Brief huurverhoging Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief huurverhoging

Laatste revisie Laatste revisie 23-05-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 23-05-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze brief huurverhoging kan gebruikt worden door een verhuurder (zowel particulier als zakelijk) om aan een huurder een huurverhoging mede te delen. Deze brief kan gebruikt worden voor het verhogen van de huur van zowel sociale huurwoningen als vrijehuursectorwoningen. Ook kan de brief gebruikt worden voor het verhogen van de huur van bedrijfsruimtes en voor het verhogen van het voorschot voor gas, water en elektriciteit en/of de servicekosten.

 

De maximale verhoging van de huur

Voor het verhogen van huur is gelden strenge vereisten. Deze kunnen nogal verschillen per soort huurwoning en inkomen. Hieronder volgt een overzicht:

Sociale huurwoningen

Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met lagere inkomens. De maximale huurverhoging wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Deze huurverhoging mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage, dat varieert afhankelijk van het inkomen van de huurder en de grootte van het huishouden. Bij de huurverhoging geldt het inkomen van 2 jaar terug. Voor 2024 geldt dus het (gezamenlijke) inkomen uit 2022. Ook mag de huur door de verhoging niet boven de maximale huur uitkomen. Het woningwaarderingsstelsel bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn. Bij het verhogen van de huur van een sociale huurwoning moet de verhuurder dit minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk aan de huurder laten weten

 • Eenpersoonshuishouden:
  • Bruto jaarinkomen van € 52.753 of minder
   • Bij kale huur van € 300 of hoger: 5,8%
   • Bij kale huur lager dan € 300: € 25
  • Bruto jaarinkomen van € 52.754 – € 62.191
   • € 50
  • Bruto jaarinkomen van € 62.192 of meer
   • € 100
 • Huishouden van 2 of meer personen
  • Gezamenlijk bruto jaarinkomen van € 61.046 of minder
   • Bij kale huur van € 300 of hoger: 5,8%
   • Bij kale huur lager dan € 300: € 25
  • Gezamenlijk bruto jaarinkomen van € 61.046 – € 82921
   • € 50
  • Gezamenlijk bruto jaarinkomen van € 82922 of meer
   • € 100

Let op: Bij een meerpersoonshuishouden wordt van inwonende kinderen die op 1 januari 2024 jonger zijn dan 23 jaar alleen het inkomen meegeteld dat boven € 22.356 per jaar uitkomt.

Vrijehuursectorwoningen

In de vrije huursector gelden andere regels voor huurverhogingen. Hier hebben verhuurders meer vrijheid om de huurprijs te bepalen. Alleen zelfstandige woningen, met een eigen toegang, kunnen als vrijehuursectorwoningen worden gekwalificeerd. Niet-zelfstandige kamers zijn dus bij voorbaat geen vrijehuursectorwoningen en vallen onder de regels die van toepassing zijn op sociale huurwoningen. Ook komen mensen die in een vrijehuursectorwoning wonen vaak niet in aanmerking voor huurtoeslag. Er geldt tot 1 mei 2029 een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging (deels gebaseerd op de inflatie). Voor de periode van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025 bedraagt de maximum huurverhoging 5,5%.

Als er in het huurcontract niks geregeld is over het verhogen van de huur, dan mag de huur alleen verhoogd worden door het aanbieden van een nieuw huurcontract. Indien de verhuurder en huurder bij het aangaan van het huurcontract al huurverhogingen zijn overeengekomen, hoeft de huurverhoging niet op een vast moment bekend gemaakt te worden. De huur gaat automatisch omhoog. Wel moet de verhoging, met behulp van deze bief, aangekondigd worden zodat de huurder hier rekening mee kan houden. Vaak staat er in huurcontracten dat huurverhogingen gebaseerd moeten worden op het consumentenprijsindexcijfers (CPI) van het CBS. Het cijfer geeft een indicatie van de inflatie. Dit percentage varieert dus per jaar. Op de website van het CBS kan het percentage per specifieke situatie berekend worden.

Is het onzeker of de woning een vrijehuursectorwoning is of een sociale huurwoning, dan kan dat gecheckt worden op de website van de rijksoverheid.

 

Hoe vaak mag de huur verhoogd worden?

Huurverhogingen door de verhuurder zijn beperkt tot één keer per 12 maanden. Over het algemeen vindt deze huurverhoging plaats op 1 juli.

Er zijn echter drie uitzonderingen waarin de verhuurder vaker/eerder de huur mag verhogen:

 • Eerste jaar van huur: Als de huurperiode bijvoorbeeld op 1 december begint, mag de verhuurder de huur op 1 juli verhogen. Daarna geldt opnieuw een periode van 12 maanden.
 • Meer dan 12 maanden tussen huurverhogingen: Als er meer dan 12 maanden zijn verstreken sinds de laatste huurverhoging en de verhuurder de huurverhoging te laat aankondigt, dus niet vóór 1 juli, moet hij de huurverhoging uitstellen tot 1 september. Vervolgens mag de huur weer worden verhoogd op 1 juli, aangezien er meer dan 12 maanden zijn verstreken tussen de twee vorige huurverhogingen.
 • Verbeteringen aan de woning: Als de verhuurder verbeteringen heeft aangebracht aan de woning, mag hij de huur verhogen na deze verbeteringen. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huurverhoging.

 

Huurverhoging bedrijfsruimte

Bij het aangaan van een huurcontract voor verschillende soorten bedrijfsruimtes worden vaak specifieke voorwaarden vastgelegd. Middenstandsbedrijfsruimtes zijn publiek toegankelijke bedrijfsruimtes voor bijvoorbeeld winkels, horeca en ambachtelijke bedrijven. Voor deze ruimtes is een vijf plus vijf huurcontract gebruikelijk. Dit houdt in dat het huurcontract een initiële looptijd van vijf jaar heeft, waarna het met nog eens vijf jaar verlengd kan worden. Tijdens deze vijf jaar kan de huurprijs geïndexeerd worden. Dit betekent dat de huurprijs jaarlijks aangepast kan worden aan de hand van de inflatie, meestal gebaseerd op het CPI. Na de eerste vijf jaar kan de huurprijs herzien worden. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kan de kantonrechter de nieuwe huurprijs bepalen op basis van vergelijkbare bedrijfsruimtes. Na twee periodes van vijf jaar wordt het huurcontract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, waarbij jaarlijkse huurindexering kan worden toegepast, eveneens vaak gebaseerd op het CPI.

Voor andere bedrijfsruimtes, zoals kantoren en opslagloodsen, is het huurcontract bepalend en kan een rechter geen wijzigingen doorvoeren. In de meeste contracten staat vermeld dat de huur mag worden verhoogd met een vast percentage of dat de huurverhoging gebaseerd is op het CPI.


Voorschot gas, water en elektriciteit en servicekosten

Voorschot gas, water en elektriciteit en servicekosten zijn periodieke betalingen die huurders doen om de kosten voor deze nutsvoorzieningen en eventuele gemeenschappelijke diensten zoals schoonmaak, onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes, en afvalverwerking te dekken, gebaseerd op een geschat bedrag dat later kan worden verrekend op basis van werkelijk verbruik of kosten. Deze voorschotten worden meestal maandelijks betaald als onderdeel van de totale huurprijs. De verhuurder mag hier geen winst op maken.

Voor zowel het voorschot gas, water en elektriciteit als de servicekosten geldt dat de verhuurder dit alleen kan verhogen als aan het einde van het jaar blijkt dat het voorschot te laag was en de verhuurder dit kan aantonen. In dat geval kan de verhuurder het voorschot automatisch verhogen vanaf de eerstvolgende maand. Tussentijds kan de verhuurder het voorschot alleen verhogen door een voorstel te doen en de noodzaak hiervan inzichtelijk te maken.

Hoe dit document te gebruiken

In deze brief dienen de volgende zaken opgenomen te worden:

 • De gegevens van de verhuurder en de huurder;
 • De oude en nieuwe kale huur;
 • Eventueel de hoogte van het voorschot gas, water en elektriciteit en servicekosten;
 • Hoeveel de verhoging van de huur bedraagt;
 • Hoe en tegen welke termijn er bezwaar gemaakt kan worden tegen de verhoging;

Vervolgens dient de brief ondertekend te worden door de verhuurder en opgestuurd te worden naar de huurder. Dit kan per e-mail of per post. Het is verstandig om een kopie van de brief te bewaren. Indien het om een verhoging van de huur van een sociale huurwoning gaat, moet de brief minimaal 2 maanden voordat de verhoging ingaat worden verstuurd. Om er zeker van te zijn dat de huurder de brief heeft ontvangen, kan het handig zijn deze aangetekend te versturen of, als het per e-mail verstuurd wordt, een ontvangstbevestiging te vragen.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen