Distribütörlük Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Distribütörlük Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 01.05.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı11 ila 17 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 01.05.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 11 ila 17 sayfa

Örneği doldur

Distribütörlük sözleşmesi nedir?

Distribütörlük Sözleşmesi, bir şirketin distribütör aracılığıyla malının belirli bir yerel pazara girişini, o pazarda tanıtımı ve satışını temin etmeyi amaçladığı ve distribütörün de şirketin malını satmanın yanı sıra malın o pazarda tanıtımı ve satışı için gerekli çalışmaları ve yatırımı yapmayı üstlendiği bir sözleşmedir.

Distribütörlük Sözleşmesi, bir şirketin malını pazarlamak için bir satış ağına olan ihtiyacı dolayısıyla ortaya çıkan bir sözleşmedir. Distribütör, şirketten ürün satın alır ve bunları şirketten bağımsız olarak ve kendi adına alıcılara ve müşterilere satar. Bu şekilde Distribütör, ürünleri alıcılara satarak elde ettiği kârı alacaktır. Şirket, ürünlerin alıcıya/ tüketiciye satışına müdahil olmayacak ve distribütör ile alıcı/ tüketici arasında akdedilen satış sözleşmesinin bir parçası olmayacaktır.

Distribütör satışları arttırmayı hedeflemelidir.

Şirket ve distribütör arasındaki ilişkinin geçici olmaması, süreklilik arz etmesi ve Distribütörün kendi nam ve hesabına hareket etmesi gerekmektedir. Eğer distribütör, kendi adına değil; şirketin adına satış yapacaksa bu sözleşme yerine Acente Sözleşmesi kullanılmalıdır.


Distribütörlük sözleşmesi ile acente sözleşmesi arasındaki farklar nelerdir?

Acentenin durumu, şirket ile arasındaki ilişkinin sürekliliği ve acentanın bağımsız tacir niteliği bakımından, distribütörünkine benzemektedir. Öte yandan, farklı olarak acente, sözleşmeleri şirketin nam ve hesabına yapar. Distribütör ise kendi nam ve hesabına alıcılarla sözleşme yapmaktadır.

Distribütörden farklı olarak acente, ücretini veya komisyonunu şirketten alır. Distribütör ise, yaptığı satıştan kazanç sağlayacak, satış fiyatları, miktarı ve dolayısıyla da kazancı bakımından kendisini sınırlayan bir husus bulunmayacaktır.


Distribütörlük sözleşmesi ile franchise sözleşmesi arasındaki farklar nelerdir?

Franchise mevcut bir başarılı ve tanınmış marka için verilir. Franchise verildiğinde, aynı markayı taşıyan her işletmede standart ürün ve hizmet sunulmalıdır. Hizmet kalitesini sağlamak için başlangıçta ve sonrasında çalışanlara ve yatırımcılara sürekli eğitim verilir. İşletme süresince, standartların sağlandığının tespiti için sıkı denetim uygulanır. Franchise alan, franchise verenin markaları haricinde hiçbir marka veya ürün satamaz.

Franchise alan, markayı kullanırken genellikle mağaza mobilyalarını, tabelaları ve kurumsal stili kullanmak ve cirosunun bir kısmını franchise verene ödemekle yükümlüdür.

Distribütör ise aynı anda farklı markaların satışı ile iştigal edebilir.


Distribütörlük sözleşmesi en çok hangi hallerde kullanılır?

Bir şirketin, ilk defa ürün satmak istediği bir piyasada/ pazarda tutunabilmek için, o piyasayı bilen bir tacirle çalışma ihtiyacı olduğu durumlarda distribütörlük sözleşmesine çok sık rastlanır. Bu hallerde şirketler, o piyasayı bilen bir tacire ulaşarak ürünlerinin satılması için distribütörlük sözleşmesi yapmak isterler. Örneğin bir led ampul üreticisi firma ilk kez Kırgızistan'da satış yapacak ise, halihazırda aydınlatma sektöründe satıcı konumunda olan Kırgız bir tacir ile distribütörlük sözleşmesi akdederek, ürünlerinin Kırgızistan'da satımı için taciri distribütör olarak belirleyebilirler.


Distribütörlük sözleşmesini yazılı olarak yapmak zorunlu mudur?

Hayır, distribütörlük sözleşmesinin yazılı yapılmasına dair bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bununla beraber gelecekte bir uyuşmazlık çıkması durumunda distribütörün ve şirketin haklarını ve yükümlülüklerini tam olarak ispat edebilmeleri için sözleşmenin yazılı yapılması önerilir.


Distribütörlük sözleşmesinde hangi hususlar düzenlenmelidir?

Distribütörlük sözleşmesinde aşağıdaki unsurlar düzenlenmelidir:

Distribütör: Distribütörün unvanı, adresi ve organizasyon olması halinde sözleşmeyi onun adına imzalayacak yetkili kişinin kim olduğu belirtilmelidir. Yetkili kişi organizasyonun genelde üst yönetiminden biridir ve imza sirkülerinden tespit edilebilir.

Şirket: Şirketin unvanı, adresi ve organizasyon olması halinde sözleşmeyi onun adına imzalayacak yetkili kişinin kim olduğu belirtilmelidir. Yetkili kişi organizasyonun genelde üst yönetiminden biridir ve imza sirkülerinden tespit edilebilir.

Bölge: Distribütörün ürünlerin satışını gerçekleştireceği bölge/ pazar/ coğrafya açıkça yazılmalıdır.

Ürün/ Marka: Sözleşmede satışı kararlaştırılan ürün ve marka yazılmalıdır. Ürünlerin distribütöre nasıl teslim edileceği belirtilmelidir. Ayrıca Distribütör'e tedarik edilen her bir ürünün, alıcılara yapılacak satışlardaki fiyatının veya minimum satış fiyatının belirlenip belirlenmediği belirtilmelidir.

Münhasırlık durumu: Distribütör haricinde başka birinin de distribütör olarak aynı bölgede görevlendirilip görevlendirilemeyeceği (yani distribütörün münhasır yetkisinin bulunup bulunmadığı) belirtilmelidir.

Sözleşmenin süresi: Distribütörlük sözleşmelerinin sona ereceği tarih sözleşmede belirtilebileceği gibi, belirsiz süreli olarak da sözleşme yapılabilir.


Distribütörlük sözleşmesini kimler imzalayabilir?

Distribütör ve şirket için özel şartlar düzenlenmemiştir.

Bununla beraber, distribütör ve şirket gerçekleştirdiği eylemlerin anlamını ve sonuçlarını kavrama yeteneğine sahipse, yani küçük bir çocuk değilse veya akıl hastalığı yoksa, bununla beraber 18 yaşından küçükse veya hukuken bir mahkeme kararı ile kısıtlanmış ise, ancak velisinin veya vasisinin rızası bulunmak şartıyla bu sözleşmeyi imzalayabilir. Örneğin 15 yaşında bir lise öğrencisi, eylemlerinin sonuçlarını anlama olgunluğuna sahiptir. Öte yandan bu sözleşmeyi imzalamak için velisinin (annesinin/ babasının) iznine ihtiyaç duyar.


Distribütörlük sözleşmesinin süresi nedir?

Distribütörlük sözleşmeleri, kanunda düzenlenmediğinden açık bir süre şartı bulunmamaktadır. Distribütörlük sözleşmelerinin sona ereceği tarih sözleşmede belirtilebileceği gibi, belirsiz süreli olarak da sözleşme yapılabilir. Bununla beraber, distribütörün ürünün satışı ve pazarlaması için ciddi bir yatırım yapacak olması sebebiyle, distribütörlük sözleşmesinin uzun süreli yapılması önerilmektedir. Kısa süreli bir distribütörlük sözleşmesi ile distribütör yatırımının karşılığını geri alamayabilecektir.


Distribütörlük sözleşmesi hazırlandıktan sonra ne yapılmalıdır?

Belge doldurulup dikkatlice okunduktan sonra hazırlanan distribütörlük sözleşmesinin iki nüsha çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan biri distribütör diğeri ise şirket tarafından saklanmalıdır.

Son olarak sözleşmeye ilişkin damga vergisi, vergi daireleri, bankalar veya interaktif vergi dairesi (internet) aracılığıyla ödenmelidir.


Distribütörlük sözleşmesine hangi belgeler eklenebilir?

Dsitribütör tarafından dağıtımı ve satışı kararlaştırılan ürünlerin listesi, teknik özellikleri, minimum satış fiyatı listeleri, ayrıca ürünlerin satılacağı bölgenin haritası sözleşmeye ek yapılabilir.

Ayrıca eğer distribütör veya şirketten biri organizasyonsa, yetkili kişisini gösteren imza sirkülerini sözleşmeye ek yapabilir.


Distribütörlük sözleşmesinin noterde onaylanması gerekmekte midir?

Hayır, distribütörlük sözleşmesinin noterde onaylatılma zorunluluğu yoktur. Distribütör ve şirket istiyorsa noter harcı ödeyerek sözleşmeyi noterde onaylatabilir.

Sözleşmenin noterde onaylatılması, distribütör ve şirketin gelecekte bu sözleşmenin kendisi tarafından imzalanmadığını iddia etmesini önler. Çünkü noter onayı, söz konusu imzanın, imza atana ait olduğunu noterin onaylamasına dair bir işlemdir. Dolayısıyla noter aracılığıyla distribütör ve şirketin sözleşmeyi kendilerinin imzalandığı ispatlanmış olur.

İkinci olarak ise sözleşmenin noterde onaylatılması; distribütör ve şirketin gelecekte aslında sözleşmeyi imzalamak istemediğini iddia etmesini önlemeye yardımcıdır. Çünkü gerçekte sözleşmeyi imzalamak istemeyen bir kişinin bunu en geç noterin huzurunda onaylama işlemi yapılırken notere bildirmesi beklenir. Böylece noter onayı, sözleşmenin şekline, imzalara ve yapılışına ilişkin çıkabilecek uyuşmazlıkları önlemiş olur.


Distribütörlük sözleşmesi imzalandıktan sonra hangi masraflar ödenmelidir?

Bu distribütörlük sözleşmesine ilişkin damga vergisi, vergi daireleri, bankalar veya interaktif vergi dairesi (internet) aracılığıyla ödenmelidir.


Distribütörlük sözleşmesinin yasal dayanağı nedir?

Distribütörlük Sözleşmesi herhangi bir kanunda özel olarak düzenlenmemiştir. Bu yüzden 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun sözleşmelere ilişkin genel hükümleri ve bazı durumlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun acentelikle ilgili hükümleri kıyasen uygulama alanı bulur.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur