Taşınır Satışı Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Taşınır Satışı Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 26.04.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı3 ila 4 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 26.04.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 3 ila 4 sayfa

Örneği doldur

Taşınır satış sözleşmesi nedir?

Taşınır satış sözleşmesi, bir taşınır malın satışını gerçekleştirmek için alıcı ve satıcı arasında satış ilişkisinin şartlarının belirlenmesi amacı ile kullanılır. Bu sözleşme imzalandıktan sonra satış ilişkisinin şartları bakımından alıcı ve satıcı sözleşmede belirtilen şartlara bağlı olacaktır.

Taşınır ile kastedilen, konut veya işyeri gibi bir taşınmaz olmayan; örneğin kıyafet, mobilya, ev eşyası, ofis eşyası, mutfak ürünleri gibi her türlü taşınır eşyadır.

Taşınır malı satacak olan kişi satıcı olarak isimlendirilir. Satıcı, satış sözleşmesi ile birlikte taşınır malı teslim etme borcu altına girer. Taşınır malı satın alan kişi alıcıdır. Alıcı, satılan taşınır malı teslim alma ve taşınır malın fiyatını ödeme borcu altına girer.


Taşınır satış sözleşmesinin taşınmaz satış sözleşmesinden farkları nelerdir?

Konut, işyeri gibi zarar vermeden yerinden kaldırılması mümkün olmayan eşyalara taşınmaz denilmektedir. Taşınmaz satışları resmi şekil şartına sahiptir, yani resmi olarak alıcı ve satıcının tapu önünde satış işlemini gerçekleştirmeleri, tapu harç ve masraflarını ödemeleri gerekir. Buna karşın taşınır satış sözleşmesinin herhangi bir şekilde yapılma zorunluluğu yoktur.


Mesafeli satış sözleşmesi ile taşınır satış sözleşmesi arasındaki farklar nelerdir?

Eğer taşınır malı almak isteyen ve tüketici olan (yani ekonomik kazanç gütmeden, kişisel kullanım ve yararlanma amacı ile malı satın alan) alıcı ile satıcı farklı mekanlarda bulunuyorlarsa, yani fiziken beraber değillerse ve satışı internet, telefon, posta gibi bir kanaldan gerçekleştiriyorlarsa, bu durumda mesafeli satış sözleşmesinin yapılması gerekir. Mesafeli satış sözleşmesinin, taşınır satış sözleşmesinden en büyük farkı alıcıya tanınan on dört günlük cayma hakkıdır. Buna göre mesafeli satış sözleşmesi yapan alıcı, dilerse mal kendisine teslim edildikten sonra on dört gün içinde malı herhangi bir gerekçe göstermeden iade edebilir.

Bunun haricinde mesafeli satış sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar her halde tüketici mahkemelerinin görev alanına girer.


Taşınır satış sözleşmesi yapmak zorunlu mudur?

Hayır, yazılı bir taşınır satış sözleşmesi yapmak zorunlu değildir. Taşınır satışı sözleşmesinin yazılı olarak yapılması sözleşmenin geçerliliğine ilişkin bir şart olmasa da, yazılı bir taşınır satış sözleşmesi herhangi bir uyuşmazlık halinde alıcı ve satıcıya ispat kolaylığı sağlamaktadır.


Taşınır satış sözleşmesinde hangi unsurlar bulunmalıdır?

Bu sözleşmede aşağıdaki unsurların bulunması gerekir:

Satıcı: Mal satan satıcının adı, unvanı, açık adresi, telefon numarası gibi bilgiler sözleşmede bulunmalıdır. Taşınır malı satacak olan kişi satıcı olarak isimlendirilir.

Alıcı: Alıcının adı soyadı, adresi gibi bilgiler sözleşmede bulunmalıdır. Taşınır malı satın alan kişi alıcıdır.

Satılacak olan malın özellikleri: Taşınır malın ne olduğu, seri numarası, varsa marka-modeli, rengi, türü gibi malın ne olduğunu açıklayabilecek detayları belirtilmelidir.

Satış bedeli ve ödemenin nasıl, ne zaman ve nerede yapılacağı: Alıcının, mala ödeyeceği bedel, bu bedelin ne zaman ödeneceği hususlarının açıklanması gerekir.

Satışa konu malın tesliminin nerede ve ne zaman gerçekleşeceği: Alıcıya malın nerede ve ne zaman teslim edileceği beliritlmelidir.


Taşınır satış sözleşmesini kimler yapabilir?

Taşınır satış sözleşmesi, bir malı satmak isteyen satıcı ile o malı söylenen fiyattan almak isteyen alıcı arasında yapılır. Alıcı ve satıcı için özel şartlar düzenlenmemiştir.

Bununla beraber, alıcı veya satıcı gerçekleştirdiği eylemlerin anlamını ve sonuçlarını kavrama yeteneğine sahipse, yani küçük bir çocuk değilse veya akıl hastalığı yoksa, bununla beraber 18 yaşından küçükse veya hukuken bir mahkeme kararı ile kısıtlanmış ise, ancak velisinin veya vasisinin rızası bulunmak şartıyla bu sözleşmeyi imzalayabilir. Örneğin 15 yaşında bir lise öğrencisi, eylemlerinin sonuçlarını anlama olgunluğuna sahiptir. Öte yandan bu sözleşmeyi imzalamak için velisinin (annesinin/ babasının) iznine ihtiyaç duyar.


Taşınır satış sözleşmesini kimler yapamaz?

Tüketici alıcılarla eğer fiziken bir arada bulunmadan, internet, telefon, posta gibi bir yöntemle sözleşme kurulmaktaysa, bu sözleşme yerine Mesafeli Satış Sözleşmesi kullanılmalıdır. Tüketici ile kastedilen bir malı profesyonel işi veya mesleği için almayan, yalnızca kişisel kullanma ya da yararlanma amacı güden kişidir.

Ayrıca bir kişi gerçekleştirdiği eylemlerin anlamını ve sonuçlarını kavrama yeteneğine sahip değilse ve/veya yapılan işlemin hukuki sonuçlarını ve bu sonuçların kendisi üzerindeki etkilerini değerlendirme kudreti yoksa, bu sözleşmeyi imzalayamaz. Örneğin bir bebek, bu sözleşmeyi imzalayamaz.


Taşınır satış sözleşmesi hazırlandıktan sonra ne yapılmalıdır?

Doldurulan sözleşme dikkatlice okunduktan sonra iki nüsha çıktı alınarak satıcı ve alıcı tarafından imzalanır. Belgenin birer nüshası alıcı ve satıcı tarafından saklanmalıdır. Sözleşmeye ilişkin damga vergisinin, bankalar, vergi daireleri veya internet vergi dairesi üzerinden ödenmesi gerekir.


Taşınır satış sözleşmesine hangi belgeler eklenebilir?

Satın alınan mala ilişkin fotoğraflar, teknik özellikler, teknik şartname ve kullanım kılavuzları bu taşınır satış sözleşmesine eklenebilir.

Eğer sözleşmeyi akdeden alıcı veya satıcıdan biri şirket, dernek, vakıf gibi organizasyonsa, bu sözleşmeye organizasyon adına sözleşmeyi imzalayan yetkili kişinin yetkisini gösteren imza sirküleri eklenebilir.


Taşınır satış sözleşmesinin noterde onaylatılma zorunluluğu var mıdır?

Hayır, taşınır satış sözleşmesinin noterde onaylatılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla beraber, alıcı ve satıcı isterlerse noterde bu sözleşmeyi noter harcı ödeyerek onaylatabilirler.

Sözleşmenin noterde onaylatılması, alıcı veya satıcının gelecekte bu sözleşmenin kendisi tarafından imzalanmadığını iddia etmesini önler. Çünkü noter onayı, söz konusu imzanın, imza atana ait olduğunu noterin onaylamasına dair bir işlemdir. Dolayısıyla noter aracılığıyla alıcı ve satıcının sözleşmeyi kendilerinin imzalandığı ispatlanmış olur.

İkinci olarak ise sözleşmenin noterde onaylatılması; alıcı veya satıcının gelecekte aslında sözleşmeyi imzalamak istemediğini iddia etmesini önlemeye yardımcıdır. Çünkü gerçekte sözleşmeyi imzalamak istemeyen bir kişinin bunu en geç noterin huzurunda onaylama işlemi yapılırken notere bildirmesi beklenir. Böylece noter onayı, sözleşmenin şekline, imzalara ve yapılışına ilişkin çıkabilecek uyuşmazlıkları önlemiş olur.


Taşınır satış sözleşmesi imzalandıktan sonra hangi masraflar ödenmelidir?

Sözleşmeye ilişkin damga vergisinin, bankalar, vergi daireleri veya internet vergi dairesi üzerinden ödenmesi gerekir.


Taşınır satış sözleşmesinin yasal dayanağı nedir?

Taşınır satışı sözleşmesine ilişkin düzenlemeler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 209 ve devamında ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da hüküm altına alınmıştır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur