En başa dön
Hizmet Akdi Fesih Bildirimi İşveren Tarafından Fesih Örneği doldur

Hizmet Akdi Fesih Bildirimi (İşveren Tarafından Fesih)

Son güncelleme
Son güncelleme 10.10.2020
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncelleme: 10.10.2020

Boyut: 1 sayfa

Mevcut formatlar: Word ve PDF

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Hizmet Akdi Fesih Bildirimi (İşveren Tarafından Fesih)

Hizmet akdi (İş sözleşmesi) fesih bildirimi, işçi ile işveren arasında kurulan iş ilişkisinin işveren tarafından sonlandırılması için kullanılan belgedir.

Bu belge işveren tarafından iş sözleşmesini sonlandırmak için kullanılır. İş sözleşmesinin işçi tarafından sonlandırılmak istendiği hallerde, bu belge yerine istifa mektubu kullanılmalıdır.

İşverenin sonradan bir sorun yaşamaması için fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması ve fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtmesi gerekmektedir.

İş sözleşmeleri belirli ya da belirsiz süreli olarak imzalanabilir. Belirli süreli iş sözleşmesinde, işin bitiş zamanı tarih olarak veya gün, hafta, ay, yıl gibi belirli bir süreyi gösterecek şekilde belirlenebilir. İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı durumda sözleşme belirsiz süreli sayılır.

İşverenin iş akdini feshetmesi için, sözleşme türlerine göre kanunda belli şartlar yer almaktadır.


Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Feshi

İşveren bu süreçte, işçinin kanunda öngörülen ihbar süresi sonuna kadar çalışmasına ve bu süre zarfında işçinin günlük 2 saat iş arama izni kullanmasına izin vermelidir. Aksi halde işverenin ihbar tazminatı ödemesi söz konusu olacaktır.

Kanunda öngörülen ihbar süreleri aşağıda belirtilen şekildedir:

 • 6 aydan az olan çalışma dönemi için, 2 hafta
 • 6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için; 4 hafta
 • 1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için; 6 hafta
 • 3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için; 8 hafta

İşveren ve işçi belirsiz süreli iş sözleşmesinde kanunda belirlenen ihbar sürelerini arttırmışlar ise sözleşme hükümleri uygulanır.

30 veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerleri için ayrıca özel bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre; en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren ancak aşağıdaki nedenlerin varlığı halinde hizmet akdini feshedebilir:

 • İşçinin yeterliliği; işçinin öğrenme ya da kendini geliştirme konularında yetersiz olması gibi,
 • İşçinin davranışı; işçinin iş yerinde olması gereken ve beklenen davranışı göstermemesi gibi,
 • İşletmenin gerekleri; işletmenin küçülmeye gitmesi, belli bir departmanın kapatılması, ekonomik kriz gibi,
 • İş yerinin gerekleri; iş yerinin taşınması gibi,
 • İşin gerekleri; işin yapısının yada faaliyet alanının değişmesi gibi.


Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Feshi

Belirli süreli iş sözleşmesi, sözleşmede öngörülen sürenin bitiminden önce feshedilirse bu durumda sözleşme sona erer ancak; işçi kıdem tazminatı ile kalan sürenin karşılığı olan tazminata hak kazanabilir.


İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

Ancak hem belirli hem belirsiz iş sözleşmelerinde bazı durumlarda sözleşmenin feshine rağmen ihbar süresi ve tazminat kuralı uygulanmamaktadır. İşveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.

İş kanununda haklı nedenle fesih sebepleri şu şekilde sayılmıştır:

 • Sağlık sebepleri; işçinin düzensiz yaşayışından veya içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması gibi,
 • İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri,
 • İşçiyi iş yerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması,
 • İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın sözleşmede ya da kanunda öngörülen ihbar bildirim süresini aşması.

Bu nedenlerin varlığı halinde işveren, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde ihbar süresini beklemeden ve ihbar tazminatı ödemeden, belirli süreli iş sözleşmelerinde ise sözleşmenin bitim süresini beklemeden derhal sözleşmeyi sonlandırabilir.

Ayrıca yukarıdaki nedenlerden biri olan "İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri" nedeni ile sözleşme işveren tarafından sonlandırılır ise işverenin işçiye kıdem tazminatı ödemesine gerek olmaz.


Bu Belge Nasıl Kullanılır

Formda yer alan sorulara cevap verilmelidir. Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan belgenin çıktısı alınmalı ve işveren ya da işveren vekili tarafından imzalanmalıdır. İmzalanan belge elden ya da posta yolu ile işçiye teslim edilmelidir. İşçinin belgeyi teslim aldığına dair işçiden imza alınması ve belgenin bir kopyasının işveren tarafından saklanması, ileride belgenin kanıt olarak kullanılabilmesi açısından önemlidir.


Yasal Dayanak

Hizmet akdinin feshine ilişkin hükümler 4857 sayılı İş Kanunu ve özellikle İş Kanunu' nun 17. ve 27. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Ayrıca işçi ve işveren arasında düzenlenmiş olan iş sözleşmesinde özel hükümler yer alıyorsa bu durum ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır.


Örnek nasıl değiştirilir

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur