Powrót do góry
Porozumienie w razie spadku obrotów - dofinansowanie FGŚP koronawirus/COVID-19/2019-CoV Wypełnij wzór

Porozumienie w razie spadku obrotów - dofinansowanie FGŚP (koronawirus/COVID-19/2019-CoV)

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 02.04.2021
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 3-4 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 02.04.2021

Rozmiar: 3-4 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Porozumienie w razie spadku obrotów - dofinansowanie FGŚP (koronawirus/COVID-19/2019-CoV)

Porozumienie zmieniające warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju spowodowanego koronawirusem (COVID-19) to dokument, który pracodawca proponuje pracownikom, gdy spadły obroty przedsiębiorstwa i pracodawca potrzebuje otrzymać pomoc od państwa, zagwarantowaną z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Świadczenia z FGŚP są przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia oraz składek na ZUS pracowników:

 • objętych przestojem ekonomicznym, w następstwie wystąpienia COVID-19. Pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownikowi, nie więcej niż o 1/2 (połowę), z czego pracownik powinien uzyskać co najmniej wynagrodzenie minimalne (2.800 zł za pełen etat w 2021 r.). Przestój to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, pozostającego w gotowości do pracy.
 • jeśli obniżono im wymiar czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. Pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy pracowników o 20% i nie więcej niż do 1/2 etatu, co w konsekwencji również czasowo obniża wynagrodzenie wypłacane pracownikowi - wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne (2.800 zł za pełen etat w 2021 r.).


Wysokość dofinansowania z FGŚP:

Dofinansowanie z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy, w czasie epidemii COVID-19 (koronawirus) przysługuje przedsiębiorcom:

 • jeśli u przedsiębiorcy spadły obroty w następstwie wystąpienia koronawirusa oraz występuje przestój ekonomiczny: dofinansowanie z FGŚP wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia (1400 zł w razie pełnego etatu).
 • jeśli u przedsiębiorcy spadły obroty w następstwie wystąpienia koronawirusa oraz obniżono wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do pół etatu: dofinansowanie z FGŚP wynosi połowę obniżonego wynagrodzenia (nie więcej niż 2.262,60 zł za pełen etat).

Aby uzyskać dofinansowanie, przedsiębiorca ani nie może zalegać z płatnością zobowiązań podatkowych, składek na ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego, FGŚP lub Funduszu Pracy, ani być niewypłacalny oraz zalegać z płatnością zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotnego, FGŚP, Funduszu Pracy lub Funduszu Solidarnościowego do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Dofinansowanie nie przysługuje na wynagrodzenia pracowników, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku o dofinansowanie, wynosiły ponad 16.969,53 zł. Dofinansowanie z FGŚP przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku. Rząd może przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Spadek obrotów gospodarczych to:

 • spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego), przypadających po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, lub
 • spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego (w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego), przypadającego po 31 grudnia 2019 r., do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Jak korzystać z porozumienia?

Porozumienie zawiera warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, w tym co najmniej następujące informacje:

 • grupy zawodowe, które są objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
 • obniżony wymiar czasu pracy, obowiązujący pracowników;
 • okres, przez jaki obowiązują rozwiązania, dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

W niniejszej sytuacji nie stosuje się wypowiedzenia zmieniającego.

Porozumienie zawierają dwie strony:

 • z jednej strony pracodawca;
 • z drugiej strony reprezentacja pracowników:
  • Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa, zrzeszająca co najmniej 5% pracowników u pracodawcy np. ogólnokrajowy związek zawodowy, ogólnokrajowe zrzeszenie związków zawodowych lub ogólnokrajowa organizacja międzyzwiązkowa, która zrzesza co najmniej 5% pracowników, zatrudnionych u pracodawcy;
  • Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa, np. ogólnokrajowy związek zawodowy, ogólnokrajowe zrzeszenie związków zawodowych lub ogólnokrajowa organizacja międzyzwiązkowa, która zrzesza największą liczbę osób, wykonujących pracę zarobkową, zatrudnionych u pracodawcy;
  • Zakładowa organizacja związkowa, działająca u pracodawcy jako jedyna organizacja związkowa;
  • Przedstawiciele pracowników, jeśli u pracodawcy nie działa żadna reprezentatywna lub zakładowa organizacja związkowa, ale zostali wyłonieni przedstawiciele pracowników.

Pracownik: Porozumienie stosuje się nie tylko do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy np. umowy o świadczenie usług.

Po podpisaniu porozumienia, pracodawca składa wniosek o dofinansowanie do wojewódzkiego urzędu pracy, przez internet, załączając wykaz pracowników objętych dofinansowaniem do wynagrodzeń oraz pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Ponadto, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia, pracodawca przesyła kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, w wyniku złożonego przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie z FGŚP, zawiera z pracodawcą umowę o dofinansowanie i przekazuje pracodawcy, co miesiąc, transze na wypłatę świadczeń. Pracodawca, niezwłocznie, po otrzymaniu środków, wypłaca pracownikom otrzymane świadczenia i odprowadza od nich należne składki na ZUS oraz podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna:

Możliwość zawarcia porozumienia i dofinansowania z FGŚP wynika z art. 15g ustawy nazywanej powszechnie: "tarcza antykryzysowa" z dnia z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór