Gemi Yapımı Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Gemi Yapımı Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 08.04.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı16 ila 24 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 08.04.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 16 ila 24 sayfa

Örneği doldur

Bu Gemi Yapımı Sözleşmesi, bir geminin tersane tarafından inşa edilmesine ilişkindir.

Gemi inşaatı veya gemi yapımı, bir geminin tasarımına başlanmasından işletmeye alınmasında kadar olan süreçtir. Bu süreç gemi mühendislerinin başında bulunduğu bir ekiple dizayn bürolar ve tersanelerde yürütülür.

Gemi inşa (yapım) sözleşmelerinde tersane, özellikleri hususunda mutabakata varılan gemiyi teknik şartname ile plan ve çizimlere uygun olarak inşa etmeyi ve işlerin bitiminde iş sahibine yani armatöre teslim etmeyi taahhüt etmektedir. Buna karşılık iş sahibi, ayni armatör ise, gemiyi teslim alır ve sözleşme bedelini tersaneye öder.

Gemi inşa (yapım) sözleşmelerinin sözleşme bedelleri ve işin kapsamı düşünüldüğünde yazılı olarak akdedilmesi büyük önem arz etmektedir. Sözleşmenin yazılı olarak akdedilmesi, gelecekte herhangi bir sorun veya uyuşmazlık çıkmasını da önleyebilecektir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu Gemi Yapımı Sözleşmesi içerisinde,

  • Tersanenin unvanı ve adresi,
  • Armatörün (iş sahibinin) unvanı ve adresi,
  • İnşa edilecek gemiye ilişkin bilgiler (geminin detveyt ağırlığı, uzunluğu, tipi),
  • Geminin inşa edileceği süre,
  • Geminin inşaatına en geç hangi tarihte başlanılacağı,
  • Gemi inşaatının tamamlanmasının gecikmesi halinde tersanenin armatöre bir para cezası ödeyip ödemeyeceği,
  • Geminin teslim edildikten sonra ne kadar süre boyunca tersane garantisi altında kalacağı (yani bir kusur çıkması halinde tersanenin bunu ücret talep etmeksizin gidereceği)

gibi bilgiler yer almaktadır. Bu Gemi Yapım Sözleşmesi'ne, geminin inşasına yönelik teknik şartname, proje, plan ve çizimlerin eklenmesi de mümkündür. Taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkmaması adına, bu tür belgeler Sözleşme'ye eklenebilir.

Bu belge ilgili bilgiler girilerek doldurulduktan sonra 2 (iki) nüsha halinde yazdırılır. Her bir nüsha, bir tarafa verilir. Taraflarca saklanır.

Taraflardan biri şirket, dernek, vakıf gibi bir organizasyonsa, adına sözleşmeyi imzalayan yetkili kişinin yetkisinin bulunduğunu gösteren imza sirküleri, gemi inşaatına ilişkin şartname ve kural belgesi, inşa edilecek gemiye ilişkin teknik bilgileri içerir belgeler sözleşmeye eklenebilir.

Gemi Yapımı Sözleşmesine ilişkin damga vergisinin, bankalar, vergi daireleri veya internet vergi dairesi aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.


Yasal Dayanak

Gemi inşa sözleşmelerini özel olarak düzenleyen bir mevzuat bulunmamaktadır.

Bununla birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 931 ve devamı hükümlerinde "gemi" kavramı düzenlenmiştir.

Ayrıca eser sözleşmelerine ilişkin olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun madde 470 ve devamı hükümleri kıyasen gemi inşaatına da uygulanabilir. Eser sözleşmesi karşılıklı yükümlülükler içeren bir sözleşmedir. Yüklenicinin (yani tersanenin) edimi eseri (yani gemiyi) meydana getirmek ve iş sahibine (yani armatöre) teslim etmek, buna karşılık bedele hak hazanmaktır. Eser sözleşmesine, istisna sözleşmesi de denilmektedir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur