Powrót do góry
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę Wypełnij wzór

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 3 dni temu
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 3 dni temu

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest jednostronnym oświadczeniem wyrażającym wolę zakończenia stosunku pracy, w trybie natychmiastowym, z powodu nagannego zachowania pracownika w stosunku do pracodawcy lub z powodów niezależnych od pracownika (np. przedłużająca się choroba), a nawet usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy, która trwa dłużej niż 1 miesiąc.

Co do zasady, rozwiązanie umowy o pracę następuje po upływie tzw. okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest więc wyjątkiem od zasady, kiedy nie trzeba czekać na upływ okresu wypowiedzenia i można się rozstać z pracownikiem natychmiast. Istnieją sytuacje, gdy pracownik może dokonać natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą. Ponadto, strony mogą rozstać się polubownie, w ramach porozumienia stron.


Uzasadnienie natychmiastowego rozwiązania umowy:

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia musi być bardzo dobrze uzasadnione. Nieuzasadnione rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, sąd może przekształcić w rozwiązanie umowy o pracę z koniecznością zachowania okresu wypowiedzenia. Wówczas sąd może zobowiązać pracodawcę do przywrócenia pracownika do pracy lub do zapłacenia pracownikowi odszkodowania za okres wypowiedzenia, którego pracodawca bezzasadnie nie zachował.


Powodami uzasadniającymi rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia mogą być:

I. Następujące zachowania pracownika:

1. Nietrzeźwość w pracy, kradzież mienia pracodawcy lub inne ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracownika;

2. Przestępstwo popełnione przez pracownika w trakcie zatrudnienia, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku;

3. Zawiniona utrata przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy np. utrata prawa jazdy przez taksówkarza, prowadzącego samochód pod wpływem alkoholu;

4. Nieobecność pracownika w pracy dłużej niż 1 miesiąc, z innego powodu niż powyższe, mimo że usprawiedliwił swoją nieobecność;

II. Okoliczności niezależne od pracownika:

1. Gdy pracownik zatrudniony krócej niż 6 miesięcy:

a) Był niezdolny do pracy wskutek choroby, która trwa dłużej niż 3 miesiące;

b) Uległ wypadkowi przy pracy i był niezdolny do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 10 miesięcy (jeśli pracownik ma mniej niż 50 lat) lub trwającej dłużej niż 9,5 miesiąca (jeśli pracownik skończył 50 lat), pod warunkiem, że przyznano mu w tym okresie świadczenie rehabilitacyjne;

c) Uległ chorobie zawodowej i był niezdolny do pracy wskutek choroby, która trwa dłużej niż 10 miesięcy (jeśli Pracownik ma mniej niż 50 lat) lub trwającej dłużej niż 9,5 miesiąca (jeśli pracownik skończył 50 lat), pod warunkiem, że przyznano mu w tym okresie świadczenie rehabilitacyjne;

2. Gdy pracownik zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy:

a) Był niezdolny do pracy wskutek choroby, która trwa dłużej niż 10 miesięcy (pracownik, który nie ukończył 50 lat) lub która trwa dłużej niż 9 i pół miesięcy (pracownik, który skończył 50 lat), pod warunkiem, że przyznano mu w tym okresie świadczenie rehabilitacyjne;

b) Będąc w ciąży była niezdolna do pracy wskutek choroby, która trwa dłużej niż 13 miesięcy, pod warunkiem, że przyznano jej w tym okresie świadczenie rehabilitacyjne;

c) Chorując na gruźlicę był niezdolny do pracy wskutek choroby, która trwa dłużej niż 13 miesięcy (pracownik, który nie ukończył 50 lat) lub która trwa dłużej niż 12 i pół miesięcy (pracownik, który ukończył 50 lat), pod warunkiem, że przyznano mu w tym okresie świadczenie rehabilitacyjne.


Jak stosować dokument?

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym powinno być sporządzone na piśmie oraz powinno zawierać konkretne i prawdziwe przyczyny rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Pracodawca poucza w nim również pracownika, że ma on prawo odwołać się od decyzji pracodawcy do sądu pracy.

Jest to oświadczenie jednostronne co oznacza, że nie wymaga akceptacji drugiej strony. Mimo to warto prosić pracownika o podpis na odpisie dokumentu, który należy zachować w dokumentacji pracowniczej. Podpis ten poświadcza zapoznanie się pracownika z treścią dokumentu.

Pracownik powinien rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego mu mienia tj. zdać telefon służbowy, samochód służbowy, komputer służbowy, wszelką dokumentację, jaka należy do pracodawcy itd.

Ponadto, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Obowiązek ten wynika z mocy prawa. Pracodawca nie może uzależnić wykonania swojej powinności od przedłożenia przez pracownika wniosku o jego wydanie.


Podstawa prawna:

Możliwość rozwiązania umowy i pracę bez wypowiedzenia przewiduje art. 30 par. 1 ust. 3 i art. 52 i następne Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór