jego obroty i potrzebuje otrzymać pomoc od państwa, zagwarantowaną z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W tym celu pracodawca może:

 • w sytuacji przestoju ekonomicznego (okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy) obniżyć wynagrodzenie pracownikowi, nie więcej niż o połowę, z czego pracownik powinien uzyskać nie mniej niż wynagrodzenie minimalne (2600 zł za pełen etat w 2020 r.);
 • albo obniżyć wymiar czasu pracy pracowników o 20% (nie więcej niż do pół etatu), co w konsekwencji również czasowo obniży wynagrodzenie wypłacane pracownikowi, pod warunkiem, że wynagrodzenie pracownika nie będzie niższe niż wynagrodzenie minimalne (2600 zł za pełen etat w 2020 r.).

Świadczenia z FGŚP są przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia oraz składek na ZUS pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.


Pracownik:

Porozumienie stosuje się nie tylko do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.

Porozumienie, w imieniu pracowników, powinna podpisać Reprezentacja Pracowników, którą jest:

 • Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa, zrzeszająca co najmniej 5% pracowników u pracodawcy, działająca u pracodawcy. Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa to jednostka organizacyjna albo organizacja członkowska ponadzakładowej organizacji związkowej, uznana za reprezentatywną, będąca np. ogólnokrajowym związkiem zawodowym, ogólnokrajowym zrzeszeniem związków zawodowych lub ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową, która zrzesza co najmniej 5 proc. pracowników zatrudnionych u pracodawcy;
 • Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa, którą jest jednostka organizacyjna albo organizacja członkowska ponadzakładowej organizacji związkowej, uznana za reprezentatywną, będąca np. ogólnokrajowym związkiem zawodowym, ogólnokrajowym zrzeszeniem związków zawodowych lub ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową, która zrzesza największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową, zatrudnionych u pracodawcy;
 • Zakładowa organizacja związkowa, która działa u pracodawcy, jako jedyna organizacja związkowa;
 • Przedstawiciele pracowników, jeśli u pracodawcy nie działa żadna reprezentatywna lub zakładowa organizacja związkowa, ale zostali wyłonieni przedstawiciele pracowników.

Spadek obrotów gospodarczych to:

 • spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego), przypadających po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, lub
 • spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego (w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego), przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy, w czasie epidemii COVID-19 (koronawirus), jest możliwe dla przedsiębiorców:

 • jeśli u przedsiębiorcy spadły obroty w następstwie wystąpienia koronawirusa oraz występuje przestój ekonomiczny: dofinansowanie z FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, a więc 1300 zł w razie pełnego etatu.
 • jeśli u przedsiębiorcy spadły obroty w następstwie wystąpienia koronawirusa oraz obniżono wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do pół etatu: dofinansowanie z FGŚP do wysokości połowy obniżonego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 2079,43 zł za pełen etat.

Dofinansowanie nie przysługuje na wynagrodzenia pracowników, które wynosiły ponad 15.595,74 zł. Dofinansowanie z FGŚP przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.

Aby uzyskać dofinansowanie, przedsiębiorca nie może:

 • zalegać z płatnością zobowiązań podatkowych, składek na ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego, FGŚP lub Funduszu Pracy (chyba, że zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję US w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo zaleganie powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorca dołączył plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej i pełną spłatę zaległości wraz z kopią wniosku do ZUS o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek);
 • być niewypłacalny oraz zalegać z płatnością zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotnego, FGŚP, Funduszu Pracy lub Funduszu Solidarnościowego do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Jak korzystać z porozumienia?

Porozumienie zawiera warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, w tym co najmniej następujące informacje:

 • grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
 • obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
 • okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

W niniejszej sytuacji nie stosuje się wypowiedzenia zmieniającego.

Porozumienie zawiera z jednej strony pracodawca, z drugiej strony reprezentacja pracowników (w zależności od sytuacji u danego pracodawcy: organizacją związkową reprezentatywną pracowników, zakładową organizacją związkową, wyłonionymi przedstawicielami pracowników).

Po podpisaniu porozumienia, pracodawca składa wniosek o dofinansowanie do wojewódzkiego urzędu pracy, przez internet, załączając wykaz pracowników objętych dofinansowaniem do wynagrodzeń oraz pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Ponadto, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia, pracodawca przesyła kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, w wyniku złożonego przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie z FGŚP, zawiera z pracodawcą umowę o dofinansowanie i przekazuje pracodawcy, co miesiąc, transze na wypłatę świadczeń. Pracodawca, niezwłocznie, po otrzymaniu środków, wypłaca pracownikom otrzymane świadczenia i odprowadza od nich należne składki na ZUS oraz podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna:

Możliwość zawarcia porozumienia i dofinansowania z FGŚP wynika z art. 15g ustawy nazywanej powszechnie: "tarcza antykryzysowa" z dnia z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór